Teológa Codu vyznamenala Univerzita Komenského zlatou medailou

TK KBS, jhe, szv; ml | 21. 10. 2022 21:45Bratislava 21. októbra (TK KBS) Bratislava dnes hostila medzinárodnú konferenciu o synodalite. Jej hlavným rečníkom bol prof. Piero Coda, generálny sekretár Medzinárodnej teologickej komisie. Hovoril o potrebe synodálnej obnovy života a misie cirkvi. Okrem neho sa približne 150 účastníkom prihovorili ďalší domáci i zahraniční teológovia, ktorí synodalitu aplikovali do konkrétnych oblastí života. Priestor bol aj na diskusiu s publikom a neformálne rozhovory.Bratislava, konferencia, synodaPodujatie sa konalo v Aule Benedikta XVI. Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského, ktorú zastupoval prorektor pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť profesor Jozef Masarik. Prof. Codovi v úvode slávnostne udelil zvláštne ocenenie – zlatú medailu Univerzity Komenského.Pri významnom akte, ako aj na celom podujatí, boli prítomní aj apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Nicola Girasoli, bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo či dekan hosťujúcej fakulty Jozef Jančovič.Bratislava, konferencia, synoda, Coda-Plné znenie pozdravu arcibiskupa ZvolenskéhoVaša Excelencia otec apoštolský nuncius, spektabilita pán dekan fakulty spektability a honorability, vážení účastníci našej konferencie, som rád, že vás môžem pozdraviť v úvode medzinárodnej konferencie, Synodálna obnova života a misie Cirkvi: myslenie, spiritualita, rozlišovanie, ktorú pripravili Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta v Bratislave, Slovenská spoločnosť pre katolícku teológiu a vydavateľstvo Nové mesto. Som vďačný, že budeme môcť dnes počuť lectio magistralis pána profesora Mons. Piero Coda, generálneho sekretára Medzinárodnej teologickej komisie a tiež viacerých zahraničných a domácich odborníkov.Kráčame na synodálnej ceste spoločne s celou Cirkvou, v našich diecézach sme uzavreli diecéznu fázu, pripravujeme sa na kontinentálne synodálne stretnutie, ktoré sa uskutoční vo februári budúceho roka v Prahe a Svätý Otec František pred niekoľkými dňami ohlásil spoločné stretnutie pre celú Cirkev v októbri 2023 a následne aj v októbri 2024.Diecéznu fázu synodálnej cesty sme začínali v celej Cirkvi spoločne v októbri roku 2021 a diecézne syntézy sme odovzdávali v polovici roka 2022, aby sme mohli v auguste tohto roka poslať syntézu za všetky slovenské diecézy na sekretariát Biskupskej synody. Z určitého hľadiska je možné hovoriť o synodálnom kráčaní, ktoré sa začalo v októbri 2021 a jeho vyvrcholenie je naplánované na október 2024.Všetky tieto uskutočnené a pripravované stretnutia smerujú k tomu, aby sa v Cirkvi obnovil, oživil, prehĺbil a rozvinul synodálny princíp jestvovania Cirkvi ako spoločenstva Božieho ľudu, spoločenstva jednotlivcov a spoločenstva spoločenstiev.Synodálny princíp jestvovania Cirkvi má svoj prameň v totožnosti každého jednotlivého pokrsteného brata a sestry, v účasti na všeobecnom kňazstve a v konečnom dôsledku má svoj prameň v jednom Bohu, ktorý žije v spoločenstve troch božských osôb. Krstom sme dostali účasť na Božom trojičnom živote spoločenstva a aktívna účasť na živote spoločenstva je uskutočnením našej totožnosti pokrstených a realizáciou synodálneho princípu.Teším sa na nasledujúce chvíle, ktoré sa stanú pre nás všetkých príležitosťou, aby sme si znova uvedomili dôležité rozmery nášho duchovného jestvovania, vyplývajúce z krstu v mene trojjediného Boha a aby sme tieto jedinečné skutočnosti s pomocou našich teologických odborníkov hlbšie a správnejšie pochopili.Prajem všetkým požehnané chvíle prežívania synodálneho princípu nášho cirkevného jestvovania aj prostredníctvom teologickej reflexie.Ďakujem vám za pozornosť.