V októbrovom čísle časopisu Posol je aj pamiatka na kard. Tomka

TK KBS, iko; ml | 12. 10. 2022 10:25Bratislava 12. októbra (TK KBS) Vzácna pamiatka na kardinála Tomka – v príspevku s týmto názvom opisuje Peter Roháľ prekvapenie, ktoré kardinál Jozef Tomko dva mesiace pred svojou smrťou pripravil učiteľom i žiakom jednej bratislavskej cirkevnej školy. Štvrtáci so svojou učiteľkou Renátou Rydlovou sa na vlastivede učili o významných slovenských osobnostiach, a tak spoločne napísali list do Ríma. Milým prekvapením bola odpoveď, ktorú vzápätí dostali. Aj o tom píše nové číslo časopisu Posol. Prinášame jeho anotáciu.-Pápež František v rubrike Stále aktuálne slová pripomína: „Starí ľudia sú živými znameniami Božej dobroty. Požehnaný dom, v ktorom býva starý človek! Požehnaná rodina, ktorá si ctí svojich starých rodičov!“ Svätý Otec nás vyzýva aktívne prežívať starobu: pestovať duchovný život čítaním Božieho slova, každodennou modlitbou, prijímaním sviatostí a účasťou na liturgii. Máme utužovať vzťahy s druhými, s rodinou i chudobnými a trpiacimi.Páter Milan Hromník v úvodníku s názvom Dôstojnosť človeka upriamuje pozornosť na rešpektovanie dobrého mena a cti každého človeka. Varuje pred hriechmi ohovárania a osočovania. Podľa Duchovných cvičení svätého Ignáca radí, ako sa chrániť pred pokušením posudzovať iných ľudí.V rubrike Úcta k Ježišovmu Srdcu nájdu čitatelia ďalšiu časť úvahy anglického jezuitu Jamesa Fitzsimonsa (1919 – 2015), ktorý väčšinu kňazského života venoval tomu, aby pomáhal ľuďom rásť v ich vzťahu k Bohu prostredníctvom modlitby.V mesiaci októbri, keď sa vrúcnejšie modlievame posvätný ruženec, Bystrík Mistrík prichádza so svojou novou básňou Zdravas’. Pozdravuje ňou Božiu Matku, ktorú nám dáva za príklad v službe Bohu i ľuďom: Matka plná rajskej krásy, / Ježišovi slúžila si. / Ty si naším skvelým vzorom, / čo nám žiari nad obzorom...V Neratove kostol nezamykajú. Prečo? Odpoveď nájdete v rovnomennom článku Andrey Eliášovej v rubrike Apoštolát modlitby. Obsahuje nevšedné svedectvo o oživení mariánskeho pútneho miesta v českých Orlických horách. Tamojší kostol bol ruinou, no dnes priťahuje množstvo pútnikov. Čitatelia sa dozvedia, že za príbehom jeho obnovy stojí obetavý kňaz Jozef Suchár.V rubrike pre chorých, ktorá má názov V radosti i bolesti, možno nájsť svedectvo muža, ktorý sa vytrvalo modlil a na príhovor blahoslavenej sestry Zdenky Schelingovej zakúsil Božiu pomoc nielen vo svojej rodine, ale vyprosil narodenie zdravého dieťaťa aj svojej krstnej dcére.V cykle Biblia a morálka páter Ján Ďurica tentoraz poukazuje na to, ako Sväté písmo odzrkadľuje tému vzťahov voči ľuďom na okraji spoločenstva, ako aj vzťahov voči tým, čo žijú mimo spoločenstva veriacich. Pripomína: „Biblická tradícia predpokladá, že rovnaká morálna zodpovednosť je zverená všetkým ľuďom, nakoľko všetci sú súčasťou stvorenia a sú Božím obrazom.