V Bratislavskej arcidiecéze čítajú v kostoloch list arcibiskupa Zvolenského

TK KBS, szv; ml | 12. 11. 2022 17:00Bratislava 12. novembra (TK KBS) V Bratislavskej arcidiecéze čítajú kňazi v kostoloch pastiersky list bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského k sviatku sv. Martina, patróna katedrálneho chrámu i celej arcidiecézy. Vo farnostiach prebieha aj Svätomartinská zbierka. V tomto roku ju chcú venovať na pomoc chorým.„Konkrétne jedna polovica zbierky bude venovaná Onkologickému ústavu svätej Alžbety na nákup diagnostického zariadenia, aby mohlo pomáhať v skorom odhalení onkologických ochorení. Druhá časť zbierky bude venovaná Nemocnici Milosrdných bratov na nákup polohovacích postelí pre chorých," píše v liste arcibiskup Zvolenský. Prinášame ho v plnom znení.-Milí bratia a sestry v Kristovi,všetkých vás srdečne pozdravujem a chcem sa vám prihovoriť z príležitosti sviatku patróna našej katedrály a našej Bratislavskej arcidiecézy svätého Martina z Tours, ktorý sme slávili v tomto týždni 11. novembra.  Všimnime si najprv posolstvo, ktoré nám v dnešnú nedeľu prinášajú texty Svätého písma.Svätý Lukáš nám v úryvku evanjelia ponúka na zamyslenie biblické videnie dejín ľudstva a v tejto súvislosti pripomína slová Pána Ježiša, ktoré pozývajú učeníkov, aby sa nebáli, ale aby s dôverou čelili ťažkostiam, nedorozumeniam a dokonca aj prenasledovaniam a vytrvali vo viere v neho.„Keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa! Toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď.“ (Lk 21, 9).Spoločenstvo veriacich v Cirkvi si od začiatku pripomínalo v modlitbe tieto Pánove slová. Zároveň pozorovalo a hodnotilo znamenia čias a vystríhalo veriacich pred výzvami, ktoré z času na čas ohlasovali blížiaci sa koniec sveta.Dejiny idú svojou cestou, zahŕňajú ľudské drámy a prírodné katastrofy. Zároveň sa neustále uskutočňuje vo všetkých generáciách Boží plán spásy, ktorý Pán Ježiš už naplnil svojím vtelením, smrťou a zmŕtvychvstaním. Cirkev naďalej ohlasuje a uskutočňuje tajomstvo Božieho plánu spásy ohlasovaním evanjelia, slávením sviatostí a svedectvom lásky.Keď počúvame ohlasovanie evanjelia, vo svojom vnútri sa rozhodujeme a prijímame pozvanie Pána Ježiša a chceme aj my čeliť každodenným udalostiam s dôverou v jeho prozreteľnú lásku. Budúcnosť sa nám môže zdať pochmúrna, ale nechceme podľahnúť strachu. Dôvodom, prečo nechceme podľahnúť strachu, je skutočnosť, že dobrý Boh vtelením svojho Syna a prítomnosťou na svete v ľudskej prirodzenosti, vzal na seba naše ľudské dejiny, stal sa alfou a omegou dejín, ich začiatkom a cieľom (porov.: Zjv 1,8), aby ich otvoril naplneniu, ktoré prevyšuje pozemský život. Dôvodom, prečo nechceme podľahnúť strachu, je aj skutočnosť, že dobrý Boh nám zaručuje, že v každom malom, ale opravdivom skutku lásky, je prítomný celý zmysel jestvovania a že tí, ktorí neváhajú stratiť svoj život pre tento Boží zmysel jestvovania, život v plnosti nachádzajú (porov.: Mt 16, 25).Keď obrátime pozornosť k životu nášho patróna svätého Martina z Tours, môžeme si najprv pripomenúť, že sa narodil v roku 317 v Sabarii, dnes Szombately. Vyrastal v rodine dôstojníka rímskej cisárskej armády, ktorého mal nasledovať vo vojenskej kariére. Ako dospelý mladý muž prijal krst a následne sa usiloval zanechať vojenskú službu. Pod vedením svätého Hilára žil najprv ako pustovník, potom v roku 360, keď mal 43 rokov, rozhodol sa stať kňazom a následne ako 54 ročný  v roku 371 dostal poslanie, aby konal službu biskupa v diecéze Tours. Službu biskupa konal horlivo až do svojej smrti 8. novembra 397.Sulpicius Severus, ktorý napísal životopis svätého Martina, charakterizuje vtedajšiu spoločenskú situáciu doslova takto: „vzhľadom na ducha našej doby [...] sú všetky hodnoty zdeformované a zdegenerované“ ( Sulpicius Severus, Vita Sancti Martini, Eisenstadt 1997, č. 20, str. 81). Spomína tiež, že svätý Martin napomínal vojenského vodcu Maxima, ktorý ovládol provincie Britania, Hispania a Galia, za to, že pripustil, aby jeho vojaci zabili legitímneho cisára Graciána a predpovedal mu, že keď sa bude snažiť rozšíriť svoju moc nad Itáliou, že ho to bude stáť život. (tamže, č. 20, str. 79-85).Tieto vyjadrenia nám dávajú porozumieť, že svätý Martin bol tiež vo svojej dobe dotknutý dezorientáciou spoločnosti rozličnými duchovnými prúdmi, ale aj utrpením vyplývajúcim z bojov medzi vtedajšími panovníkmi. Životopisec však opisuje svätého Martina, ktorý napriek všetkým vonkajším ťažkostiam vytrvalo pokračoval v duchovnej službe, v pomoci chudobným a Sulpicius Severus zaznamenal viacero udalostí, kedy svätý Martin navštevoval chorých a sprostredkoval im uzdravujúcu silu Božej milosti. (tamže, č. 16, str. 65-68)Pri tejto príležitosti vás pozývam, aby sme spoločne nasledovali príklad svätého Martina a prejavme náš skutok lásky aj účasťou na svätomartinskej zbierke, ktorú chceme v tomto roku venovať na pomoc chorým. Konkrétne jedna polovica zbierky bude venovaná Onkologickému ústavu svätej Alžbety na nákup diagnostického zariadenia, aby mohlo pomáhať v skorom odhalení onkologických ochorení. Druhá časť zbierky bude venovaná Nemocnici Milosrdných bratov na nákup polohovacích postelí pre chorých.Milí bratia a sestry, podľa príkladu nášho patróna svätého Martina nasledujme slová nášho Pána, ktoré nás pozývajú, aby sme sa nebáli, ale aby sme s dôverou čelili ťažkostiam, nedorozumeniam a dokonca aj prenasledovaniam a vytrvali vo viere v neho až do konca.K tomu vám žehnám v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.Mons. Stanislav Zvolenský

bratislavský arcibiskup metropolita
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023