Správa o synode: Cirkev, ktorá zapája všetkých a je blízka ranám sveta

TK KBS, VaticanNews, sc, mj, ml; kj | 29. 10. 2023 18:00Foto: Vatican Media

Vatikán 29. októbra (VaticanNews) Bola zverejnená Súhrnná správa na záver 16. generálneho zhromaždenia o synodalite. Vo výhľade na ďalšie zasadnutie v roku 2024 ponúka úvahy a návrhy k otázkam, ako je úloha žien a laikov, služba biskupov, kňazstvo a diakonát, význam chudobných a migrantov, digitálna misia, ekumenizmus, zneužívanie.Ženy a laici, kňazstvo a diakonát, služba a magistérium, mier a klíma, chudobní a migranti, ekumenizmus a identita, nové jazyky a obnovené štruktúry, staré a nové misie (aj digitálne), počúvanie všetkých a prehlbovanie – nie povrchné – vo všetkých, aj v tých „najkontroverznejších“ otázkach. V súhrnnej správe, ktorú dnes schválilo a zverejnilo 16. generálne zhromaždenie synody o synodalite, je obnovený pohľad na svet a Cirkev a ich požiadavky. Po štyroch týždňoch práce, ktorá sa začala 4. októbra v Aule Pavla VI., sa dnes vo Vatikáne končí prvé zasadanie tohto cirkevného podujatia.Výsledky hlasovaniaPribližne štyridsať strán dokumentu je výsledkom práce zhromaždenia, ktoré „prebiehalo v čase, keď vo svete zúria staré a nové vojny s absurdnou drámou nespočetných obetí“. „Krik chudobných, tých, ktorí sú nútení migrovať, tých, ktorí trpia násilím alebo znášajú ničivé dôsledky klimatických zmien, zaznieval medzi nami nielen prostredníctvom médií, ale aj z hlasov mnohých, ktorí sa so svojimi rodinami a národmi osobne zúčastnili na týchto tragických udalostiach,“ uvádza sa v dokumente (Predslov). Na túto a mnohé ďalšie výzvy sa univerzálna Cirkev pokúsila ponúknuť odpoveď v Malých kruhoch a v príhovoroch. Všetko sa zhrnulo do Súhrnnej správy, rozdelenej do troch častí, ktorá vytýčila cestu pre prácu, ktorá sa má vykonať na druhom zasadaní v roku 2024.Počúvanie všetkých, počnúc obeťami zneužívaniaPodobne ako v Liste Božiemu ľudu synodálne zhromaždenie potvrdilo svoju „otvorenosť počúvať a sprevádzať všetkých, vrátane tých, ktorí boli v Cirkvi zneužití a zranení“ (1e). Na ceste, ktorú treba nastúpiť „smerom k zmiereniu a spravodlivosti“, si to „vyžaduje riešenie štrukturálnych podmienok, ktoré umožnili takéto zneužívanie, a konkrétne gestá pokánia“.Tvár synodálnej CirkviSynodalita je prvým krokom. Pojem, ktorý, ako priznávajú samotní účastníci synody, „mnohí členovia Božieho ľudu nepoznajú“ a „u niektorých vyvoláva zmätok a obavy“ (1f), u tých, ktorí sa obávajú odklonu od tradície, oslabenia hierarchickej povahy Cirkvi (1g), straty moci alebo, naopak, nehybnosti a nedostatku odvahy na zmenu.„Synodálny“ a „synodalita“ sú namiesto toho pojmy, ktoré „označujú spôsob bytia Cirkvi, ktorý vyjadruje spoločenstvo, poslanie a účasť“. Teda spôsob života Cirkvi, ktorý si váži rozdiely a rozvíja aktívnu účasť všetkých. Počnúc presbytermi a biskupmi: „Synodálna Cirkev sa nezaobíde bez ich hlasov“ (1 n), čítame. „Musíme pochopiť dôvody odporu voči synodalite zo strany niektorých z nich.“MisiaSynodalita potom ide ruka v ruke s misiou, preto je potrebné, aby „kresťanské spoločenstvá zdieľali bratstvo s mužmi a ženami iných náboženstiev, presvedčení a kultúr, vyhýbajúc sa na jednej strane riziku sebareferencie a sebazáchovy a na druhej strane riziku straty identity“ (2 e). V tomto novom „pastoračnom štýle“ je podľa názoru mnohých dôležité, aby bol „liturgický jazyk prístupnejší veriacim a viac vtelený do rozmanitosti kultúr“ (3 l).Chudobní v centre dianiaDostatok priestoru je v správe venovaný chudobným, ktorí žiadajú Cirkev o „lásku“ chápanú ako „úctu, prijatie a uznanie“ (4 a). „Pre Cirkev je voľba chudobných a odvrhnutých teologickou kategóriou“ (4 b), opakuje sa v dokumente, pričom za chudobných označuje aj migrantov, pôvodných obyvateľov, obete násilia, zneužívania (najmä ženy), rasizmu a obchodovania s ľuďmi, ľudí so závislosťami, menšiny, opustených starších ľudí, vykorisťovaných robotníkov (4 c).