Páter Federico Lombardi oslávi 80. narodeniny a 50. výročie kňazstva

TK KBS, ekai, mha; ml | 23. 08. 2022 09:22Rím 23. augusta (E-kai) V pondelok 29. augusta sa dožije 80 rokov a 2. septembra 50 rokov kňazstva bývalý riaditeľ Vatikánskeho rozhlasu, Vatikánskeho televízneho centra a Tlačového strediska Svätej stolice Federico Lombardi. Bol v službách troch pápežov - Jána Pavla II., Benedikta XVI. a Františka. Aktuálne je riaditeľom vatikánskej Nadácie Josepha Ratzingera – Benedikta XVI. Dňa 24. októbra 2017 mu bol udelený titul doctor honoris causa Univerzity kardinála Stefana Wyszyńského vo Varšave. S jubilantom sa rozprával taliansky katolícky denník „Avvenire”.Sám seba považuje za „jednoduchého“ jezuitu. Najprv vyštudoval matematika, a to v roku 1969 na univerzite v Turíne. Narodil sa v Saluzze, malom savojskom mestečku v regióne Cuneo na severe Talianska. Je členom významnej piemontskej rodiny, ktorá má svoje korene v sociálnom katolicizme: jeho ujo Riccardo bol jezuita, dôverník Pia XII., známy vďaka svojim kázňam v 50-tych rokoch, nazývaný aj „Boží mikrofón“, jeho ujo Gabrio bol známym právnikom, jedným z hlavných účastníkov boja o referendum vo veci zrušenia zákona o rozvodoch v roku 1974; jeho babka Emma Vallauri bola zakladateľkou Ženského zväzu v rámci talianskej Katolíckej akcie.- Avvenire: Ako veľmi Vaše povolanie ovplyvnila skutočnosť, že ste synovcom Riccarda Lombardiho?O. Federico Lombardi: To, že som mal uja jezuitu, mi umožnilo lepšie spoznať tú rehoľu, pretože som poznal jeho štýl apoštolátu. Uja som vídal iba zriedka, pamätám si jeho známe cestovanie s prednáškami. Ale podobne ako v prípade Carla Mariu Martiniho [vynikajúci biblista, v rokoch 1979–2002 milánsky arcibiskup], tým, čo ma posunulo smerom k Spoločnosti Ježišovej, boli predovšetkým blízke stretnutia s pátrami z mojej školy, Sociálneho inštitútu v Turíne.- Avvenire: V roku 1973 ste sa dostali medzi autorov „La Civiltà Cattolica”, a v roku 1977 ste sa tam stali zástupcom riaditeľa. Aké spomienky si z tých rokov odnášate?– Bolo to obdobie plné nadšenia, ktoré trvalo asi 11 rokov, do roku 1984, a tiež obdobie obnovy v dôsledku koncilových záverov vďaka charizmatickému vedeniu Bartolomea Sorgeho: človeka vysokej kultúry, intenzívneho duchovného života, ktorý bol schopný tráviť veľa hodín pred svätostánkom. Spolu s ním som vzrušene prežíval moment, keď sme dňa 14. júna 1975 venovali pápežovi Pavlovi VI. trojtisíce číslo nášho časopisu. Dodnes si pamätám dojatého otca Sorgeho pred pápežom Montinim. A v istom zmysle sa mi dňa 24. februára 2017, keď súčasný šéfredaktor časopisu otec Antonio Spadaro venoval pápežovi Františkovi štvortisíce číslo nášho dvojtýždenníka, zdalo, že opäť prežívam tú istú bázeň a historický moment prežitý v roku 1975.- Avvenire: V roku 1984 r. ste boli na čele talianskych jezuitov ako ich provinciál... Čo pre vás znamenala táto skúsenosť?– Tie roky mi umožnili dôkladne spoznať realitu Spoločnosti Ježišovej v Taliansku – tvorilo ju vtedy približne 1200 rehoľníkov roztrúsených v 90 rehoľných domoch. Medzi najkrajšie zážitky patrilo navštevovanie misijných staníc našich pátrov v náročných oblastiach, medzi ktoré patril Madagaskar či Brazília. Ako provinciál som bol tým, kto navrhol otcovi Sorgemu po skúsenosti v La Civiltà Cattolica, aby sa vybral do Palerma a vdýchol nový život Inštitútu politickej formácie Pedra Arrupeho. Podľa mňa to bolo úspech.