Kard. Pietro Parolin vysvätil za arcibiskupa Janusza Stanislawa Urbańczyka

TK KBS, ekai, aj, ml; pz | 09. 04. 2024 09:30Foto: Mieczysław Jaworski

Poľsko 9. apríla (TK KBS/E-kai) Dvanásť biskupov, desiatky kňazov a diakonov i osôb zasväteného života, seminaristov a veriacich laikov sa cez víkend zišlo v Katedrále svätého Mikuláša v Elblągu, aby sa zúčastnili na slávnosti biskupskej vysviacky Mons. Janusza Stanisława Urbańczyka, píše agentúra E-kai.Pápež František ho 25. januára tohto roku vymenoval za apoštolského nuncia v Zimbabwe a titulárneho arcibiskupa Voli (latinsky Volitana, predtým Prokonzulárna Afrika, dnes Tunisko). Hlavným svätiteľom bol kardinál Pietro Parolin, štátny sekretár Svätej stolice, spolusvätiteľmi boli arcibiskup Michael Wallece Banach, apoštolský nuncius v Maďarsku, a biskup Jacek Jezierski, biskup Elblągu.Na vysviacke boli prítomné aj slovenské sestry Congregatio Jesu, ktoré spolupracovali s Mons. Urbańczykom počas jeho pôsobenia v Bratislave, ako aj ostatných deväť rokov jeho pôsobenia ako stáleho pozorovateľa Svätej stolice pri medzinárodných organizáciách vo Viedni, informovala sr. Agnes Jenčíková CJ.Obrad vysviackyPodľa tradície sa na začiatku obradu vysviacky spieval hymnus na Ducha Svätého a čítala sa pápežská bula, v ktorej sa Svätý Otec František obracia na menovaného. „Keďže chceme vymenovať apoštolského nuncia v Zimbabwianskej republike, myslíme na teba, milovaný syn, a považujeme ťa za vhodného na zverenie tejto služby; veď si získal vynikajúce katolícke vzdelanie vo svojej vlasti a doteraz si jasne preukázal ľudské vlastnosti ducha a kňazské cnosti v úradoch na rôznych pápežských misiách, predovšetkým na Zastúpení Svätej stolice pri medzinárodných organizáciách vo Viedni, pričom si ich plodne plnil,“ povedal.Kardinál Parolin vo svojej homílii pripomenul zhromaždeným, že v obrade vysviacky sa novému arcibiskupovi prostredníctvom vkladania rúk a modlitby konsekrácie odovzdáva rovnaká autorita, akú apoštoli odovzdali svojim prvým nástupcom. „Tento úkon tak dokazuje, že Cirkev je apoštolská, teda založená na svedectve apoštolov a na príkaze, ktorý dostali priamo od Pána Ježiša. ,Choďte teda a získavajte učeníkov zo všetkých národov',“ vysvetlil štátny sekretár. Poznamenal tiež, že každý biskup je poslaný prinášať radostnú zvesť evanjelia, ohlasovať vpád Božej milosti do utrápeného sveta, ohlasovať uprostred ľudských drám slávu Kristovho zmŕtvychvstania a obetu Božieho odpustenia. „Toto je vaše poslanie, drahý arcibiskup Janusz, poslanie, na ktoré vás Pán povoláva, pomazáva a posiela do konkrétnej krajiny, do Zimbabwe. Táto krajina, zložená z rôznych etnických skupín, prešla striedavo fázami pokroku a silných konfliktov. Živý zmysel pre spoločenstvo medzi biskupmi Zimbabwe a ich silný hlas, vyjadrený aj v dôležitých pastierskych listoch, vám určite pomôže pri plnení vašej úlohy,“ zdôraznil kardinál.Po sľube, ktorý zložil menovaný a speve litánií k všetkým svätým nasledoval obrad vkladania rúk a konsekračná modlitba. Po nich hlavný slúžny pomazal hlavu vyvoleného a odovzdal mu knihu evanjelií a biskupské insígnie: prsteň, mitru a pastorál. Počas ďakovného spevu arcibiskup Urbańczyk prešiel hlavnou uličkou katedrály a udelil zhromaždeným požehnanie. Na konci liturgie sa prihovoril slovami vďaky Svätému Otcovi a všetkým zhromaždeným v elblonskej katedrále. Liturgický sprievod slávnosti pripravili absolventi seminára a tím ceremoniárov Elbląskej diecézy. Arcibiskup Urbańczyk si za svoje biskupské motto zvolil slová „Božia vôľa je náš pokoj,“ ktoré vystihuje úryvok z listu Židom (13, 20 – 21). Štít jeho erbu bol rozdelený na tri polia: modré, červené a červeno-biele. V modrom poli je holubica s olivovou ratolesťou (symbol Ducha Svätého, znak pokoja) a zlatá hviezda (symbol Panny Márie, hviezda mora a novej evanjelizácie). V červenom poli sú umiestnené zlaté palmy mučeníkov, ktoré naznačujú: Stanislava (krakovského biskupa a zároveň patróna arcibiskupa Urbańczyka) a svätého Adalberta (misionára Prusov a patróna Elbląskej diecézy). Tretie pole štítu odkazuje na erb Elbląskej diecézy a erb mesta Elbląg. Arcibiskup je potomkom duchovných elbląskej diecézy. Je tiež kanonikom Elblągskej katedrálnej kapituly.Slávnosť vysviacky arcibiskupa Janusza S. Urbańczyka je treťou svojho druhu v histórii kostola svätého Mikuláša v Elblągu. V roku 1747 tu bol vysvätený biskup Wojciech Stanisław Leski (biskup Chełmna) a 6. apríla 2019 tu bol vysvätený biskup Wojciech Skibicki (pomocný biskup Elblągskej diecézy).
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024