Nocľaháreň Gréckokatolíckej charity má nové priestory s vyššou kapacitou

TK KBS, vfu, ml; pz | 18. 09. 2023 16:27Prešov 18. septembra äTK KBS) V areáli sociálnych služieb krízovej intervencie na ulici Pod Táborom v Prešove slávnostne odovzdali nové priestory nocľahárne Domu sv. Jána Milostivého. Podujatie sa konalo za účasti partnerov, ktorí výstavbu finančne alebo materiálne podporili, zamestnancov Gréckokatolíckej charity Prešov (GKCH) a ľudí bez domova, ktorí služby charity v meste Prešov využívajú.  K vybudovaniu novej nocľahárne Gréckokatolícku charitu Prešov viedli najmä skúsenosti a problémy počas pretrvávajúcej pandémie COVID-19 v uplynulých rokoch. „Prvotná myšlienka budovania novej nocľahárne siaha ešte do obdobia pandémie, kedy sme mali v jednom pobytovom objekte prijímateľov nocľahárne, útulku a prijímateľov v karanténe, čo do značnej miery sťažovalo prevádzku,“ priblížil problémovú situáciu riaditeľ GKCH Peter Valiček. Realizácia projektu novej nocľahárne je aj reakciou na postupné zvyšovanie počtu prijímateľov týchto služieb. Stúpajúci trend pretrváva aj v roku 2023, čo hovorí o neustálej potrebe pomoci cieľovej skupine ľudí bez domova. Ďalšími dôvodmi realizácie stavby bola snaha GKCH o zlepšenie dostupnosti a zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb krízovej intervencie v areáli Pod Táborom.
Výstavba nových priestorov nocľahárne má byť jedným z viacerých opatrení pomoci ľuďom v núdzi v Prešove, ale aj v rámci celého kraja. Kapacita nocľahárne sa zvýši z 22 na 32 miest, čo umožní príjem aj tých prijímateľov, ktorí vzhľadom na aktuálne nároky v pobytových zariadeniach nedokážu prekročiť prah náročnosti a požiadaviek. Zmena nastáva aj pripojením nocľahárne k nízkoprahovému dennému centru. Prijímatelia využívajúci služby centra počas dňa budú mať dostupnejšiu službu nocľahárne na krátkodobé prenocovanie. Vyňatím nocľahárne z objektu útulku sa zvýši kvalita ubytovania pre prijímateľov celoročnej pobytovej služby, vytvoria sa lepšie podmienky aj na postupnú rekonštrukciu v zariadení a celkovo sa zníži počet osôb nielen v objekte, ale aj na izbách. Zmeny v rámci objektov na ulici Pod Táborom prispejú k vytvoreniu trojstupňového resocializačného modelu. Najvyšší stupeň predstavuje modulárne kontajnerové bývanie v štyroch kontajneroch pre prijímateľov, ktorí sa pripravujú na reintegráciu do bežného života.Od januára 2024 budú môcť osoby bez prístrešia a v núdzi využívať služby nocľahárne v nových dôstojných podmienkach. Gréckokatolícka charita Prešov tak posunie nepretržitú starostlivosť o ľudí na ulici v meste Prešov o stupeň vyššie. „V prepojení na nízkoprahové denné centrum im zabezpečíme podmienky na uspokojenie základných životných potrieb, medzi ktoré patrí strecha nad hlavou, teplé jedlo, osobná hygiena, ošatenie a samozrejme blízkosť človeka – pracovníka sociálnych služieb. Vybudovaním tejto nocľahárne sa staneme schopnejší riešiť krízové situácie a pripraviť sa aj na zimné obdobie,“ informoval Peter Valiček. Charitu v Prešove čaká do oficiálneho spustenia nocľahárne ešte personálna, organizačná a materiálno-technická príprava zariadenia s novou registráciou.Realizácia stavby novej nocľahárne sa konala v období od 14. marca do 11. sepetembra 2023. Celkový rozpočet stavby novej nocľahárne zodpovedá sume 122 475,79 eur. Projekt finančne podporila Nadácia PSK pre podporu rodiny sumou 50.000 eur a Mesto Prešov čiastkou 35.000 eur. Ostatné náklady uhradila prešovská charita z vlastných zdrojov, informovala Veronika Futejová z charity.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024