Profesorka Stefania Giannini: Bez vzdelania niet skutočného rozvoja

TK KBS, rv cz, ml; pz | 05. 10. 2022 14:01Taliansko 5. októbra (RV) „Transformácia vzdelávania sa začína u učiteľov“. To je téma Svetového dňa učiteľov, ktorý UNESCO každoročne oslavuje 5. októbra. V tento deň si tiež pripomíname prvé výročie samitu náboženských predstaviteľov v rámci Paktu o vzdelávaní, ktorý chcel pápež František a ktorý zorganizovala Kongregácia pre katolícku výchovu. Toto stretnutie vo Vatikáne sa skončilo odovzdaním výzvy náboženských predstaviteľov Stefanii Gianniniovej, zástupkyni generálneho riaditeľa UNESCO pre vzdelávanie. Profesorka Giannini hovorila pre vatikánske médiá o kľúčovej otázke vzdelávania.- Čo možno urobiť na celom svete, aby učitelia mohli čo najlepšie plniť svoju úlohu?„Transformácia vzdelávania sa začína u učiteľov, pretože oni sú srdcom každého vzdelávacieho systému. Učiteľské povolanie je však v kríze. UNESCO bije na poplach, pretože nedostatok učiteľov, nedostatočná odborná príprava a profesionálny rozvoj, preplnené triedy, neatraktívne pracovné podmienky a nedostatočné financovanie podkopávajú učiteľské povolanie a prehlbujú celosvetovú krízu vzdelávania. Odvetvie má problémy s udržaním pracovnej sily a prilákaním nových talentov. V celosvetovom meradle 6 z 10 krajín platí učiteľov základných škôl menej ako ostatných podobne kvalifikovaných odborníkov. Spoločnosť musí túto profesiu viac oceňovať a jej odborníci musia mať prístup k lepšej odbornej príprave. Nedávne údaje UNESCO ukazujú, že približne 15 % učiteľov základných a stredných škôl nemá požadovanú minimálnu kvalifikáciu. Tento rozdiel je ešte väčší v krajinách s nízkymi príjmami, kde 25-40 % učiteľov základných a stredných škôl nemá túto minimálnu kvalifikáciu. UNESCO vyzýva krajiny, aby zabezpečili aktívnu účasť učiteľov na dialógu, rozhodovacích procesoch a sociálnej politike. Musia byť vypočutí od školských lavíc až po politickú úroveň a musia byť dôveryhodní a uznávaní ako tvorcovia vedomostí.“- V Agende 2030 pre udržateľný rozvoj sa uvádza prepojenie medzi vzdelávaním a rozvojom. Aké výsledky sa dosiahli v tejto oblasti?„UNESCO vyzvalo na celosvetovú mobilizáciu, aby sa vzdelávanie dostalo do popredia politickej agendy a dosiahli sa ciele trvalo udržateľného rozvoja. V súčasnosti nie sme na dobrej ceste k dosiahnutiu cieľov v oblasti vzdelávania do roku 2030. Globálny vzdelávací systém nedokáže čeliť súčasným a budúcim výzvam a poskytovať kvalitné vzdelávanie pre všetkých. Preto musíme zmeniť vzdelávanie, aby sme splnili jeho prísľub a úspešne formovali mierové, spravodlivé a udržateľné spoločnosti. Toto je hlavné posolstvo dôležitej správy UNESCO o budúcnosti vzdelávania, ktorá bola zverejnená v novembri minulého roka a ktorá vyzýva na novú spoločenskú zmluvu pre vzdelávanie. Táto správa bola podnetom pre samit OSN o transformácii vzdelávania, ktorý sa konal minulý mesiac počas Valného zhromaždenia OSN a na ktorom sa viac ako 130 krajín zaviazalo obnoviť svoje vzdelávacie systémy a urýchliť opatrenia na ukončenie krízy. UNESCO sa obzvlášť usiluje o urýchlenie úsilia o zabezpečenie rodovej rovnosti vo vzdelávaní a prostredníctvom neho o ďalšie rozšírenie verejného digitálneho vzdelávania, prispôsobenie vzdelávania klimatickým a environmentálnym krízam a zlepšenie prístupu k všeobecnému vzdelávaniu pre deti a mládež postihnutú krízami.‘- Afganským dievčatám bolo viac ako rok odopierané právo chodiť do školy. Čo robíte v súvislosti s týmto škandálom?