Katechézy Svätého Otca o nerestiach a čnostiach (11): Čnostné konanie

TK KBS, VaticanNews, ak, zk, ml; pz | 13. 03. 2024 14:36Foto: Vatican Media

Vatikán 13. marca (VaticanNews) „Aký by to bol šťastný svet, keby spravodlivosť, úcta, vzájomná dobrosrdečnosť, veľkosť ducha a nádej boli bežnosťou, a nie vzácnou anomáliou! Práve preto by kapitolu o čnostnom konaní v týchto našich dramatických časoch mali všetci znovuobjaviť a praktizovať. V tomto zdeformovanom svete si musíme pripomenúť podobu, na ktorú sme boli stvárnení, Boží obraz, ktorý je do nás navždy vtlačený.“ To sú slová z katechézy pápeža Františka 13. marca, ktorou otvára kapitolu čností.Videozáznam generálnej audiencie

Zdroj: VaticanNewsPápež predniesol aj nasledujúcu výzvu: „Všetkých vás pozývam, aby ste odhodlane pokračovali v pôstnej ceste a boli pripravení robiť gestá kresťanskej solidarity všade tam, kde vás Prozreteľnosť povoláva konať. A prosím, vytrvajme vo vrúcnej modlitbe za tých, ktorí trpia hroznými dôsledkami vojny. Dnes mi priniesli ruženec a evanjelium mladého vojaka, ktorý zomrel na fronte: modlil sa prostredníctvom týchto vecí. Toľko mladých, koľko veľa mladých ide na smrť! Modlime sa k Pánovi, aby nám dal milosť zvíťaziť nad týmto vojnovým šialenstvom, ktoré je vždy porážkou. Všetkým vám žehnám!“Pápež František sa na veriacich obrátil slovami: „Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Vítam vás! Som ešte trochu prechladnutý, preto som požiadal Monsignora Giroliho, aby prečítal katechézu. Buďme pozorní! Verím, že nám to môže veľmi prospieť! Ďakujem.“Čnostné konanie

11. časť katechéz o nerestiach a čnostiachEšte pred katechézou zaznelo čítanie z Listu Filipanom: „Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné! […] A Boh pokoja bude s vami“ (Flp 4,8 – 9).Drahí bratia a sestry, dobré ráno!Po tom, čo sme ukončili rozbor nerestí, je čas obrátiť náš pohľad na symetrický obraz, ktorý stojí v protiklade k skúsenosti so zlom. Ľudské srdce sa môže oddávať zlým vášňam, môže načúvať škodlivým pokušeniam preoblečeným do presvedčivého rúcha, ale môže sa im aj vzoprieť. Akokoľvek to vyzerá namáhavé, človek je stvorený pre dobro, ktoré ho skutočne napĺňa, a môže sa v tomto umení aj cvičiť, vďaka čomu sa v ňom či v nej určité dispozície stávajú trvalými. Úvahy o tejto našej úžasnej možnosti tvoria klasickú kapitolu morálnej filozofie: kapitolu o čnostiach.Rímski filozofi ju nazývali virtus, grécki aretè. Latinský termín zdôrazňuje predovšetkým to, že čnostný človek je silný, odvážny, schopný disciplíny a askézy; preto je cvičenie sa v čnostiach ovocím dlhého klíčenia, ktoré si vyžaduje námahu a aj utrpenie. Na druhej strane grécke slovo aretè označuje niečo, čo exceluje, niečo, čo vyniká, čo vzbudzuje obdiv. Čnostný človek je teda ten, kto sa nezvrhne a nezdeformuje, ale je verný svojmu povolaniu a naplno sa realizuje.Boli by sme na omyle, keby sme si mysleli, že svätci sú výnimkami ľudstva, že sú akýmsi úzkym okruhom šampiónov, ktorí žijú nad limitmi nášho druhu. V tejto perspektíve, ktorú sme práve predstavili v súvislosti s čnosťami, sú svätí naopak tými, ktorí sa stávajú úplne sami sebou, ktorí realizujú povolanie vlastné každému človeku. Aký by to bol šťastný svet, keby spravodlivosť, úcta, vzájomná dobrosrdečnosť, veľkosť ducha a nádej boli bežnosťou, a nie vzácnou odlišnosťou! Práve preto by kapitolu o čnostnom konaní v týchto našich dramatických časoch, v ktorých sa často stretávame s tým najhorším z človeka, mali všetci znovu objaviť a praktizovať. V zdeformovanom svete si musíme pripomenúť podobu, na ktorú sme boli stvárnení, Boží obraz, ktorý je do nás navždy vtlačený.Ako však môžeme definovať pojem čnosť? Katechizmus katolíckej Cirkvi nám ponúka presnú a stručnú definíciu: „Čnosť je trvalá a stála dispozícia konať dobro“ (č. 1803). Nie je to teda nejaké improvizované a trochu náhodné dobro, ktoré sporadicky padá z neba. Dejiny nám hovoria, že aj zločinci vo chvíli jasnozrivosti konali dobré skutky; iste, tieto skutky sú zapísané v „Božej knihe“, avšak čnosť je niečo iné. Je to dobro, ktoré sa rodí pomalým dozrievaním človeka, kým sa nestane jeho vnútornou črtou. Čnosť je habitus slobody. Ak sme slobodní v každom skutku a zakaždým sme pozvaní rozhodovať sa medzi dobrom a zlom, čnosť je to, čo nám umožňuje mať návyk k správnej voľbe.Ak je čnosť tak krásnym darom, hneď sa vynára otázka: ako je možné ju získať? Odpoveď na túto otázku nie je jednoduchá, je zložitá. Pre kresťana je prvou pomocou Božia milosť. V nás pokrstených pôsobí Duch Svätý, ktorý koná v našej duši, aby ju viedol k čnostnému životu. Koľko kresťanov dospelo k svätosti cez slzy, keď si uvedomili, že nedokážu prekonať niektoré slabosti! Avšak zakúsili, že Boh dokončil to dobré dielo, ktoré bolo pre nich len náčrtom. Milosť vždy predchádza nášmu morálnemu úsiliu.Okrem toho nikdy nesmieme zabúdať na veľmi bohatú lekciu pochádzajúcu z pradávnej múdrosti, ktorá nám hovorí, že čnosť rastie a dá sa rozvíjať. A aby sa tak stalo, prvým darom Ducha, o ktorý treba prosiť, je práve múdrosť. Človek nie je akýmsi územím voľným na podmanenie pôžitkami, emóciami, pudmi, vášňami, bez toho, aby bol schopný niečo urobiť proti týmto niekedy chaotickým silám, ktoré v ňom prebývajú. Jedným neoceniteľným darom, ktorý vlastníme, je otvorenosť mysle, je to múdrosť, ktorá sa vie poučiť z chýb, aby dobre nasmerovala život. Ďalej potrebujeme dobrú vôľu – schopnosť voliť si dobro, formovať sa prostredníctvom asketických cvičení, vyhýbajúc sa excesom.Drahí bratia a sestry, začnime teda našu púť prostredníctvom čností v tomto ich vyrovnanom svete, ktorý je náročný, ale rozhodujúci pre naše šťastie.Preklad Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News, Andrej Klapka, Zuzana Klimanová
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024