Tajomníci Iustitia et Pax Europa: Pokračujúca solidarita s ukrajinským ľudom

TK KBS, ri, mm, ml; pz | 13. 02. 2024 10:25Foto: Iustitia et Pax Europa

Berlín 13. februára (TK KBS) Generálni tajomníci európskych komisií a rád pre spravodlivosť a pokoj (Iustitia et Pax Europa) sa stretli v Berlíne v dňoch 9. až 11. februára 2024.Pôvodne sa stretnutie malo konať v ukrajinskom Ľvove, ale vzhľadom na nepriaznivú bezpečnostnú situáciu kvôli pretrvávajúcej vojne na Ukrajine sa zhromaždenie napokon uskutočnilo v Nemecku. Radu KBS Iustitia et Pax na stretnutí zastupoval Marek Mišák, člen výkonného výboru Iustitia et Pax Europa. Na záver stretnutia prijatli vyhlásenie, ktoré prinášame v plnom znení.Pokračujúca solidarita s ukrajinským ľudomV Berlíne sme si vypočuli svedectvá utečencov z Ukrajiny a zástupcov organizácií, ktoré ich podporujú. V sobotu večer sme sa pred ruským veľvyslanectvom modlili za pokoj a v nedeľu sme spolu s miestnou ukrajinskou gréckokatolíckou farnosťou slávili svätú omšu.Nevyprovokovaná ruská vojenská invázia Ukrajiny, vrátane teroru bombardovania voči civilnému obyvateľstvu, vojnových zločinov a brutálnej okupácie, prinútila viac ako 6 miliónov ľudí opustiť svoju vlasť a hľadať útočisko v zahraničí. Okrem toho bolo 3,6 milióna ľudí vysídlených vnútorne.Nádej utečencov na návrat do oslobodenej vlasti doposiaľ zostáva nenaplnená. Ani dva roky po eskalácii vojny Ruská federácia neprestala spôsobovať utrpenie a smrť ukrajinskému obyvateľstvu. Ešte väčšiu obeť však prináša ukrajinský ľud, ktorý ostal na Ukrajine. Títo ľudia riskujú svoje životy tiež za slobodu a bezpečnosť zvyšku Európy. Preto máme morálnu povinnosť rozšíriť našu pomoc pre nich a na ochranu ich životov. Veľmi vítame nedávne rozhodnutie Európskej rady začať rokovania s Ukrajinou o členstve v EÚ. Dúfame, že tento proces taktiež posilní kultúrne, hospodárske a osobné vzťahy.Ako kresťania, ale aj ako Európania, sme vyzvaní k trvalej solidarite. Sme pozvaní prejavovať našu empatiu a porozumenie voči ukrajinskému ľudu vrátane utečencov, ktorí sa neustále obávajú o svojich blízkych, ktorí zostali na Ukrajine a ktorých životy, dôstojnosť a sloboda sú neustále ohrozované.Šíritelia dezinformácií sa snažia rozdeliť naše spoločnosti. Vo svojej propagande stavajú proti sebe rôzne skupiny ľudí v núdzi. Zneužívajú celoeurópsky nárast životných nákladov v dôsledku vojny na narušenie solidarity s obeťami ruskej agresie. Ako kresťania sme vyzvaní, aby sme zaujali rozhodný postoj voči takejto agitácii, ktorá je v príkrom rozpore s katolíckym sociálnym učením. Žiadna forma etnocentrického nacionalizmu a rasizmu nemôže byť nikdy zlúčiteľná s kresťanskými hodnotami.Naše kresťanské hodnoty od nás vyžadujú, aby sme milovali všetkých. Ako hovorí pápež František vo svojej encyklike Fratelli Tutti: „Láske nezáleží na tom, či brat alebo sestra v núdzi pochádzajú z toho alebo onoho miesta. Láska totiž rozbíja reťaze, ktoré nás držia v izolácii a odlúčení; namiesto nich stavia mosty. Láska nám umožňuje vytvoriť jednu veľkú rodinu, kde sa všetci môžeme cítiť ako doma... Láska vyžaruje súcit a dôstojnosť.“ Preto sme pozvaní k vytvoreniu rámca, ktorý by pomohol utečencom – nielen z Ukrajiny – žiť život, ktorý im umožní aspoň určitý stupeň normality a integrácie do hostiteľskej spoločnosti. Tento proces vyžaduje nielen dostatočnú psychosociálnu podporu, ale taktiež aj možnosť zúčastňovať sa na živote miestnej komunity a mať otvorený prístup k pracovnému trhu.Naše uznanie patrí mnohým dobrovoľníkom a pomocníkom, ktorí sa naplno venujú podpore utečencov. Ich energické nasadenie treba aj naďalej podporovať a povzbudzovať.Naša hlboká úcta taktiež patrí mnohým snahám, ktoré vynakladajú samotní utečenci. Napriek obrovskej psychickej záťaži spôsobenej vojnou a obavám o svojich blízkych sa mnohí utečenci snažia naučiť jazyk svojej hostiteľskej krajiny. Svojou prácou podporujú hospodárstvo hostiteľskej krajiny a nadväzujú kontakty s miestnym obyvateľstvom. Toto treba nielen oceniť, ale aj naďalej podporovať.Je potrebné využiť všetky dostupné diplomatické prostriedky na úrovni multilaterálnej spolupráce pre zvýšenie tlaku na Ruskú federáciu, aby ukončila krviprelievanie a utrpenie a okamžite zastavila svoje útoky na základy medzinárodného práva, na ľudské práva a medzinárodný mierový poriadok.Úprimne žiadame našich partnerov na ostatných kontinentoch, aby oslovili svoje vlády a zasadili sa za vydláždenie cesty k pokoju a spravodlivosti prostredníctvom diplomatického tlaku na Ruskú federáciu a jasného odmietnutia imperiálnych ambícií režimu.Pravda a spravodlivosť sú predpokladom trvalého pokoja. V tomto zmysle spôsob, akým zaobchádzame s utečencami, určuje aj šance na pokoj a zmierenie. Práca s utečencami a s obeťami vojny je tiež prácou pre pokoj.Berlín 11. februára 2024
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024