Homília kardinála Pietra Parolina, štátneho sekretára Svätej stolice, v Šaštíne

TK KBS, pp; ml, kj | 15. 09. 2023 11:24Šaštín 15. septembra (TK KBS) Prinášame plné znenie homílie kardinála Pietra Parolina, štátneho sekretára Svätej stolice, ktorú predniesol dnes, v piatok 15. septembra 2023 počas slávnostnej svätej omše v rámci Národnej púte v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Drahí bratia a sestry!Po mnohé stáročia táto svätyňa v Šaštíne uchováva radosti, trápenia, obavy, ako aj nádeje slovenského ľudu a národa, ktorý nachádza útechu a uspokojenie na tomto posvätnom pútnickom mieste. Práve do tejto baziliky prichádzajú generácie pútnikov z celej krajiny, aby si uctili zázračnú sochu Panny Márie Sedembolestnej, patrónky Slovenska, aby prosili o jej materinské orodovanie v časoch skúšok a životných ťažkostí, a aby žiadali Božiu Matku, utešiteľku skľúčených, o ochranu slovenského ľudu a národa.I ja sa dnes pokorne pripájam k nespočetným pútnikom, k vám všetkým, ktorí ste tu prítomní, i k tým, čo nás sledujú prostredníctvom rádia a televízie, aby sme si pripomenuli druhé výročie návštevy pápeža Františka v tejto svätyni, do ktorej zavítal aj pápež Ján Pavol II. v roku 1995.Srdečne pozdravujem Jeho Excelenciu Mons. Bernarda Bobera, predsedu Konferencie biskupov Slovenska a košického arcibiskupa, a tiež všetkých biskupov, kňazov, diakonov, seminaristov, rehoľníkov a rehoľníčky, laikov, mladých ľudí a vás všetkých, ktorí ste sem prišli na púť z rôznych kútov Slovenska. Čo najsrdečnejšie pozdravujem aj prezidentku Slovenskej republiky, pani Zuzanu Čaputovú, pána predsedu parlamentu a všetkých predstaviteľov občianskej spoločnosti a ozbrojených síl, ktorí sa v pokoji a nádeji zúčastňujú tohto slávenia štátneho sviatku Slovenska.Prinášam vám srdečné a bratské pozdravy od pápeža Františka. Stále uchováva vo svojom srdci veľkolepé a slávnostné privítanie, ktorého sa mu dostalo v Šaštíne a na Slovensku počas jeho apoštolskej cesty pred dvoma rokmi. Aj dnes si spomíname na jeho vrúcnu homíliu na tomto svätom mieste. Vyzval nás v nej, aby sme kráčali spoločne s Preblahoslavenou Pannou Máriou, ktorá je vzorom viery pre slovenský ľud, a aby sme podnietení jednoduchou a úprimnou zbožnosťou nikdy neprestali kráčať, lebo Mária je ustavične na ceste (porov. homília pápeža Františka v Šaštíne, 15. september 2021).V starobylom hymne o Panne Márii Sedembolestnej sa spieva „Stabat Mater Dolorosa, iuxta crucem lacrimosa“. Tieto slová sú ozvenou čítania z Evanjelia podľa Jána, ktoré sme práve počuli – pri Ježišovom kríži stála jeho matka a svätý Ján, učeník, ktorého miloval (porov. Jn 19, 25 – 26). Panna Mária stojí verne pod krížom s neochvejnou vierou a „pod krížom v najdôležitejšej hodine... nás Kristus privádza k Márii. (...) Ježiš nám necháva svoju matku, aby bola našou matku. (...) Pretože nechce, aby sme kráčali bez matky (Evangelii gaudium 285). Aj Druhý vatikánsky koncil nám pripomína, že Panna Mária „trpela so svojím Synom, keď umieral na kríži, poslušnosťou, vierou, nádejou a vrúcnou láskou celkom mimoriadnym spôsobom spolupracovala (...) Preto je našou Matkou v poriadku milosti (Lumen gentium, 61). Tak ako Sedembolestná Panna Mária, aj my dnes chceme byť spojení s krížom. Po boku Preblahoslavenej Panny sme povolaní ostať s Ježišom. „Ostať“ je sloveso, ktoré Ježiš často opakuje v evanjeliu, najmä vtedy, keď hovorí k svojim učeníkom: „Ostaňte vo mne a ja vo vás“ (Jn 15, 4). Ak chceme byť opravdivými svedkami evanjelia, musíme žiť v Kristovi, žiť v ňom naplno.Celé stáročia sú mariánske svätyne známe ako miesta duchovného obrátenia, kde prostredníctvom sviatosti zmierenia človek začína novú cestu oddanosti Bohu. Tu v Šaštíne dnes