-Cirkev, ktorej budú rozumieťBratislava, konferencia, synoda, CodaProfesor Coda v prednáške uviedol, že pápež František chce, aby sa metodológia synodality etablovala aj v iných cirkvách. Spomenul tiež Európu, ktorá by mala kráčať spoločne. „Európa je stará a nedokáže hovoriť jednotným jazykom. Je pozvaná, aby vnímala nové prieniky a budovala dialóg,“ uviedol Coda. Hlavný rečník spomenul aj encykliku pápeža Pavla VI. Ecclesiam suam, ktorá hovorí o tom, ako má cirkev plniť svoje poslanie v prítomnosti. „Cirkev je povolaná stať sa dialógom a rozhovorom. Stať sa slovom a to tým, že všetci ostatní jej budú rozumieť, ale zároveň je otvorená počúvaniu a dáva priestor aj iným. Dôležité však je, aby používala zrozumiteľný jazyk pre dnešnú kultúru,“ podotkol uznávaný teológ.Ako aplikovať synodalituV následnej aplikačnej časti sa odborníci venovali uvedeniu synodálnej obnovy do konkrétnych oblastí – myslenia, spirituality, komunikácie či pastorácie. Reč bola aj o perspektívach synodality do budúcna. „Synodálny spôsob myslenia je aplikáciou trojičnej ontológie formulovanej biskupom Klausom Hemmerlem v jeho diele Tézy k trojičnej ontológii. Základom trojičnej ontológie je Ježišovo sebadarovanie. Život vzájomnej lásky k druhému je účasť na trojičnom živote osôb v Bohu a prejavuje sa aj v dialógu, hovorením, počúvaním, inšpiráciou, čiže je inšpiráciou aj pre myslenie. Je to napĺňaním podstaty cirkvi, ako ju určil koncilový dokument Lumen gentium,“ povedal profesor a kňaz Peter Volek z Katolíckej univerzity v Ružomberku.Nad tým, ako aplikovať synodalitu v pastorácii, sa zamyslel farár v Bratislave – Záhorskej Bystrici Ľudovít Pokojný. „Synodálna spolupráca medzi pastiermi a laikmi musí byť podľa vzoru Najsvätejšej Trojice, lebo je zameraná na konečný cieľ, ktorý treba dosiahnuť, a ním je ´Boh všetko vo všetkom´ a ´Aby všetci boli jedno´. Pápeži od Druhého vatikánskeho koncilu sa zhodujú v tom, že farnosť je dnes nielen dôležitá, ale že sa v nej musí obnoviť dynamizmus vychádzania, aby sa nestala uzavretou, zahľadenou do seba a skostnatenou, a teda nepodporujúcou každodenný život,“ ozrejmil kňaz Pokojný, ktorý je zároveň predsedom Rady pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy.V diskusii sa jeden z účastníkov pýtal na formáciu v oblasti synodality v kňazských seminároch. „Musí existovať edukačná komunita, komunita formátorov, toto je slabý bod života v seminári,“ priznal v reakcii Piero Coda. „Ovocím synodálneho procesu je nový klíčok, ktorému dáva vzrast Boh. Nasledujme synodálne kráčanie a buďme otvorení tejto novosti, ktorá je taká stará ako evanjelium,“ reagoval ďalej Coda na otázku, aké ovocie synodálneho kráčania by si on sám želal.Dve nové knihyPopoludnie patrilo dvom paralelným sekciám prednášok slovenských teológov z univerzít z Bratislavy, Ružomberka, Nitry, Košíc a Prešova. Venovali sa, okrem iných tém, prehĺbeniu spoločenstva cestou spirituality, starostlivosti o kňazov, či viere ako skúsenosti spoločného kráčania z pohľadu Josepha Ratzingera. Na konferencii uviedlo Vydavateľstvo Nové mesto do života svoje dve knižné novinky. Ich autorom je práve Piero Coda. Prvým dielom sú prednášky zamerané na podstatu teologického učenia určené najmä tým, ktorí nemajú poznatky v tejto oblasti, pod názvom Božie meno je Láska. Druhou publikáciou je zbierka základných autorových textov o trojičnej ontológii Žiť a myslieť v Trojici, ktorá je výsledkom jeho najnovšej tvorby. Obidve knihy sú dostupné v e-shope Vydavateľstva Nové mesto: nm.sk/obchodPo konferencii a rozhovoroch s médiami sa prof. Coda stretol s členmi Hnutia fokoláre. Konferenciu zorganizovalo Vydavateľstvo Nové mesto v spolupráci s Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského a Slovenskou spoločnosťou pre katolícku teológiu. Mons. Piero Coda je generálnym sekretárom Medzinárodnej teologickej komisie, členom Teologickej komisie Synody biskupov, konzultantom rôznych vatikánskych dikastérií, univerzitným profesorom a aktuálne jedným z najvýznamnejších svetových teológov.TK KBS informoval Ján Heriban
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024