Konvent Milosrdných bratov navštívil radca predstaveného z Večného mesta

TK KBS, ae, ml; kj | 22. 03. 2024 09:05Spoločná fotografia s hosťom z Ríma.

Foto: Andrea Eliášová

Bratislava 22. marca (TK KBS)  Páter Joaquim Erra Mas OH z Ríma, generálny radca generálneho predstaveného Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha pátra Jesusa Etaya Arronda, ukončil 19. marca 2024  trojdňovú návštevu bratislavského konventu milosrdných bratov. Takáto návšteva sa koná raz za šesť rokov.V rámci nej sa oboznámil s objektom i stavom bratislavskej nemocnice milosrdných bratov i ich zariadením pre ľudí v krajnej núdzi a bez domova – Domovom svätého Jána z Boha, ktorý od roku 2011 funguje v mestskej časti Bratislava- Nové Mesto. Táto návšteva predchádza generálnej kapitule rehole, ktorá sa uskutoční v októbri tohto roku.Bratislava, milosrdni bratia, radcaPáter Joaquim Erra Mas sa pri tejto príležitosti stretol s rehoľníkmi, zamestnancami oboch uvedených zariadení, ako aj so spolupracovníkmi ich diel a tiež s členmi vedenia diel. Najprv sa oboznámil s históriou, vývojom a súčasným stavom bratislavskej nemocnice milosrdných bratov, vypočul si informácie o jej hospodárení, personálnom stave, fungovaní počas pandémie.Zaujímal sa aj o celkový systém fungovania zdravotníctva na Slovensku a spoluprácu nemocnice s ďalšími subjektmi, napr. Lekárskou fakultou Univerzity Komenského, keďže nemocnica je aj výučbovým pracoviskom pre túto fakultu. Témou rozhovoru bola aj reforma nemocničnej siete, v rámci ktorej je Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdných bratov zaradená do prvej úrovne, poskytuje základnú i špecializovanú zdravotnú starostlivosť II. úrovne (v niektorých doplnkových programoch, napr. chirurgický, onkochirurgický, rehabilitačný a iné).  Podľa informácie riaditeľa Juraja Longauera sa v ostatnom (každoročnom) prieskume  kvality poskytovanej starostlivosti  poisťovne Dôvera umiestnila na 4. mieste z počtu 46 všeobecných nemocníc. Hosť z Ríma sa zaujímal o to, ako je v nemocnici uplatňovaná charizma svätého Jána z Boha a päť základných pilierov, na ktorých rehoľa stavia: kvalita, rešpekt, zodpovednosť, spiritualita a hospitalita.Námestník riaditeľa nemocnice pre liečebno-preventívnu starostlivosť František Špaček k tomu uviedol: „Mimoriadne ma potešil jeho záujem o našu prácu, padalo veľa otázok. Páčilo sa mi, že vyjadril vďaku najmä strednému a nižšiemu personálu, ktorého je nedostatok. Poďakoval sa všetkým, ktorí zostali v nemocnici a pracujú tu. Aj pri prehliadke v nemocnici bolo vidno, že má veľmi vrúcny vzťah k týmto povolaniam, každému podal ruku a zaujímal sa oňho. Potvrdil, že problém so stredným a nižším zdravotným personálom je dnes problémom minimálne celej strednej Európy.“Hosť z Ríma sa osobitne zaujímal o fungovanie duchovnej služby v zariadeniach milosrdných bratov. Ocenil, že v rámci nej spolupracuje v reholi až päť kongregácií. Páter Mas sa oboznámil aj s kostolom a kláštornou kaplnkou milosrdných bratov. V jeho programe nechýbala prehliadka zariadenia slovenskej rehole pre najnúdznejších na okraji Bratislavy, oboznámenie sa s jeho činnosťou i formami starostlivosti o klientov z ulice a rozhovory s členmi slovenskej komunity milosrdných bratov.Počas jeho návštevy v Bratislave ho sprevádzal aj provinciál Rakúskej provincie milosrdných bratov, páter Saji Mullankuzhy OH, pretože pod rakúsku správu rehole patria slovenskí milosrdní bratia spolu s českými, rakúskymi i maďarskými. Pri rozhovoroch nechýbal ani predstavený slovenských, českých a maďarských milosrdných bratov Martin Macek OH, ktorý pripomenul: „Generálny radca, páter Joachim Erra Mas ocenil tiež prístup v oblasti správy rehoľného majetku na území Slovenska a vyjadril poďakovanie čestnému členovi rehole a bývalému riaditeľovi nemocnice milosrdných bratov v Bratislave JUDr. Michalovi Tinákovi.“Provinciál, páter Saji Mullankuzhy OH označil návštevu za plodnú, odohrávajúcu sa v príjemnej atmosfére. „Pre členov rehole, ako aj zamestnancov je to zároveň príležitosť stretnúť sa priamo s najvyšším vedením rehole, čo sa aj podarilo a oni túto možnosť aj využili. Úlohou tejto vizitácie bolo pozrieť sa na bežný život rehole i na prácu zamestnancov a bratov, činnosť rehoľných diel a vidieť, či je ešte priestor na nejaký potenciál alebo či je potrebné niečo zmeniť. Návštevou sme získali predstavu, v akej situácii sa nachádza konvent a na čom treba pracovať.“Generálny radca páter Joaquin Erra Mas na záver svojej návštevy zhrnul: „Predovšetkým som vďačný zato, že naša rehoľa je prítomná v Bratislave v tejto nemocnici. Videl som a uvedomoval som si počas tejto návštevy fakt, že hospitalita našej rehole sa na Slovensku sprítomňuje, okrem bratov – členov rehole – práve cez túto nemocnicu.“Ocenil jej kvalitné služby i jej duchovnú správu. „Špeciálnu pozornosť tu venujú paliatívnej starostlivosti a ľuďom, ktorí sú na konci života. Je dôležité, aby sme ľudí vedeli sprevádzať práve počas obdobia utrpenia a na konci života,“ doplnil páter Mas.Vyzdvihol aj prínos Domova sv. Jána z Boha, ktorý si všíma ľudí bez prístrešia. „Je to dielo veľmi späté s tým, čo robil svätý Ján z Boha. On nás naučil, že nemôžeme byť nevšímaví voči potrebám ľudí dnešnej doby. Nemôžeme byť bezcitní a musíme sa nechať pohnúť ľútosťou voči ľuďom v núdzi. Veľmi sa mi páči aj spolupráca medzi kongregáciami v tomto zariadení,“ zhrnul generálny radca.Podľa priora bratislavského konventu brata Richarda Jombíka OH so závermi z bratislavskej návštevy sa bude vedenie rehole zaoberať vo Viedni ešte pred návratom generálneho radcu do Ríma, kde on potom predloží dôležité záznamy a výstupy z rozhovorov  zo svojej cesty z Rakúskej provincie generálnemu predstavenému rehole. Poslúžia ako dôležité body k stanoveniu priorít rehole na najbližšie roky, ktorými sa bude zaoberať blížiaca sa generálna kapitula.TK KBS informovala Andrea Eliášová
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024