Vyšlo nové číslo časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu Rozmer

TK KBS, bro, ml; pz | 02. 12. 2022 11:15Bratislava 2. decembra (TK KBS) V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľom ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Prinášame anotáciu čísla.Renomovaní domáci a zahraniční autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s týmto novodobým fenoménom bezprostredne súvisia. Okrem toho sa časopis venuje aj religionistickým témam približujúcim históriu a učenie starovekých kultúr a svetových či predkresťanských náboženstiev. Jeho vydavateľmi sú Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.Obsah čísla 3/2022Viera v budúcnosť – biblické slovo (autor: doc. PhDr. Peter Kondrla, PhD.)Náboženské podhubie Francúzskej revolúcie – Mýtus Francúzskej revolúcie je dodnes prítomný na európskych školách a v médiách. Vytrvalo sa hlása, že toto strašné krviprelievanie bolo počiatkom éry ľudskej slobody a ľudských práv. Avšak jej protagonisti tieto hodnoty nezriedka presadzovali gilotínou a genocídou katolíckeho obyvateľstva (napr. vo Vendée). V mene „slobody, rovnosti a bratstva“ sa tak vo Francúzsku na sklonku 18. storočia páchalo veľa krívd a okrem mnohých vyhasnutých životov sa škody prejavili najväčšmi na hlbokom morálnom a duchovnom marazme. (PhDr. Radomír Malý)Lesk a bieda paracirkevných organizácií – Paracirkevné organizácie hrajú významnú úlohu v evanjelikálnom hnutí, kde pomáhajú zastať úlohy, ktoré cirkevné denominácie nezvládajú. Niekedy však medzi nimi dochádza k stretom v rámci rozdielneho poňatia spôsobov práce, autority a učenia. Článok stručne mapuje históriu, poslanie a kontroverzie troch z nich: Kresťanskej misijnej spoločnosti, Kresťanskej akadémie mladých a Českej evanjelikálnej aliancie, ktoré majú vieroučné aj personálne prieniky. Pôsobia v Českej republike, avšak s presahom aj na Slovensko. (doc. ThDr. Aleš Franc, PhD., ThD.)Nový apoštol Jakub Kamiński – Poľský evanjelista Jakub Kamiński vošiel u našich západných susedov do pozornosti ako hlavný predstaviteľ na motivačných konferenciách s názvom Otvorené nebo a tiež ako hlavný rečník na Kresťanskej konferencii organizovanej pražskou Kresťanskou misijnou spoločnosťou. Kamińského vysokooktánová motivačná rétorika v kombinácii s arzenálom pútavých svedectiev a príbehov zo života je nepochybne silným dôvodom jeho popularity, no jeho biblicko-teologický kompas je zaťažený klasickými prvkami Novoapoštolskej reformácie. Pri zhovievavom hodnotení Kamińského služby je potrebné prihliadnuť na to, že sa na tohto mladého a nadaného služobníka naložilo bremeno kázania a vodcovstva skôr, ako bremeno základného biblického a teologického vzdelania, ktoré by mu mohlo pomôcť vyvarovať sa teologických excesov a naplniť haly nielen davmi, ale aj fundovaným biblickým evanjeliom. (Michael Buban, MTh)V očakávaní posledných vecí (2) – V predošlom čísle sme skúmali, aké formy mala predkresťanská eschatológia v jednotlivých kultúrnych prostrediach, konkrétne v starovekom Grécku a u predkresťanských Slovanov. V pokračovaní tejto štúdie sa autor zameral na eschatologické zmýšľanie starých Rimanov a ich posmrtné rituály. Taktiež priblížil, aké predstavy o posmrtnom živote prevládali u predkresťanských Maďarov (resp. širšie Ugrofínov), keďže história ich potomkov sa už vyše tisíc rokov v menšej či väčšej symbióze odvíja uprostred nás, Slovanov. (Mgr. Dariusz Żuk-Olszewski, PhD.)Mysticizmus v západnom ezoterizme (9) – Alchýmiu možno študovať z rôznych horizontov: z pohľadu vedy ako predvedeckú disciplínu, predchodkyňu chémie a farmácie, alebo tiež z pohľadu religionistiky, umenia a heraldiky, psychoanalýzy či z pohľadu hermetizmu ako určitú formu mysticizmu. Hoci v spirituálnej alchýmii nájdeme prítomnú aj kresťanskú symboliku, ide v nej o kozmickú mystiku, ktorá do seba vstrebala súdobé ezoterické, filozofické a prírodovedecké pohľady na prírodu a kozmos. Autor sa v deviatom pokračovaní seriálu o západnom ezoterizme zaoberá alchýmiou najmä z pohľadu hermetizmu, a to v rámci európskeho kontextu. (doc. ThDr. PaedDr. Róbert Sarka, PhD.)Chazarská história (4) – V ruskej i zahraničnej historiografickej literatúre sa nezriedka hovorí o období, keď východní Slovania prijali kresťanstvo, a tiež o možnej misionárskej aktivite sv. Cyrila a Metoda, ktorá s tým údajne súvisela. Mnohí historici však tvrdenia o misii solúnskych vierozvestov na území dnešnej Ukrajiny a Ruska spochybňujú a považujú ich len za akúsi zbožnú špekuláciu. Avšak skutočne sa nedá v historických prameňoch nájsť nič, čo by svedčilo v prospech takejto misijnej činnosti na území vtedajšej Kyjevskej Rusi? Neexistuje žiadna historická spojitosť medzi dišputou o viere pred chazarským kaganom na jeho dvore a medzi dišputou pred sv. Vladimírom Kyjevským o dobrých 125 rokov neskôr? (prof. ThDr. Ján Šafin, PhD.)Bludné náuky a sekty v stredoveku (9) – V rubrike Míľniky dvoch tisícročí prinášame stručný prehľad kresťanských heréz. V tejto časti si predstavíme učenie katarov. Toto heretické, vnútorne duchovne a teologicky nejednotné hnutie pôsobilo v období vrcholného stredoveku (11. – 14. stor.). Rozšírilo sa od Balkánu naprieč takmer celou Európou a s jeho stopami a vplyvom sa stretávame dokonca aj v ázijskej časti Byzantskej ríše. (Mgr. Branislav Dado, PhD.)Okrem uvedených tematických článkov je číslo doplnené spravodajským servisom z domova a zo zahraničia.Záujemcovia si časopis Rozmer (štvrťročník) môžu objednať písomne na adrese: Redakcia časopisu Rozmer, Svoradova 3, 831 03 Bratislava; alebo telefonicky na číslach 0944/315 818 a 02/207 22 838; respektíve e-mailom na adrese rozmer@sekty.sk. Predplatné na rok 2022 je 11,60 €. Ponúkame tiež možnosť objednať si staršie ročníky, a to celú kolekciu ročníkov 2008 až 2022 (teda vrátane predplatného na tento rok – spolu 52 dostupných čísel), ktorú dostanete za zvýhodnenú akciovú cenu 39 €. S časopisom sa môžete oboznámiť a predplatiť si ho aj na jeho webovej stránke www.rozmer.sk.TK KBS informoval Boris Rakovský
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024