„UNESCO dôrazne odsudzuje toto neprijateľné rozhodnutie, ktoré je zásahom do výsledkov vzdelávania za posledných 20 rokov. Právo na stredoškolské vzdelanie je v súčasnosti v Afganistane odopreté viac ako trom miliónom dievčat a ich budúcnosť je ohrozená. Opätovne žiadame, aby im bolo umožnené vrátiť sa na strednú školu bez toho, aby museli dlhšie čakať. Okrem toho časté útoky na školy, ktorých sme svedkami, ďalej destabilizujú už aj tak oslabený vzdelávací systém. Ešte pred politickou zmenou v Afganistane sa krajina potýkala s problémom, že viac ako 4,2 milióna detí a mladých ľudí bolo vylúčených zo vzdelávania, z toho 60 % tvorili dievčatá. Reakcia UNESCO na túto situáciu je plne v súlade s prechodným rámcom OSN pre Afganistan a so zásadami OSN pre spoluprácu s de facto orgánmi. Uprednostňujeme kontinuitu vzdelávania prostredníctvom komunitného a doplnkového vzdelávania, najmä pre dievčatá. V súčasnosti sa zameriavame na najzraniteľnejšie komunity v 20 provinciách a poskytujeme komunitné kurzy odbornej prípravy 25 000 mladých ľudí, z ktorých 60 % tvoria dievčatá a mladé ženy. V úzkej spolupráci s našimi sesterskými agentúrami ponúkame štipendijné programy, balíky výhod pre vysokoškolských učiteľov a podporujeme bezpečné vzdelávacie priestory na univerzitách.“- Vojna je jednou z najničivejších prekážok vzdelávania. Čo robí UNESCO na pomoc učiteľom vo vojnových oblastiach, ako je Ukrajina a Sýria?„UNESCO pracuje na čele najnaliehavejších humanitárnych kríz na svete s cieľom zabezpečiť, aby inkluzívne a spravodlivé vzdelávanie zostalo prioritou humanitárnej pomoci a pomoci pri obnove. Na Ukrajine sme sa zamerali na podporu ministerstva školstva a vedy s cieľom zabezpečiť kontinuitu vzdelávania. Pre tisíce detí je online vzdelávanie stále jedinou možnosťou, ako pokračovať vo vzdelávaní. Práve minulý týždeň sme vyslali misiu expertov, aby sledovali núdzové opatrenia prijaté od začiatku vojny a zistili ďalšie potreby v teréne. V spolupráci so spoločnosťou Google, členom Globálnej vzdelávacej koalície UNESCO, ktorá vznikla počas pandémie kovidov, dodávame učiteľom 50 000 elektronických zariadení a v spolupráci s miestnymi organizáciami podporíme školenie približne 50 000 učiteľov. UNESCO zdôrazňuje, že študenti, učitelia a školy musia byť chránení pred akoukoľvek formou útoku a že školy musia byť vždy bezpečným miestom. V Sýrskej arabskej republike sme spolupracovali s predstaviteľmi školstva, aby sme pomohli zraniteľným deťom dosiahnuť lepšie výsledky vo vzdelávaní a tiež aby sme zraniteľnej mládeži poskytli dôležité vzdelávacie príležitosti prostredníctvom certifikovaných programov formálneho a neformálneho vzdelávania. V Libanone pomáhame sýrskym utečencom získať základné vzdelanie prostredníctvom formálnych verejných škôl alebo alternatívnych vzdelávacích programov. V Jordánsku UNESCO poskytuje mladým sýrskym utečencom technické a odborné vzdelávanie, odbornú prípravu na pracovisku a podnikateľskú prípravu s cieľom zlepšiť ich zárobkový potenciál.“- Minulý rok ste sa zúčastnili na stretnutí náboženských vodcov o Pakte o vzdelávaní, ktoré zvolal pápež František. Akú dôležitú úlohu zohrávajú náboženstvá pri podpore vzdelávania?„Vzdelávanie potrebuje celosvetové hnutie solidarity a musíme doň zapojiť všetkých. To znamená, že náboženskí vodcovia môžu zohrávať veľmi vplyvnú úlohu pri presadzovaní práva všetkých - najmä dievčat a žien - na prístup k vzdelaniu, pri zmene myslenia, v boji proti diskriminácii a stereotypom a pri podpore porozumenia a tolerancie. Náboženstvá majú veľkú zodpovednosť a úlohu pri podpore mieru, dialógu, vzájomného rešpektu a porozumenia, čo sú hodnoty, ktoré sú základom humanistického mandátu UNESCO. Okrem rozdielov a rôznorodosti majú náboženstvá silu odhaliť náš duchovný rozmer, ktorý je jadrom ľudskej prirodzenosti.“
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024