- Avvenire: V roku 1990 ste sa naozaj stali „človekom komunikácie Svätej stolice“: boli ste totiž delegovaný svojimi predstavenými do Vatikánskeho rozhlasu, najprv ako programový riaditeľ (1990-2005), potom ako generálny riaditeľ (2005-2016) a napokon ste sa postavili na čelo Vatikánskeho televízneho centra CTV (2001-2013). Ako by ste zhrnuli to obdobie?– Bolo to snáď jedno z najplodnejších období v mojej práci v službách Svätej stolice. To, že bol jezuita z La Civiltà Cattolica „odvelený” do Vatikánskeho rozhlasu, nebolo ničím novým. Predo mnou sa to stalo dvom vynikajúcim spolubratom, Giacomovi Marteganimu a Robertovi Tuccimu, ktorý sa neskôr stal kardinálom. Z tohto obdobia mi zostal kontakt so všetkými pracovníkmi, často polyglotmi, povedomie o rôznych jazykových vydaniach rozhlasových programov, a tiež možnosť zúčastňovať sa apoštolských ciest v polovici pontifikátu Jána Pavla II.: túto úlohu som plnil na striedačku so svojím vtedajším predstaveným, otcom Pasqualem Borgomeom.- Avvenire: Úplne inou skúsenosťou bolo Vatikánske televízne centrum, kde ste pozorne sledovali posledné roky pontifikátu Jána Pavla II.– Bola pre mňa česť byť riaditeľom Vatikánskeho televízne centra v tom historickom momente, v roku 2005, pretože sme vďaka výnimočným filmovým záberom mohli naživo priblížiť širokej verejnosti utrpenie, agóniu a smrť svätého pápeža akým bol Karol Wojtyła. Bola to temer verejná manifestácia Svätého otca, ktorou chcel ukázať svetu nielen svoje utrpenie, ale tiež dôveru v Pána.- Avvenire: Dňa 11. júla 2006 ste boli nominovaný na riaditeľa Tlačového strediska Svätej stolice. Túto pozíciu ste plnili do roku 2016 po boku pápeža Bergoglia.– Dodnes nedokážem vysvetliť, prečo si vybrali mňa, a to zvlášť preto, že som prevzal štafetu po tak autoritatívnej osobe, akou bol Joaquín Navarro-Valls. Ľudia si často myslia, že riaditeľ Tlačového úradu je „hovorcom“ pápeža, ale nie je to tak. Médiám z celého sveta netreba len ukázať, kým je rímsky biskup, ale v tejto pozícii treba často vysvetliť aj iné podrobnosti, a to napríklad o tom, ako v skutočnosti funguje komplikovaná mašinéria rímskej kúrie... Pre mňa bol rok 2006 v skutočnosti takmer novým začiatkom: musel som sa naučiť, ako byť „hovorcom“.- Avvenire: Veľmi výnimočný vzťah ste mali s pápežom Benediktom XVI. – prečo?– V istom zmysle som ho sprevádzal takmer počas celého pontifikátu, od roku 2006 až do odstúpenia zo svätopeterskej služby vo februári 2013. Za fasádou istej nesmelosti, súvisiacej z vedeckého pozadia, je pápež Ratzinger nielen sympatickým človekom, ale navyše tiež tým, kto ma vždy upokojoval. Popísal by som ho ako pápeža teológa s veľmi výraznými myšlienkami. Jeho zrieknutie sa Petrovho úradu nebolo pre mňa nečakaným prekvapením. Už v roku 2010, v slávnej knihe-rozhovore „Svetlo sveta“ s Petrom Seewaldom, Benedikt naznačil možnosť svojho odstúpenia najmä zo zdravotných dôvodov a kvôli tomu, že nedokáže naplno plniť úlohu nástupcu sv. Petra. Po ceste do Libanonu v septembri 2012, vykonanej vo veku 85 rokov vynikajúcim spôsobom, si uvedomoval, že jeho sily a energia zoslabli. Všetkých zasiahol pokoj a odstup, ktoré sprevádzali jeho odstúpenie.- Avvenire: S pápežom ste zvykli hovoriť po nemecky alebo po taliansky.