Vďakyvzdanie sv. Cecílii prvýkrát v bratislavskej Katedrále sv. Martina

TK KBS, ba, ml; pz | 22. 11. 2022 10:19Bratislava 22. novembra (TK KBS) Oživovanie tradície vďakyvzdania patrónke hudby a hudobníkov sv. Cecílii súborom starej hudby Musica aeterna pod umeleckým vedením Petra Zajíčka, v tomto roku pokračuje pod názvom SANCTA CAECILIA VII.Úvodným bol koncert v priestoroch refektára Piaristického gymnázia v Trenčíne. Musica aeterna pod umeleckým vedením Petra Zajíčka, zbor Vox aeterna so zbormajsterkou Zuzanou Buchovou Holičkovou a sólistami sopranistkami Helgou Varga Bachovou a Hildou Gulyásovou, altistkou Juditou Andelovou, tenoristom Matúšom Šimkom a basistom Dávidom Harantom, 22. novembra – teda v deň jej sviatku – rozozvučí bratislavskú Katedrálu sv. Martina o 18:00.Cecília patrí medzi sedem žien – mučeníčok, ktoré sú spomínané v rímskom kánone. Jej spomienke je zasvätená bazilika v Ríme. Titul rímskej baziliky sv. Cecílie je prastarý, s určitosťou datovaný ešte pred rokom 313, tzn. v časoch Konštantína. Jej sviatok sa slávi v tejto bazilike už od roku 545. Pochovaná bola v katakombách sv. Kalixta, popri takzvanej Krypte pápežov. Pápež Paschál I., veľký ctiteľ svätice, preniesol neskôr jej telo do krypty baziliky. Podľa legiend o patrónke hudobníkov a spevákov, zatiaľ čo hrali organy, Cecília spievala vo svojom srdci iba pre Pána.Úcta k sv. Cecílii sa šírila od jej mučeníckej smrti 22. novembra 230 po. Kr.. Do hudobnej histórie vstúpila svojim patronátom v 15. storočí. Dovtedy sa vo výtvarných prameňoch zobrazovala s martýrskou korunou a krížom, či palmovou ratolesťou a mečom. Až v 15. storočí sa atribútom svätice stal hudobný nástroj: portatív, prenosný organ, ktorý držala v rukách, alebo bol zobrazovaný jednoducho vedľa nej, či dokonca ho mala v zmenšenej podobe na krku ako šperk. Neskoršie zobrazenia uprednostňujú podobu, ako sama hrá na organe, alebo aj inom nástroji.Výtvarné pramene domácej proveniencie poskytujú niekoľko pekných príkladov ceciliánskej tradície. Bohatá figurálna a reliéfna výzdoba barokových prospektov našich organov, najmä z 17. a 18. storočia, hýri anjelmi hrajúcimi na rôznych hudobných nástrojoch. Medzi nimi patrí miesto aj sv. Cecílii s organom a kráľovi Dávidovi s lýrou. Sv. Cecília sa zobrazuje v ušľachtilej podobe mladej dámy, hrajúcej na organe, napríklad na pravom krídle barokového pozitívu v kaplnke sv. Floriána v Plaveckom Mikuláši, takisto na pravom krídle pozitívu vo farskom kostole v Hronskom Beňadiku, či na pozlátenom reliéfe organu v Trenčianskych Bohuslaviciach.Na Slovensku sa ceciliánska tradícia najväčšmi rozvinula v 19. storočí. V Dóme sv. Martina v Bratislave (Pressburgu) sa pravidelne konali – aj v stredoeurópskych reláciách ojedinelé – ceciliánske slávnosti, ktorých rozkvet súvisel so založením Cirkevného hudobného spolku pri Dóme sv. Martina (Kirchenmusikverein zu St. Martin, 1833), hoci ich korene sú staršieho dáta. Programovú oporu našli v prvom štatúte spolku, vydanom v roku 1834, ktorým sa v bode 14 stanovil Ceciliánsky deň (Der Caecilien-Tag) ako cirkevná slávnosť sviatku sv. Cecílie. Náročný výber liturgickej hudby mal pozdvihnúť slávnostnú bohoslužbu a dodať jej lesku. Túto jedinečnú liturgickú tradíciu spolok pietne zachovával do začiatku 20. storočia. V 19. storočí sa kult sv. Cecílie stále viac špecifikoval na oblasť cirkevnej a najmä cirkevnej vokálnej hudby. Zaslúžilo sa o to vzmáhajúce sa reformné hudobno-cirkevné hnutie katolíckej a čiastočne aj evanjelickej cirkvi, nazvané cecilianizmus, ktoré svoj názov odvodilo od mena patrónky hudby a identifikovalo sa s princípmi návratu k vokálnym formám cirkevnej hudby, v zmysle ich renesancie či obnovy. Slávenie sviatku sv. Cecílie v minulosti prebiehalo tiež formou duchovných koncertov, na ktoré nadväzuje aj tento projekt.Bratislavská Katedrála sv. Martina sa 22. novembra 2022 o 18:00 rozozvučí majstrovskými tónmi diela Alessandra Scarlattiho Messa si Santa Cecilia pre sóla, 5-hlasný miešaný zbor, sláčiky a continuo. Omša bola napísaná Scarlattim pre kardinála Acquaviva, pre predvedenie v deň jej sviatku - bolo totiž obvyklé skladať nové skladby k jej oslave. Táto omša predznamenala Bachovu Omšu h mol svojou slávnosťou, obsahuje tiež štrukturálne podobnosti s Haydnovou Missa Sanctae Caeciliae z roku 1768. V Scarlattiho čase boli tri odlišné omšové kompozičné štýly. Prvá bola omšová skladba v štýle a tradícii veľkého majstra Palestrinu. Druhý štýl inklinoval používať polychorálne komponovanie, tiež kontrapunktické, ktoré malo snahu veľkolepé katedrály baroka naplniť ešte väčším zvukom. Tretí štýl bol známy ako stile concertato, vyvinutý v Benátkach, menil textúry medzi plným orchestrom a malou sólovou skupinou, ako v concerto grosso, s cieľom dosiahnutia výrazného kontrastu. A to je ten štýl kompozície, ktorý Scarlatti použil vo svojej Messa di Santa Cecilia.Úvodná skladba, Concerto grosso op.6 č.4 D dur Arcangella Corelliho, je súčasťou opusu, ktorý vyšiel rok po smrti autora, teda v roku 1714 a bol venovaný celoživotnému umeleckému druhovi, huslistovi Matteovi Formarimu. Usporiadateľom je o.z. MUSICA AETERNA a podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ako hlavný partner a Nadácia SPP.Zdroj: bratislavskenoviny.sk
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023