„Najzraniteľnejšími zo zraniteľných, v prospech ktorých je potrebné sa neustále zasadzovať, sú deti v lone matky a ich matky,“ uvádza sa v texte zhromaždenia, ktoré si je „„vedomé volania ,nových chudobných', ktorých príčinou sú aj vojny a terorizmus spôsobené „skorumpovanými politickými a hospodárskymi systémami“.Angažovanosť veriacich v politike a pre spoločné dobroV tomto zmysle sa Cirkev vyzýva, aby sa zaviazala k „verejnému odsúdeniu nespravodlivosti“ páchanej jednotlivcami, vládami, podnikmi, ako aj k aktívnej angažovanosti v politike, združeniach, odboroch, ľudových hnutiach (4g). Bez toho, aby sa zanedbala konsolidovaná činnosť Cirkvi v oblasti vzdelávania, zdravotníctva a sociálnej pomoci, „bez akejkoľvek diskriminácie alebo vylúčenia kohokoľvek“. (4k)MigrantiV centre pozornosti sú migranti a utečenci, ktorí „sa stávajú zdrojom obnovy a obohatenia pre spoločenstvá, ktoré ich prijímajú, a príležitosťou na nadviazanie priameho spojenia s geograficky vzdialenými cirkvami“. (5d).Tvárou v tvár čoraz nepriateľskejším postojom voči nim synoda vyzýva „praktizovať otvorené prijatie, sprevádzať ich pri budovaní nového životného projektu a budovať skutočné medzikultúrne spoločenstvo medzi národmi“. Zásadný význam v tomto zmysle má „rešpektovanie liturgických tradícií a náboženských zvyklostí“, ako aj jazyka. Napríklad slovo ako „misia“ je v kontextoch, kde „ohlasovanie evanjelia bolo spojené s kolonizáciou a dokonca genocídou“, zaťažené „bolestným historickým dedičstvom“ a bráni spoločenstvu (5 e). „Evanjelizácia v týchto kontextoch si vyžaduje uznanie urobených chýb, učenie sa novej citlivosti na tieto otázky“, uvádza sa v dokumente.Boj proti rasizmu a xenofóbiiOd Cirkvi sa vyžaduje rovnaká angažovanosť a starostlivosť „pri výchove ku kultúre dialógu a stretnutia, v boji proti rasizmu a xenofóbii, najmä v programoch pastoračnej formácie“ (5 p). Je tiež naliehavo potrebné „identifikovať systémy, ktoré vytvárajú alebo udržiavajú rasovú nespravodlivosť v Cirkvi, a bojovať proti nim“ (5 q).Východné cirkviEšte stále sa pri téme migrácie pozeráme na východnú Európu a nedávne konflikty, ktoré spôsobili prílev početných veriacich z katolíckeho Východu. Výzva miestnym cirkvám latinského obradu je, aby „v mene synodality pomohli východným veriacim, ktorí emigrovali, zachovať si svoju identitu“ bez toho, aby prešli „procesmi asimilácie“ (6 c).Na ceste k jednote kresťanovPokiaľ ide o ekumenizmus, hovorí o „procesoch pokánia“ a „uzdravení pamäti“ (7c); ďalej cituje pápežovo vyjadrenie o „ekumenizme krvi“, teda o „kresťanoch rôznej príslušnosti, ktorí spoločne obetujú svoj život za vieru v Krista“ (7d), a znovu oživuje návrh ekumenického martyrológia (7o).Správa tiež opakuje, že „spolupráca medzi všetkými kresťanmi“ je zdrojom „uzdravenia kultúry nenávisti, rozdelenia a vojny, ktorá stavia proti sebe skupiny, národy a krajiny“. Nezabúda ani na problematiku tzv. zmiešaných manželstiev, ktoré sú skutočnosťou, v ktorej „môžeme navzájom evanjelizovať“ (7f).