Vladyka Cyril Vasiľ SJ udelil nižšie svätenia

TK KBS, ts ke; rp | 07. 06. 2022 18:09Michalovce 7. júna (TK KBS) Počas víkendu 4.-5. júna sa konala eparchiálna odpustová slávnosť v michalovskej Bazilike minor pri príležitosti sviatku Zostúpenia Svätého Ducha. Program odpustovej slávnosti začal modlitbou posvätného ruženca a veľkou večierňou. Pred sobotnou archijerejskou svätou liturgiou vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup, udelil nižšie svätenia.  Postriženije prijali štyria bohoslovci štvrtého ročníka a jeden laický kandidát. Poddiakonát zasa prijalo päť bohoslovcov piateho ročníka.Prvé z udelených nižších svätení umožňuje vykonávať úkony spojené so službou čitateľa. Už z názvu vyplýva úloha tých, ktorí sú ustanovení do tejto služby. Je to čítanie starozákonných a novozákonných spisov Svätého Písma, okrem Evanjelií a spievanie žalmov v chráme pri bohoslužbách a potom aj nosenie sviece pred Evanjeliom. Okrem toho môže vchádzať do svätyne, aby zapaľoval sviece na oltári, podáva kňazovi kadidlo, predchádza sväté dary so sviecou, stará sa o čistotu chrámu, začína liturgickú modlitbu Cirkvi.Služba poddiakona v sebe zahŕňa predovšetkým úlohu udržiavať v čistote bohoslužobné nádoby a svietniky na oltári, zapaľovať sviece, obliekať do liturgického rúcha biskupa a kňaza, pripravovať veci na udeľovanie sviatostí, zlievať vodu na ruky biskupa a kňaza ako aj  čítať apoštola – čítanie z listov apoštolov.Samotnej liturgii predsedal vladyka Cyril. Spolu s ním koncelebroval vladyka Milan Chautur, emeritný biskup Košickej eparchie, archimandrita Jaroslava Lajčiak, protosynkele (generálny vikár) Košickej eparchie, redemptoristi, ktorí spravujú michalovskú baziliku, ako aj viacerí kňazi z okolia. V homílií arcibiskup vyzdvihol dary Svätého Ducha a poukázal na duchaprítomnosť a oduševnenie mysle, aby každý človek bol prítomný v tej chvíli, kde má byť. Na záver slávnosti sa poďakoval za všetkých bohoslovec Marek Bogdaň.V nedeľu ráno pokračovala odpustová slávnosť utierňou, ktorú slávil viceprovincial Metod Lukačik. Nasledovala svätá liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, ktorú slúžil Jozef Paraska a Vladimír Tomko. Po svätej liturgii bol Akatist k Životodárnému Duchu. Vyvrcholením odpustovej slávnosti bola archijereská svätá liturgia za účasti vladyku Cyrila Vasiľa a emeritného vladyku Milana Chautura. Boli prítomní protosynkel Jaroslav, redemptoristi a Vladimír Tomko – emeritný protosynkel Košickej eparchie.V homílií sa prihovoril vladyka Milan a poukázal na Svätého Ducha ako toho, ktorý nám pomáha kráčať za Kristom a je vždy pri nás aj v ťažkých situáciách.Na konci archijereskej svätej liturgie sa poďakoval všetkým vladyka Cyril Vasiľ a nasledovalo myrovanie. Celú túto slávnosť sprevádzal zbor svätého Jozefa pod vedením pani Márii Gofusovej. Informoval Marek Bogdaň
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024