Environmentálna subkomisia KBS sa stretla v Badíne pri Banskej Bystrici 

TK KBS, mli, tu, ml; pz | 09. 05. 2024 13:01Foto: Pexels.com

Banská Bystrica 9. mája 2024 (TK KBS) Členovia Environmentálnej subkomisie Konferencie biskupov Slovenska (ES KBS) sa zišli v stredu 8. mája na svojom pravidelnom zasadnutí pod vedením vladyku Milana Lacha, SJ, za účasti nových členov, ktorí sa na úvod predstavili. Hlavnými témami rokovania boli témy ochrany prírody a krajiny a životného prostredia a návrhy aktivít pre najbližšie obdobie.Milan Lach, biskupPozvaný hosť subkomisie Pavel Mathé vystúpil s prezentáciou na tému Možnosti finančných kompenzácii pri ochrane vzácnych lesov na cirkevných pozemkoch, ktoré sú na Slovensku dostupné a reálne využiteľné pre podporu obhospodarovateľov lesov. Fr. Dominik Letz, OP, tajomník subkomisie, a sr. Ruth Tolarovičová, OSU, predstavili rodiacu sa iniciatívu Platforma Laudato si´ reholí Slovenska. Platforma funguje zatiaľ neoficiálne už asi dva roky a jej členom alebo podporovateľom je 19 ženských a mužských reholí Katolíckej cirkvi, ktoré chcú podporovať ochranu prírody na Slovensku v duchu encykliky Laudato si´.  Súčasťou zasadnutia bola aj príprava modlitbovej publikácie pre každoročnú udalosť nazvanú Čas stvorenstva. Ide o modlitby za stvorenstvo v období od 1. septembra do 4. októbra. Publikácia bude pripravená v digitálnej forme pre webové sídlo subkomisie. Dôležitým bodom programu bola diskusia o aktuálnom stave ochrany prírody a krajiny na Slovensku. Prítomní hovorili o legislatívnych, organizačných a personálnych zmenách v rezorte životného prostredia i rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Environmentálna subkomisia pripraví vyhlásenie k tejto situácii v najbližších dňoch. Environmentálna subkomisia KBS so znepokojením prijíma a sleduje informácie prenikajúce z oblasti envirorezortu a systému ochrany životného prostredia v Slovenskej republike o dianí v tejto sfére života spoločnosti. Chce preto vyzvať slovenských politikov, ako aj zodpovedné orgány štátnej moci k takému riešeniu problémov v tejto oblasti, aby bola zachovaná odborná úroveň pri prijímaní konkrétnych rozhodnutí s využitím a rešpektovaním najmä názorov erudovaných odborníkov zaoberajúcich sa ochranou životného prostredia.Environmentálna subkomisia KBS odsudzuje akékoľvek prejavy nenávisti, odmietania odbornosti, vyhrážania sa ľuďom venujúcim sa ochrane životného prostredia, a apeluje na zodpovedných, aby nenapomáhali takémuto konaniu a svojimi vyhláseniami neprispievali k narastaniu takýchto prejavov, ale robili všetko v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ v záujme ochrany životného prostredia na Slovensku pre súčasnú a budúce generácie, a nekonali v záujme tých, ktorým záleží len na svojom finančnom prospechu.Diskutujúci upozornili aj na slabé využívanie európskych peňazí na podporu opatrení týkajúcich sa klimatickej zmeny, na podporu biodiverzity, ochrany prírody a životného prostredia.  Na záver stretnutia odzneli podnety členov subkomisie na zlepšenie povedomia pre ochranu stvorenstva v zmysle náuky cirkvi a encykliky pápeža Františka Laudato si´. Ďalšie zasadnutie ES KBS bude na jeseň tohto roku.TK KBS informovali Milan Lichý a Tibor Ujlacký
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024