– Tu tiež vidno veľkú cnosť Ratzingera: pokoru. V rozhovoroch so mnou zvyčajne hovoril po taliansky, nie po nemecky. Napokon, on sa vyjadroval naším jazykom dokonalejšie ako ja tým jeho. Iba pri mimoriadnych príležitostiach, keď sme rozprávali s jeho osobným sekretárom, dnes arcibiskupom, Georgom Gänsweinom, radšej hovoril vo svojom rodnom jazyku. A na konci týchto trojstranných rozhovorov prejavil citlivosť tým, že všetko zopakoval aj po taliansky. A ja som na to zo žartu reagoval: „Svätý otče, nemusíte mi to prekladať, rozumiem Váš jazyk, veď som ho toľko rokov študoval... ”.- Avvenire: Kedy ste ostatný raz stretli pápeža-seniora?– 7. mája, keď som ho informoval o novinkách súvisiacich s jeho Cenou a Nadáciou. Hovorí pošepky a pomáha mu v tom jeho sekretár arcibiskup Georg Gänswein. Stále má podivuhodne jasnú myseľ. Na svoj vek má vynikajúcu pamäť a schopnosť prepájania faktov. Vidno to na kvalite jeho otázok i odpovedí. Aký dojem som mal z toho ostatného stretnutia? Ideu človeka, ktorý napriek svojej slabosti odovzdáva pokojného ducha, a to, nazdávam sa, vďaka intenzívnemu životu modlitby. Vždy sa lúči krásnym úsmevom a cíti sa byť pripravený na stretnutie s Pánom.- Avvenire: V roku 2013 ste sa stali hovorcom pápeža Františka, svojho spolubrata a prvého pápeža-jezuitu. Aké spomienky máte na tie tri roky?– Po prvý raz som stretol svojho spolubrata Jorgeho Maria Bergoglia v roku 1983 počas XXXIII. Generálnej kongregácie jezuitov v Ríme, počas ktorej bol za generálneho predstaveného Spoločnosti Ježišovej vybraný Peter Hans Kolvenbach, človek s veľkou asketickou disciplínou, ale to stretnutie bolo formálne. Naozaj osobne som ho spoznal po jeho voľbe za pápeža v roku 2013. To, že som s ním mohol byť na začiatku a potom pri snáď najviac programovej etape jeho pontifikátu, považujem za milosť: sprevádzal som ho počas prvých apoštolských ciest a zažil som spontánnosť a empatiu, akú venuje každému človeku, ktorého stretáva a ku ktorému sa približuje. To, čo ma s ním spája, je jazyk ignaciánskej spirituality a poznanie a uskutočňovanie duchovných cvičení. Slová ako rozlišovanie či jeho idea ohlasovania a vnášania evanjelia v dnešnom svete a v znakoch času patria do typického slovníka nás jezuitov. Najkrajšími darmi v tých troch rokoch strávených po boku dnešného pápeža boli spoznanie jeho slobody ducha (stačí si spomenúť na jeho spontánne gestá, napríklad telefonáty) a závan čerstvosti, ktorý priniesol do cirkvi aj do sveta.- Avvenire: Ako trávite zvyšok svojich dní na prahu 80. narodenín?– Žijem ako jednoduchý kňaz a ako predstavený jezuitského spoločenstva La Civiltà Cattolica. Ak môžem, píšem niekoľko článkov do časopisu, často o živote cirkvi. Tak, ako to robil už zosnulý a najdlhšie úradujúci šéfredaktor časopisu páter GianPaolo Salvini, kým mohol. Teraz sa mi podarilo uskutočniť svoj dávny sen: patrím medzi redaktorov positio v beatifikačnom procese jezuitu a pre mňa veľmi vzácneho človeka dialógu s Čínou, Mattea Ricciho z Maceraty (1552-1610). Prežívam svoju službu s nádejou a vierou, hľadiac bez nostalgie na úctyhodnú minulosť svojej rehole, trochu tak, ako to zvykol robiť v poslednej fáze svojho života kardinál Martini, vždy s dôverou v budúcnosť cirkvi, a tiež tých, ktorí prídu po mne.Zdroj: E-kai / Preložil: Marián Hamada
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022