(ČASŤ II) Laici a rodiny„Laici a laičky, zasvätení muži a ženy a vysvätení služobníci majú rovnakú dôstojnosť:“ (8 b): tento predpoklad sa dôrazne opakuje v Súhrnnej správe, ktorá pripomína, ako sú veriaci laici „čoraz viac prítomní a aktívni aj v službe v rámci kresťanských spoločenstiev“ (8 e). Vychovávatelia vo viere, teológovia, formátori, duchovní animátori, katechéti, aktívni v oblasti ochrany a správy: ich príspevok je „nevyhnutný pre poslanie Cirkvi“ (8 e). Rôzne charizmy treba preto „vyzdvihnúť, uznať a plne zhodnotiť“ (8 f), a nie ich znevažovať tým, že budú len dopĺňať nedostatok kňazov alebo ešte horšie, ignorovať ich, nedostatočne využívať a „klerikalizovať“ (8 f).ŽenyOd Cirkvi sa teda žiada silný záväzok sprevádzať a chápať ženy vo všetkých aspektoch ich života, vrátane pastoračných a sviatostných. Ženy, hovorí sa v ňom, „požadujú spravodlivosť v spoločnosti poznačenej sexuálnym násilím a ekonomickou nerovnosťou a tendenciou zaobchádzať s nimi ako s objektmi“ (9 c). „Sprevádzanie a rozhodné podporovanie žien idú ruka v ruke.“Klerikalizmus a machizmusMnohé ženy prítomné na synode „vyjadrili hlbokú vďačnosť za prácu kňazov a biskupov, ale hovorili aj o Cirkvi, ktorá sa zraňuje.“ (9 f). „Klerikalizmus, machizmus a nevhodné používanie autority naďalej poznačujú tvár Cirkvi a poškodzujú spoločenstvo.“ Potrebné je „hlboké duchovné obrátenie a štrukturálne zmeny“, ako aj „dialóg medzi mužmi a ženami bez podriadenosti, vylúčenia alebo konkurencie“ (9 h).Ženský diakonátNázory na prístup žien k diakonátu sa rôznia (9 j): pre niektorých je to „neprijateľný“ krok, „v diskontinuite s Tradíciou“, pre iných by to obnovilo prax prvotnej Cirkvi; iní to považujú za „vhodnú a potrebnú odpoveď na znamenia časov“ pre „obnovenie vitality a energie v Cirkvi“.Potom sú tu tí, ktorí vyjadrujú „obavy, že táto požiadavka je výrazom nebezpečného antropologického zmätku, ktorého prijatím by sa Cirkev prispôsobila duchu doby“. Otcovia a matky synody žiadajú, aby sa pokračovalo v „teologickom a pastoračnom výskume prístupu žien k diakonátu“ s využitím výsledkov komisií osobitne zriadených pápežom a už uskutočnených teologických, historických a exegetických výskumov: „Ak je to možné, výsledky by sa mali predložiť na nasledujúcom zasadaní zhromaždenia.“ (9 n)Diskriminácia a zneužívanieMedzitým sa opätovne zdôrazňuje naliehavosť „zabezpečiť, aby sa ženy zúčastňovali na rozhodovacích procesoch a preberali zodpovedné úlohy v pastorácii a službe“, a podľa toho by sa malo upraviť kánonické právo (9m). Je potrebné riešiť aj prípady diskriminácie v zamestnaní a nespravodlivého odmeňovania, a to aj v Cirkvi, kde „sú zasvätené ženy často považované za lacnú pracovnú silu“ (9 o).Naopak, treba rozšíriť prístup žien k teologickému vzdelávaniu a programom odbornej prípravy (9 p) vrátane podpory používania inkluzívneho jazyka v liturgických textoch a cirkevných dokumentoch (9 q).Zasvätený životPri pohľade na bohatstvo a rozmanitosť rôznych foriem zasväteného života varuje pred „pretrvávaním autoritatívneho štýlu, ktorý nedáva priestor pre bratský dialóg“ a z ktorého vznikajú prípady zneužívania rôzneho druhu. Ide o problém, ktorý si „vyžaduje rozhodné a primerané zásahy“ (10 d).Diakonia a formáciaVďačnosť je potom vyjadrená diakonom „povolaným žiť svoju službu Božiemu ľudu v postoji blízkosti k ľuďom, v postoji prijatia a počúvania všetkých“ (11 b). Nebezpečenstvom je vždy klerikalizmus, „deformácia kňazstva“, proti ktorej sa treba postaviť „od prvých fáz formácie“ a to vďaka „živému kontaktu“ s ľuďmi a tými, ktorí to potrebujú (11 c).V tomto duchu je vyjadrená aj požiadavka, aby semináre alebo iné kurzy formácie kandidátov na kňazstvo boli prepojené s každodenným životom komunít (11 e), aby sa predišlo „rizikám formalizmu a ideológie, ktoré vedú k autoritatívnym postojom a bránia skutočnému rastu povolania“.CelibátSpomínala sa téma celibátu, ktorá počas zhromaždenia získala rôzne hodnotenia. „Všetci“, uvádza sa v záverečnej správe, „oceňujú jeho prorockú hodnotu a svedectvo pripodobnenia sa Kristovi; niektorí sa pýtajú, či by sa jeho teologická primeranosť s kňazskou službou mala v Latinskej cirkvi nevyhnutne pretaviť do disciplinárnej povinnosti, najmä tam, kde to cirkevné a kultúrne kontexty sťažujú. Nejde o novú tému, ktorou je potrebné sa ďalej zaoberať“.