V Kňazskom seminári v Nitre bude konferencia o Enchiridone odpustkov

TK KBS, sg, ml; pz | 26. 09. 2022 08:23Nitra 26. septembra (TK KBS) Enchiridion odpustkov - je názov medzinárodnej konferencie, ktorá bude 1. októbra 2022 v Nitre. Pozývajú na ňu Konferencia biskupov Slovenska v spolupráci s Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave - Kňazským seminárom sv. Gorazda v Nitre. Uskutoční sa v aule Kňazského seminára v Nitre (Pribinove námestie č. 5). Hlavným hosťom bude kardinál Mauro Piacenza, bývalý prefekt Kongregácie pre klerikov. Vstup je na pozvánky.Program: - 9:00 Modlitba Hora media 

Pozdravné príhovory 

Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS 

Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup - 9:30 Mauro kardinála Piacenza 

Starobylý poklad, obnovená pastorácia Diskusia - 10:45 Prestávka - 11:20 Mons. Cyril Vasiľ 

Odpustky vo Východných cirkvách - 11:40 Doc. Ľubomír Hlad 

Odpustok ako „zmysluplný pojem". Pokus o kerygmaticko-teologickú intepretáciu kľúčových pojmov a dogmatických prepojení cirkevnej náuky o odpustkoch - 12:00 ICLic. František Šútor 

Slovenský preklad Enchiridionu odpustkov Diskusia -Čo je to Enchiridon odpustkov?Enchiridon odpustkov (lat. Enchiridion indulgentiarum), ktorý vychádza v slovenskom preklade v Spolku svätého Vojtecha, je oficiálny doktrinálno-normatívny dokument Katolíckej cirkvi vydaný Apoštolskou penitenciáriou. Vyjadruje učenie Cirkvi o odpustkoch a stanovuje normy pre ich používanie v súčasnosti. Jeho preklad do slovenčiny podľa štvrtého typického latinského vydania (1999), o ktorý sa postarala Konferencia biskupov Slovenska, bol schválený Apoštolskou penitenciáriou dekrétom zo dňa 24. novembra 2021.Pápež Pavol VI. apoštolskou konštitúciou Indulgentiarum doctrina (1967) zreformoval odpustkovú disciplínu a vydal nové normy týkajúce sa ich získavania. Nariadil tiež zrevidovať zbierku odpustkov a zachovať iba zvlášť významné modlitby a skutky nábožnosti, lásky a pokánia.Enchiridion predkladá súhrnne a usporiadane všetky ustanovenia, ktoré pre odpustky v súčasnosti platia. Najskôr sú uvedené štyri všeobecnejšie udelenia odpustkov, ktoré sa vzťahujú na každodenný kresťanský život; nasleduje zoznam ďalších 33 udelení týkajúcich sa rôznych modlitieb a úkonov nábožnosti. Prináša aj niektoré odpustkové modlitby, medzi iným aj dve z byzantskej tradície (Večerná modlitba a Modlitba za zosnulých). K Enchiridionu je pripojený dodatok so zoznamom niektorých bežne používaných nábožných vzývaní a taktiež text apoštolskej konštitúcie pápeža svätého Pavla VI. Indulgentiarum doctrina.Toto slovenské vydanie obsahuje ako doplnok aj tri dekréty Apoštolskej penitenciárie. Prvé dva z 29. júna 2002 boli vydané pre celú Cirkev, z ktorých jeden sa týka odpustkových kultových úkonov k úcte Božieho milosrdenstva a druhý je o možnosti získať odpustky v konkatedrálnych kostoloch, ktoré boli kedysi katedrálnymi. Tretí dekrét z 3. apríla 2017 bol vydaný pre Slovensko a udeľuje možnosť získavania úplných, prípadne čiastočných odpustkov pripojených k modlitbe Korunka Božieho milosrdenstva v hraniciach jeho územia.Pre praktické použitie slúžia tri registre: zoznam modlitieb, zoznam dní, úkonov a osobitných okolností k získaniu úplných odpustkov a všeobecný register. Úradne schválený slovenský preklad Enchiridionu je určený na zveľadenie nábožnosti nielen klerikov a zasvätených osôb, ale celého Božieho ľudu.____Kardinál Piacenza príde na Slovensko, vystúpi na sympóziu o odpustkoch
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024