Pápež kánonistom: Vždy chráňte životy ľudí pred kánonmi

TK KBS, Vatican News, mj; pz | 18. 02. 2023 21:35Vatikán 18. februára (VaticanNews) Účastníkom právno-pastoračného kurzu Rímskej róty František pripomína, že „jadrom kánonického práva nie sú dobrá spoločenstva, ale predovšetkým Božie slovo a sviatosti“. Poslaním odborníkov, vysvetľuje František, nie je „pozitivistické používanie kánonov na hľadanie pohodlných riešení právnych problémov“.V akom zmysle je kurz práva spojený s evanjelizáciou? Touto otázkou začína pápež František svoj príhovor účastníkom kurzu Rota Romana pre pracovníkov v oblasti kánonického práva a rodinnej pastorácie. Pápež zdôraznil, že v skutočnosti netreba uvažovať o kánonickom práve a poslaní šíriť Kristovu radostnú zvesť ako o dvoch oddelených skutočnostiach.Schematicky by sa dalo povedať: ani právo bez evanjelizácie, ani evanjelizácia bez práva. V skutočnosti sa jadro kánonického práva týka dobier spoločenstva, predovšetkým Božieho slova a sviatostí. Každý človek a každé spoločenstvo má právo - má právo - na stretnutie s Kristom a všetky právne normy a úkony smerujú k tomu, aby uprednostňovali autentickosť a plodnosť tohto práva, teda tohto stretnutia. Preto je najvyšším právom spása duší, ako uvádza posledný kánon Kódexu kánonického práva (porov. kán. 1752). Preto sa cirkevné právo javí ako úzko spojené so životom Cirkvi, ako jeden z jeho nevyhnutných aspektov, a to aspekt spravodlivosti pri zachovávaní a odovzdávaní spásonosných dobier. V tomto zmysle je evanjelizácia prvotným právnym záväzkom tak pastierov, ako aj všetkých veriacich.Nech zažiari pravda spravodlivostiPápež František, citujúc slová Benedikta XVI. z roku 2010 v liste seminaristom, pripomína, že „spoločnosť bez práva by bola spoločnosťou bez práv“. A praktizujúcim kánonickým právnikom poukazuje na tento horizont:

„Vaša práca sa týka noriem, procesov a sankcií, ale nikdy nesmiete stratiť zo zreteľa právo, pričom do centra vašej práce treba postaviť ľudí, ktorí sú subjektmi a «objektmi» práva. Tieto práva nie sú svojvoľnými nárokmi, ale objektívnymi dobrami zameranými na spásu, ktoré treba uznať a chrániť. Vy, ako právnici, máte osobitnú zodpovednosť za to, aby pravda spravodlivosti zažiarila v živote jednotlivých cirkví: táto úloha je veľkým prínosom k evanjelizácii.“Poslanie kánonistuPoznať a verne zachovávať kánonické normy znamená mať vždy na pamäti aj „dobrá, ktoré sú v stávke“. Je to nevyhnutné, poznamenal pápež, „aby sa tieto normy mohli vykladať a uplatňovať spravodlivo“:

Poslaním kánonistu nie je pozitivistické používanie kánonov na hľadanie pohodlných riešení právnych problémov alebo na pokusy o určité „vyvažovanie“. Takto chápaná jeho činnosť by buď slúžila akémukoľvek záujmu, alebo by sa snažila uväzniť život v rigidných formalistických a byrokratických schémach, ktoré zanedbávajú skutočné práva. Nesmieme zabúdať na najväčší princíp, princíp evanjelizácie: skutočnosť je nadradená idei, „konkrétny“ život je vždy nadradený formálnemu; skutočnosť je nadradená akejkoľvek idei a tejto skutočnosti treba slúžiť právom. Veľkosť vašej úlohy vyplýva z vízie, v ktorej sa kánonické právo, bez toho, aby sa zabúdalo na spravodlivosť jednotlivých prípadov, uplatňuje prostredníctvom cností právnickej rozvážnosti, ktorá rozoznáva správny konkrét.Cesta súdnej múdrostiPápež v príhovore vysvetlil, že cesta sudcovskej múdrosti musí prebiehať v línii dostať sa od univerzálneho ku konkrétnemu:

„Súdny rozsudok alebo súdna pomoc sa nevykonáva pomocou rovnováhy alebo nerovnováhy, ale prostredníctvom tejto múdrosti. Na to je potrebná veda, na to je potrebná schopnosť počúvať; predovšetkým však, bratia a sestry, na to, aby sme mohli dobre súdiť, je potrebná modlitba. Takto sa nezanedbávajú ani požiadavky všeobecného dobra, ktoré sú vlastné zákonom, ani náležité formálne náležitosti úkonov, ale všetko sa umiestňuje do skutočnej služby spravodlivosti.“Synodálny duch musí byť prežívaný v každej právnickej úlohePripomínajúc svoj príhovor z roku 2022 pri otvorení súdneho roka Tribunálu Rímskej róty, František tiež zdôraznil, že synodalita „je vlastná procesu manželskej nulity“:Tá istá úvaha sa vzťahuje aj na všetkých účastníkov konania o udelení dišpenzu od rozvráteného a nekonzumovaného manželstva. A synodálny duch musí byť prežívaný vo všetkých vašich právnych úlohách. Spoločné kráčanie, vzájomné počúvanie a vzývanie Ducha Svätého je nevyhnutnou podmienkou, aby sme boli spravodlivými praktizujúcimi. Konkrétnym prejavom toho je potreba hľadať radu, pýtať sa na názor tých, ktorí majú viac vedomostí a skúseností, s tou pokornou a neustálou túžbou stále sa učiť, aby sme mohli lepšie slúžiť Cirkvi v tejto oblasti.Rodinná pastorácia a cirkevné súdyPápež František sa potom obracia na pracovníkov rodinnej pastorácie. A pripomína, že v priebehu rokov narastá povedomie o vzájomnom pôsobení rodinnej pastorácie a cirkevných súdov:

Na jednej strane integrálna rodinná pastorácia nemôže ignorovať právne otázky týkajúce sa manželstva. Stačí myslieť napríklad na úlohu predchádzať neplatnosti manželstva vo fáze pred uzavretím manželstva a tiež sprevádzať páry v krízových situáciách, vrátane nasmerovania na cirkevné súdy, keď je pravdepodobné, že existuje dôvod neplatnosti, alebo im poradiť, aby začali konanie o dišpenzácii nekonzumáciou. Na druhej strane pracovníci tribunálu nikdy nesmú zabúdať, že sa zaoberajú záležitosťami, ktoré majú silný pastoračný význam, takže ich prácu musia vždy usmerňovať požiadavky pravdy, prístupnosti a obozretnej rýchlosti; a nesmie sa zabúdať ani na povinnosť urobiť všetko pre zmierenie medzi stranami alebo potvrdenie ich zväzku.Napokon pápež František pripomína slová svätého Jána Pavla II. z jeho príhovoru k Rímskej róte z 18. januára 1990: „pravá spravodlivosť v Cirkvi, oživovaná láskou a zmierňovaná spravodlivosťou, si vždy zaslúži kvalifikačný prívlastok pastoračná starostlivosť“. A každodennú prácu tých, ktorí pracujú v oblasti kánonického práva a rodinnej pastorácie, zveruje Panne Márii, „zrkadlu spravodlivosti“.

[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023