Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2023

TK KBS, RV, mh; rp | 03. 01. 2023 12:42Foto: Vatican Media

Vatikán 3. januára (RV) Apoštolát modlitby (Svetová sieť modlitby pápeža) je celosvetové modlitbové podujatie, ktoré Svätý Otec zveril jezuitom. Má pomáhať kresťanom spojiť svoju modlitbu a život s modlitbou a s poslaním všeobecnej Cirkvi. Pripomínajú nám to úmysly Apoštolátu modlitby, ktoré oznamuje pápež každý rok. Robí tak formou nasledujúcej Modlitby obetovania dňa:Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac:Január:

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za učiteľov, aby boli dôveryhodnými svedka mi Krista, aby kládli dôraz na bratstvo a pomáhali najmä najzraniteľnejšej mládeži.

Úmysel našich biskupov: Za krajiny poznačené vojnovými konfliktmi, aby odpustenie a pokoj premohli nenávisť a pomstu.Február:

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za farnosti, aby stredobodom ich života bolo sväté prijímanie a aby sa stávali spoločenstvami viery, bratstva a prijatia najnúdznejších.

Úmysel našich biskupov: Aby chorí vo svojom utrpení dokázali pocítiť Kristovu prítomnosť.Marec:

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za tých, ktorým ublížil niekto z cirkevného spoločenstva, aby v samotnej Cirkvi našli konkrétnu odpoveď na svoju bolesť a utrpenie.

Úmysel našich biskupov: Aby každé počaté dieťa bolo prijaté s láskou ako Boží dar.Apríl:

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby prevládala kultúra pokoja a nenásilia, aby štáty a ich občania čoraz menej siahali po zbraniach.

Úmysel našich biskupov: Aby sme o nádeji a radosti vzkriesenia dokázali svedčiť v spoločnosti.Máj:

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za cirkevné hnutia a spoločenstvá, aby čoraz viac objavovali svoje evanjelizačné poslanie a aby vlastné charizmy dávali do služieb celého sveta.

Úmysel našich biskupov: Aby sa v rodinách rozvíjali evanjeliové́ hodnoty lásky a spoločenstva.Jún:

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby sa medzinárodné spoločenstvo konkrétne pričinilo o to, aby nedochádzalo k mučeniu a aby zaručilo podporu obetiam mučenia a ich príbuzným.

Úmysel našich biskupov: Aby duchovní pastieri s čistým srdcom vytrvali v službe posväcovania veriacich.Júl:

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby sa slávenie Eucharistie stalo stredobodom života katolíkov, aby ním premieňali svoje medziľudské vzťahy a tak sa otvárali pre stretnutie s Bohom aj so všetkými bratmi a sestrami.

Úmysel našich biskupov: Aby starí rodičia a seniori boli vzorom viery pre mladšie generácie.August:

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby Svetové dni mládeže v Lisabone pomohli mladým ľudom vydať sa na cestu viery a svedčiť vlastným životom o evanjeliu.

Úmysel našich biskupov: Aby svetové stretnutie mládeže v Lisabone bolo pre mladých povzbudením vo viere a posilou k nasledovaniu Krista.September:

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za ľudí, čo žijú na okraji spoločnosti v neľudských podmienkach, aby sa na nich nezabúdalo a aby neboli pokladaní za zbytočných.

Úmysel našich biskupov: Aby utečencom, migrantom a všetkým na periférii spoločnosti nechýbalo naše prijatie a podpora.Október:

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za Cirkev, aby si počúvanie a dialóg osvojila ako svoj životný štýl a aby sa dala viesť Duchom Svätým do všetkých končín sveta.

Úmysel našich biskupov: Aby jednota, spoločenstvo a bratstvo všetkých veriacich boli vyjadrením Božej lásky v Cirkvi.November:

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za pápeža, aby s pomocou Ducha Svätého plnil svoje poslanie sprevádzať veriacich, ktorých mu Boh zveril.

Úmysel našich biskupov: Aby chudobným a núdznym nechýbala naša pomocná ruka.December:

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby zdravotne postihnutí ľudia požívali patričnú pozornosť spoločnosti a podporu rozličných ustanovizní pri svojom zapájaní sa do aktívneho života.

Úmysel našich biskupov: Aby rodičia dokázali poskytovať deťom správnu výchovu a potrebné rodinné zázemie.

(Zdroj: Časopis Posol Božského Srdca Ježišovho, vydavateľstvo Dobrá kniha)
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023