Českí a moravskí biskupi sa zúčastňujú na exercíciách na Velehrade

TK KBS, cirk, ml; pz | 19. 02. 2024 14:26Foto: Cirkev.cz Jiří Uher

Velehrad 19. februára (TS ČBK) Tento týždeň sa českí a moravskí biskupi zúčastňujú na spoločných duchovných cvičeniach, ktoré sa tento rok konajú v Pútnickom dome Stojanov na Velehrade. Exercitátorom je P. Jaroslav Brož.Cvičenia sa začali v pondelok 19. februára. Sprievodca duchovných cvičení (exercitátor), ktorým je P. Jaroslav Brož, zvolil ako tému tohtoročných exercícií verš zo Svätého písma Dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti (porov. 1 Pt 4, 10). „Duchovné rozpravy budú zamerané na niektoré podstatné črty tajomstva Ježiša Krista, ako majú byť prítomné v živote Cirkvi a v službe biskupa: Kristus – prorok, učiteľ, kňaz, pastier a ženích Cirkvi. Osobitný dôraz sa bude klásť aj na výzvu pápeža Františka, aby bol tento rok rokom obnovenej modlitby. Biskup je podľa Ježišovho vzoru predovšetkým mužom modlitby a učiteľom modlitby,“ dodáva.Význam Exercícií spočíva predovšetkým v obnove duchovnej energie a prehĺbení duchovného života. Pre kňazov, rehoľníkov a rehoľníčky je povinné raz ročne absolvovať tzv. malé (zvyčajne týždenné) Exercície. Českí a moravskí biskupi sa zúčastňujú na spoločných duchovných cvičeniach raz ročne počas pôstu.Doc. Jaroslav Brož vyučuje od roku 1994 na Katolíckej teologickej fakulte Univerzity Karlovej (KTF UK) na Katedre biblických vied a starovekých jazykov. Dňa 16. februára bol na zasadnutí Akademického senátu FF UK v tajnom hlasovaní zvolený za dekana fakulty, ktorým sa stane po oficiálnom schválení vatikánskym Dikastériom pre kultúru a vzdelávanie a vymenovaní za rektora fakulty.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024