všetci chceme zakúsiť duchovné osvieženie cez prijatie Panny Márie ako našej Matky, predložiť jej svoje starosti i potreby celého slovenského národa. V chválospeve, ktorý spievajú všetci pútnici v Šaštíne, ju prosíme ako našu „dobrotivú Mať“ a „ľútostivú patrónku“, aby udržala Slovensko jednotné a chránila tradície našich predkov. Prišli sme si uctiť dobrotivú a ľútostivú Matku a podobne ako svätý Ján ju vziať so sebou do našich domovov a rodín.Prvé dnešné čítanie zo Skutkov apoštolov nás duchovne usmerňuje, aby sme si predstavili toto šaštínske sanktuárium ako miesto v hornej sieni, kde sa apoštoli zhromaždili v modlitbe s Preblahoslavenou Pannou v očakávaní Turíc. Všetci vieme, aká odpoveď prišla na ich očakávania a modlitby. Duch Svätý premenil srdcia apoštolov a vďaka tejto premene prekonali všetok strach a v modlitbe a v spoločenstve s Pannou Máriou sa stali odvážnymi svedkami a vydali sa ohlasovať evanjelium.I my sme prišli do Šaštína ako pútnici, aby sme zotrvali s Preblahoslavenou Pannou, aby sme zakúsili moc Ducha Svätého a opäť nadobudli radosť a duchovnú zanietenosť. Chceme byť autentickými svedkami a dôsledne žiť svoj kresťanský život. Dnes Cirkev a v širšom meradle aj celá slovenská spoločnosť potrebuje kresťanov, ktorí sú nadšení a pevní vo viere, kresťanov, ktorí vedia, ako čeliť výzvam a ťažkostiam rozvíreným vetrami sekularizmu. Priemernosť nás robí vlažnými a úzkoprsými... Potrebujeme obnovené nadšenie, potrebujeme kráčať spolu s Máriou, vliať svojej viere nový dynamizmus a predovšetkým byť vzormi pre nové generácie.Som vďačný biskupom a celej Cirkvi na Slovensku za prácu, ktorú robia na diecéznej úrovni vo svojich cirkevných provinciách i na národnej úrovni, v súvislosti s prípravami nadchádzajúcej Synody Za synodálnu Cirkev, ktorá sa čoskoro začne v Ríme.Zámerom Synody je to, aby celá Cirkev, skutočne každý jeden z nás, zakúsil „spoločenstvo, spoluúčasť a misiu“, lebo celá Cirkev je povolaná kráčať, načúvať a slúžiť. Jej poslaním je ísť do sveta a hlásať evanjelium (porov. Mk 16, 15). Cirkev, ktorá stagnuje, je Cirkvou, ktorá stráca vitalitu a príťažlivosť. Nikdy sa nezastavujme, ale neprestajne kráčajme s nádejou a prinášajme svetlo evanjelia do všetkých oblastí slovenskej spoločnosti.Dnes, zhromaždení v tejto svätyni v Šaštíne, ktorá je domom modlitby pre celý národ, vzdajme vďaku Božej Matke a modlime sa za pokoj na susednej Ukrajine, za rýchle ukončenie tejto ničivej vojny, ktorá spôsobuje deštrukciu a prináša tisíce nevinných obetí. V mene Svätého Otca Františka i vo svojom mene nesmierne oceňujem prijatie, ktorého sa od Slovenska dostalo desaťtisícom utečencov z Ukrajiny. Mnohé slovenské rodiny otvorili svoje domovy, aby prichýlili svojich ukrajinských bratov a sestry v núdzi, a prejavili tak príkladnú solidaritu.Drahí bratia a sestry, nech naša Sedembolestná Panna Mária vzbudí v srdciach všetkých zmysel pre jednotu a úctu k odlišným kultúram a názorom. Podpora spoločného dobra na Slovensku spočíva v tom, že spoločné dobro Slovenska a celého slovenského národa dáme na prvé miesto, so zreteľom na najnúdznejších a najchudobnejších. Je teda nevyhnutné odložiť bokom sebecké záujmy a logiku moci, ktorá prináša úžitok len niektorým.Pod ochranou Preblahoslavenej Panny Márie kráčajme spoločne, aby sme prekonali akékoľvek spoločenské obmedzenia a polarizácie, posilňujúc zmysel pre spoločné dobro. Zverme sa našej Sedembolestnej Panne Márii a opakujme slová piesne, ktorou pútnici pozdravujú Božiu Matku, patrónku národa, keď prichádzajú do Šaštína:„Ty si Mať dobrotivá, patrónka ľútostivá, oroduj vždy za náš národ u svojho Syna.“ (JKS 394) Amen.preložila Danka Jacečková
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024