“Terézia Jurská sa vo svojom zamyslení delí s čitateľmi o prežitú skúsenosť – aké ozveny v duši jej zanechala modlitba ruženca krátko pred smrťou matky. Zvlášť ju v tom čase oslovovalo štvrté tajomstvo bolestného ruženca: Ktorý pre nás kríž niesol...O spytovaní svedomia píše páter Milan Hromník. Pripomína životné a mravné zásady, ktoré obsahuje Sväté písmo a podľa ktorých sa kresťan môže riadiť. Ponúka cenné duchovné rady, ako správne pristupovať k úkonu spytovania svedomia podľa odporúčaní svätého Ignáca.Hold lekárke z hospicu – MUDr. Alici Válkyovej vzdáva svojím príspevkom autorka Andrea Eliášová. Približuje jej originálnu cestu životom i cestu k povolaniu, v ktorom obetavo pomáhala stovkám ľudí, a to napriek príkoriam bývalého režimu.Anna Abasová čitateľom ponúka článok s názvom Dar. Opisuje príbeh zo svojho života v zariadení pre seniorov. Uvažuje o sile modlitby a o tom, akým veľkým darom je viera v Boha. Povzbudzuje k modlitbám za všetkých ľudí, pretože potrebujú Božiu pomoc.Autorka Emília Verešová sa v príspevku Mať svoj vzor zamýšľa nad formáciou, ktorú dostávajú mladí ľudia v rodinách, ale aj nad smútkami dnešnej mládeže, nad ich nenaplnenými dňami, ktoré neraz charakterizujú pocity sklamania a nespokojnosti, ako ju o tom presvedčila príhoda z autobusu. Spomína na správnu výchovu, ktorú dostala vo viacdetnej rodine. Životným vzorom ostáva pre ňu mama, ktorá vždy všetko ľahšie zvládla s ružencom v ruke.Páter Ladislav Csontos SJ sa v rubrike Z našich dejín venuje osobnosti pátra Emila Krapku, obetavého rehoľného kňaza a teológa. Počas prenasledovania Cirkvi ho spolu s biskupom Korcom v roku 1960 uväznili a odsúdili za pokračovanie v rehoľnom živote a za tajné štúdium teológie. Po zmene režimu bol rektorom Teologického inštitútu svätého Alojza v Bratislave a sekretárom provinciálneho predstaveného. Zomrel v povesti svätosti v roku 2017.Rubrika Čítanie z Dobrej knihy dáva do pozornosti knihu autora Alaina Durela Modlitba s mníchmi z vrchu Atos. Čitatelia tu nájdu hodnotné myšlienky z nej, napríklad tieto: „Máme sa modliť omnoho viac za druhých ako za seba.“ – „Ak sa neustále modlíme, Boh nás osvieti. Dá nám vedieť, čo máme robiť pri každej príležitosti, vrátane najťažších situácií.“V rubrike Posol deťom malým i veľkým tentoraz skúsená autorka Gabriela Spustová vysvetľuje Podobenstvá o rozsievačovi a o kúkoli. Deťom sa opäť prihovárajú obľúbené postavičky Vetríček a Kvapôčka, hrdinovia tohto redakčného seriálu. Nechýbajú ani motivačné otázky k téme.Koľko katolíkov žije v africkej Zambii? Čo pozoruhodné sa udialo v živote miestnej cirkvi v Pekingu? Ktoré diela vlani podporila Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi? Čo všetko vysiela Rádio Don Bosco v Južnom Sudáne? O týchto aj ďalších zaujímavostiach zo života Cirkvi sa dočítate v tradičnej  rubrike Letom svetom.Godzone tour 2022, to je pozvánka pre mladých – aj duchom mladých – na miesta, kde spoločne môžu chváliť Boha, upevniť sa v nádeji a navzájom sa povzbudzovať: Nevzdávaj to! Viac informácií je na stránke: tour.godzone.skČasopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu. Zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha. Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke www.jezuiti.skTK KBS informovala Irena Kostolanská
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024