Apoštolský exarcha Ladislav Hučko oslávil svoje 75. narodeniny

TK KBS, cirk, ml; pz | 17. 02. 2023 10:46Praha 17. februára (TK KBS) Apoštolský exarcha Ladislav Hučko, ktorý už 20 rokov stojí na čele Apoštolského exarchátu v Českej republike, sa 16. februára dožil 75 rokov.Ladislav Hučko sa narodil 16. februára 1948 v Prešove v rodine gréckokatolíckeho kňaza. Keď ho v roku 1966 neprijali na Teologickú fakultu v Bratislave, študoval experimentálnu fyziku na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, v roku 1972 obhájil rigoróznu prácu z oblasti fyziky tuhých látok a získal titul RNDr. Pre svoje náboženské postoje však nemohol zostať na Prírodovedeckej fakulte a musel si hľadať iné zamestnanie. V roku 1987 získal na Vysokej škole banskej v Ostrave titul kandidáta geologických vied (CSc.).Niekoľko mesiacov po páde totality pracoval ako redaktor Katolíckych novín. V rokoch 1990 - 1991 pracoval ako výkonný tajomník Konferencie biskupov Slovenska. Po roku 1989 sa mu otvorili možnosti systematického štúdia teológie. V roku 1992 bol vyslaný do Ríma na teologické štúdium na Pápežskú lateránsku univerzitu, ktoré ukončil doktorátom v roku 2000. Témou jeho dizertačnej práce boli kozmologické myšlienky ruských náboženských mysliteľov 19. a 20. storočia.Kňazskú vysviacku prijal 30. marca 1996 z rúk Msgr. Slavomíra Miklovša, biskupa Križevackej eparchie v Chorvátsku. Po návrate z Ríma v roku 2000 začal vyučovať dogmatickú teológiu na Teologickom inštitúte v Košiciach a zároveň vykonávať duchovnú službu v Geriatrickom centre svätého Lukáša v Košiciach. Rok pôsobil aj ako duchovný pastier v Kňazskom seminári svätého Karola Borromejského v Košiciach.Dňa 24. apríla 2003 ho Svätý Otec Ján Pavol II. vymenoval za apoštolského exarchu pre katolíkov byzantského obradu v Českej republike a zároveň za titulárneho biskupa orestského. Biskupskú vysviacku prijal 31. mája 2003 v Prahe. Na svojom biskupskom znaku nesie svoje osobné biskupské heslo: "Ja som svetlo sveta" (Jn 8, 12). V roku 2004 sa habilitoval na Teologickej fakulte v Košiciach ako docent v odbore dogmatická teológia. V rokoch 2005 až 2011 bol generálnym sekretárom Českej biskupskej konferencie. Je členom Komisie pre náuku viery a Komisie pre katolícku výchovu._

Zdroj: cirkev.cz
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023