Novovysvätený biskup Přibyl prevzal diecézu od biskupa Jána Baxanta

TK KBS, TS BK, ml; pz | 02. 03. 2024 18:05Foto: ČaV, Jana Chadimová

Praha 2. marca (TS ČBK) Biskup Stanislav Přibyl sa stal 21. litoměřickým biskupom. V sobotu 2. marca 2024 ho do úradu sprevádzalo spoločenstvo diecéznych kňazov, diakonov, rehoľníkov a mnohých veriacich spolu s biskupmi z iných diecéz a zahraničia. Hlavným konsekrátorom bol pražský arcibiskup a predseda ČBK Jan Graubner a spolusvätiteľom eichstättský biskup Gregor Maria Hanke. Na slávnostnej bohoslužbe v Katedrále svätého Štefana v Litoměřiciach bolo prítomných niekoľko stoviek veriacich. Tí, ktorí sa do katedrály nedostali, mohli obrad sledovať na veľkoplošnej obrazovke pred katedrálou a v Kostole Všetkých svätých na Mírovom námestí.Bohoslužbu otvoril pražský arcibiskup Jan Graubner ako hlavný konsekrujúci biskup. Spolusvätiteľmi boli biskup Jan Baxant, v súčasnosti emeritný biskup Litoměřickej diecézy, eichstättský biskup Gregor Maria Hanke ako spolusvätiteľ a apoštolský nuncius v Českej republike Jude Thaddeus Okolo. Prítomný bol aj viedenský arcibiskup, kardinál Schönborn a kardinál Dominik Duka. Biskup Ján Baxant privítal prítomných najprv vo svojom rodnom jazyku, potom v nemčine a taliančine.„Najdôstojnejší otče, Litoměřická diecéza vás prosí o vysvätenie kňaza Stanislava Přibyla do biskupskej služby,“ zneli slová asistujúceho kňaza P. Jana Hrubého. Menovacia bula Svätého Otca bola potom pred celým zhromaždením prečítaná v latinčine a češtine. Prvé čítanie z proroka Izaiáša o Božom služobníkovi prečítala sestra Augustína Vrzalová, predstavená kláštora premonštrátov v Doksanoch. Poslanec Alexandr Vondra prečítal druhé čítanie z listu Timotejovi a Evanjelium s Ježišovým trojitým poslaním Pas moje ovce prečítal diakon Michal Koudelka.Homíliu predniesol viedenský arcibiskup Christoph Schönborn, rodák zo Skalky v Českej republike. Celý text je k dispozícii TU. Kardinál Schönborn sa vrátil k textom, ktoré zazneli počas bohoslužby slova a ktoré si pre túto príležitosť vybral novovysvätený biskup Stanislav. Viedenský kardinál vo svojom príhovore pripomenul zamatovú revolúciu. „Od kanonizácie Anežky Českej v Ríme 12. novembra 1989 vládla úžasná povznášajúca atmosféra. Aj mne bolo umožnené ju zažiť. Čo z tejto atmosféry zostalo po tridsiatich štyroch rokoch, čo sa z nej stalo? Aký je čas, v ktorom budeš, milý Stanislav, teraz biskupom? Môžem ti niečo povedať: v súčasnosti sa s rastúcim záujmom pozeráme na Cirkev v Českej republike. Najmä tu vo Viedni, ale aj v Rakúsku všeobecne, a áno, v celej „západnej“ Európe, zažívame prudký nárast sekularizácie so všetkým, čo k tomu patrí. Tie sú už takmer za nami ako dôsledok komunizmu a ekonomického liberalizmu. V poslednom čase sa na vás obraciame, aby sme sa lepšie naučili, ako máme ako Cirkev žiť v takejto sekulárnej spoločnosti, a to aj s oveľa skromnejšími finančnými zdrojmi. Pápež Benedikt XVI. na to poukázal už v roku 2009, že sa od Českej republiky môžeme učiť, čo znamená v dnešnej dobe byť kresťanom v tejto sekulárnej spoločnosti.“Obrad biskupskej vysviacky sa začal hymnom vzývania Ducha Svätého. Súčasťou obradu bol sľub vysväteného, že okrem iného vytrvá v ohlasovaní Kristovho evanjelia, otvorí svoje srdce všetkým chudobným, núdznym a cudzincom a ako dobrý pastier bude vyhľadávať zablúdené ovce a privádzať ich späť do Pánovho ovčinca. Celé zhromaždenie potom za spevu litánií vyprosovalo milosť pre svätca, ktorý na znak úplnej odovzdanosti padol tvárou na zem. Pokorenie sa objavuje na viacerých miestach Písma, kde vyjadruje adoráciu, kajúcnosť, hlbokú prosbu, ale predovšetkým úplnú odovzdanosť. Človek sa fyzicky zriekne sám seba a prosí, aby ho Božia moc zatienila a naplnila. Potom hlavný celebrant a všetci prítomní biskupi v tichosti položili ruky na svätca a arcibiskup Graubner predniesol modlitbu zasvätenia. Stanislav Pribyl bol pomazaný krížom, prijal evanjelium a biskupské insígnie – solideo, prsteň, mitru a kružidlo. Novovysvätený biskup potom za zvukov fanfár zaujal miesto v katedrále, prijal bozk pokoja od prítomných biskupov a pristúpil k sláveniu Eucharistie ako hlavný celebrant.Po svätom prijímaní zaznel chválospev Te Deum, ktorému predchádzali záverečné žičenia ľudu. V mene kňazov Litoměřickej diecézy zaželal novovysvätenému biskupovi probošt Katedrálnej kapituly P. Jiří Hladík a za diakonov diecézy Michael Koudelka. V mene rehoľníkov a rehoľníčok pôsobiacich v diecéze novému biskupovi zablahoželali sestry dominikánky a františkánky. Za rodiny sa prihovorili Zdeněk a Zuzana Pokludovci s deťmi. Na záver sa prihovoril primátor mesta Litoměřice Radek Löwy.Pred záverom sa k zaplnenej katedrále prihovoril novovysvätený biskup Stanislav Pribyl. Celý text je k dispozícii TU. Zaznelo mnoho slov vďaky Bohu, Pribylovej rodine, Rádu redemptoristov, všetkým, ktorí Stanislava Pribyla sprevádzali a podporovali na jeho ceste, jeho predchodcovi Jánovi Baxantovi, generálnemu vikárovi diecézy Martinovi Davídkovi, všetkým, ktorí sa podieľali na príprave bohoslužby a ďalším. Stanislav Přibyl si zvolil svoje biskupské heslo Pax vobis – Pokoj s vami. Na záver oznámil meno svojho najbližšieho spolupracovníka, generálneho vikára. Bude ním P. Radek Jurnečka, doterajší arcidiakon v Liberci.Nový litoměřický biskup potom udelil zhromaždeným prvé biskupské požehnanie. Slávnostnú bohoslužbu ukončil mariánsky spev a Bachova Toccata a fuga F dur. Po skončení bohoslužby vyšiel Stanislav Přibyl pozdraviť všetkých prítomných na nádvorí.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024