Úloha a postava biskupovDostatočne sa uvažuje o postave a úlohe biskupa, ktorý je povolaný k „spoluzodpovednosti“, chápanej ako zapojenie ďalších aktérov v rámci diecézy a kléru, aby sa odľahčilo „preťaženie administratívnymi a právnymi záväzkami“, ktoré často bránia jeho poslaniu (12 e). Spolu s tým biskup „nenachádza vždy ľudskú a duchovnú podporu“ a „bolestná skúsenosť istej osamelosti nie je zriedkavá“ (12 e).Prípady zneužívaniaV otázke zneužívania, ktoré „stavia mnohých biskupov do ťažkostí pri zosúlaďovaní úlohy otca a sudcu“ (12 i), sa navrhuje zvážiť „vhodnosť zverenia súdnej úlohy inému orgánu, ktorý by bol kanonicky špecifikovaný“ (12 i).Formácia (ČASŤ III)Ďalej sa žiada „synodálny prístup“ k formácii, pričom sa odporúča predovšetkým „prehĺbiť tému citovej a sexuálnej výchovy, sprevádzať mladých ľudí na ceste ich rastu a podporovať citové dozrievanie tých, ktorí sú povolaní k celibátu a zasvätenej čistote“ (14 g). Žiada sa, aby sa prehĺbil dialóg s humanitnými vedami (14 h), aby sa rozvíjali „otázky, ktoré sú kontroverzné aj v rámci Cirkvi“ (15 b). Teda otázky „týkajúce sa rodovej identity a sexuálnej orientácie, konca života, ťažkých manželských situácií a etických problémov spojených s umelou inteligenciou“. Pre Cirkev „predstavujú nové otázky“ (15 g). „Je dôležité venovať tejto reflexii potrebný čas a investovať do nej čo najviac energie bez toho, aby sme podľahli zjednodušujúcim úsudkom, ktoré zraňujú ľudí a telo Cirkvi“, pričom pripomína, že „mnohé náznaky už Magistérium ponúklo a čakajú na pretavenie do vhodných pastoračných iniciatív“.PočúvanieS rovnakým záujmom sa obnovuje výzva „autenticky načúvať ľuďom, ktorí sa cítia byť marginalizovaní alebo vylúčení z Cirkvi pre svoju manželskú situáciu, identitu a sexualitu“ a ktorí „žiadajú, aby ich niekto počúval a sprevádzal a aby sa bránila ich dôstojnosť“. Ich túžbou je „prísť ,domov'“, do Cirkvi, a „byť vypočutí a rešpektovaní bez strachu, že sa budú cítiť odsúdení“, uvádza zhromaždenie a potvrdzuje, že „kresťanom nemôže chýbať úcta k dôstojnosti žiadnej osoby“ (16 h).PolygamiaVzhľadom na skúsenosti, o ktorých na zhromaždení informovali niektorí členovia synody z Afriky, sa SECAM (Sympózium biskupských konferencií Afriky a Madagaskaru), povzbudzuje, aby podporoval „teologické a pastoračné rozlišovanie“ v otázke polygamie a „sprevádzanie ľudí v polygamných zväzkoch, ktorí prichádzajú k viere“ (16 q).Digitálna kultúraNa záver sa v Súhrnnej správe hovorí o digitálnom prostredí. Povzbudzuje sa k tomu, aby sa „oslovila dnešná kultúra vo všetkých priestoroch, kde ľudia hľadajú zmysel a lásku, vrátane ich mobilných telefónov a tabletov“ (17 c), pričom treba mať na pamäti, že internet „môže spôsobovať aj škody a zranenia, napríklad prostredníctvom šikanovania, dezinformácií, sexuálneho zneužívania a závislosti“.Je preto naliehavé „uvažovať o tom, ako môže kresťanské spoločenstvo podporovať rodiny pri zabezpečovaní toho, aby bol online priestor nielen bezpečný, ale aj duchovne životodarný“ (17 f).

Salvatore Cernuzio Vatikán

Pracovný preklad
Martin Jarábek
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024