V Banskej Bystrici bolo zasadnutie Subkomisie KBS pre katolícke školy

TK KBS, jbr, ml; pz | 19. 01. 2023 14:59Banská Bystrica 19. januára (TK KBS) V Banskej Bystrici sa v utorok 17. januára 2023 konalo zasadnutie Subkomisie Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre katolícke školy. Prinášame správu z rokovania Subkomisie KBS, ktorú spracovala tajomníčka Janka Brázdilová.-Správa z rokovania subkomisie KBSDňa 17. januára 2023 zasadala subkomisia KBS pre katolícke školy, na ktorej sa nezúčastnili všetci znalci z dôvodu uzavretia ciest Donovaly a Čertovica kvôli snehovej kalamite. Nakoniec však subkomisia bola uznášania schopná, takže stretnutie pokračovalo v súlade s programom zasadnutia.K bodu programu Kríza identity v našom priestore, prijala pozvanie Mgr. R. Ocilková. K téme sa diskutovalo o sile tlaku médií, ktoré silno ovplyvňujú najmä deti a mladých ľudí, o konfrontácii učiteľov i katechétov aj v katolíckych školách z narastajúcou krízou identity detí a dospievajúcich.V diskusií zaznelo mnoho návrhov ako je - zbieranie svedectiev, ktoré majú účinnú silu, na KŠ pracovať cez vzťahy, robiť semináre pre učiteľov, katechétov s odborníkmi, vytvoriť na školách tím koordinátorov, zorientovaný učiteľ, aby vytvorila banku z ktorej budú učitelia čerpať a vytvoriť tím odborníkov, ktorí by boli schopní zabezpečiť akreditované vzdelávanie učiteľov.Na záver sa znalci dohodli na týchto krokoch:

1. Vytvoriť pracovno-expertnú skupinu – tím odborníkov, ktorí majú vzťah k téme identity.

2. Pracovno-expertná skupina pripraví návrh riešení krízy identity na katolíckych školách.Sledujúc situáciu v oblasti kurikulárnych zmien základného vzdelania, znalci považujú za nevyhnutnú súčasť systémových zmien. Ale aj na tomto zasadnutí sa opäť otvorila diskusiu k tejto téme, pretože sú mimoriadne znepokojujúce verejne publikované informácie (napr. na Školskom portáli), ktoré prezentujú hodnotovú a vzťahovú výchovu v novom štátnom vzdelávacom programe ako povinnú prierezovú tému. Súčasne sa školám na slovenskom trhu vysoko etablovanou súkromnou firmou ponúkajú nové pracovné učebnice o vzťahovej a sexuálnej výchove. Je zarážajúce, že do škôl prichádza takáto ponuka, ktorá nadväzuje na rámec, ktorý v tejto chvíli nebol schválený zodpovednými štátnymi inštitúciami. Po diskusii znalci uznali napísať list ministrovi školstva s požiadavkou, aby v tejto veci vydalo MŠVVaŠ SR  jasné a rozhodné stanovisko, akým spôsobom bude vzťahová a sexuálna výchova na školách zaradená do učebných osnov s ohľadom na rôzne hodnotové hľadiská jednotlivých škôl a nadväzne na  slobodný výber rodiča pri voľbe študijnej cesty svojho dieťaťa.Tretím dôležitým okruhom bolo rokovanie o financovaní niekoľkonásobnom zvýšení faktúr za energie. Bez dotácie štátu bude veľkým existenčným problémom všetkých škôl a hlavne financovanie právnych subjektov školských zariadení z originálnych kompetencií. Preto záverom diskusie znalcov je pripraviť výzvu v spolupráci aj s ostatnými dotknutými subjektami – v zriaďovateľskej pôsobnosti evanjelických a súkromných zriaďovateľov a adresovať ju predsedovi vlády.Spracovala: Janka Brázdilová, tajomníčka subkomisie pre KŠ-
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023