Kňazi slúžiaci v zdravotníctve sa môžu prihlásiť do pregraduálneho štúdia

TK KBS, ba, ml; pz | 12. 04. 2024 09:15Bratislava 12. apríla (TK KBS) Predseda Rady pre pastoráciu v zdravotníctve KBS Mons. Milan Lach SJ pozýva kňazov slúžiacich v zdravotníctve, aby sa prihlásili do pripravovaného ročníka pregraduálneho štúdia. Vzdelávanie sa bude realizovať v spolupráci s Jesseniovou lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Martine od septembra 2024 do júna 2025.Tak ako v jeho nultom ročníku, bude kurz realizovaný formou jednoročného (dvojsemestrového) štúdia. Uskutoční sa v 13 jednodenných stretnutiach v roku, vždy v sobotu. Cieľom kurzu je prehĺbenie vedomostí získaných pregraduálnym štúdiom teologického smeru v špecifickej oblasti pastorácie chorých a osvojenie nových poznatkov a praktických schopností, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre získanie odbornej spôsobilosti pre vykonávanie duchovnej služby v nemocnici, predovšetkým v pobytových zariadeniach zdravotníckych a sociálnych služieb.Prihlásiť sa môžu absolventi magisterského teologického štúdia s aspoň 1 ročnou praxou v lôžkovom zdravotníckom alebo sociálnom zariadení, ktorí dostanú odporúčanie od svojho cirkevného predstaveného (z cirkví a náboženských spoločností registrovaných v SR). Uchádzači sa prihlasujú elektronicky alebo na kurz.duchovnasluzba@gmail.com do konca mája 2024. V prihláške doložia kópiu dosiahnutého vzdelania a písomné odporučenie od svojho cirkevného predstaveného zodpovedného za oblasť poskytovania pastoračnej starostlivosti.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024