Katolícka cirkev bude v nedeľu 5. júna sláviť Slávnosť Zoslania Ducha Svätého

TK KBS, tk, ml; pz | 30. 05. 2022 12:35Bratislava 30. mája (TK KBS) Katolícka cirkev bude  v nedeľu 5. júna sláviť Slávnosť Zoslania Ducha Svätého, ktorá je známa aj pod názvom Turíce. Svätodušná nedeľa sa slávi 50 dní po Veľkej noci aj v iných kresťanských cirkvách. Svätodušné sviatky sú po Vianociach a Veľkej noci tretie najvýznamnejšie kresťanské sviatky.Slávnosť Zoslania Ducha Svätého je apoštolského pôvodu. Už sv Pavol píše: "V Efeze zostanem až do Turíc" (1 Kor 16,8). Aj najstarší cirkevní spisovatelia spomínajú túto slávnosť (Tertulián, Origenes, apokryf Listy apoštolov z roku 130). Slávnosť má vigíliu, ktorá mala v Gelaziánskom i Gregoriánskom sakramentári štyri čítania, od 12. storočia to bolo šesť čítaní, čo ostalo až do roku 1956. Samotná slávnosť sa slávila s oktávou od 6. storočia, keď sa vytrácal zmysel slávnosti ako vyvrcholenia Veľkonočného obdobia, čiže päťdesiaty deň po zmŕtvychvstaní, a brala sa ako osobitná slávnosť. Počas liturgickej obnovy došlo k zrušeniu tejto oktávy, aby bolo veľkonočných dní naozaj päťdesiat. Veriaci si na Svätodušnú nedeľu pripomínajú udalosť, keď Ježišovi učeníci zhromaždení v Jeruzaleme boli naplnení Duchom Svätým a začali hovoriť rôznymi jazykmi. "Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili a na každom z apoštolov spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť," uvádza sa v knihe Skutky apoštolov. V deň Turíc bol Duch Svätý zjavený ako tretia Božská osoba Najsvätejšej Trojice a zároveň v tento deň bola cirkev zjavená svetu. Známych je sedem darov Ducha Svätého, a to - Dar múdrosti, Dar rozumu, Dar rady, Dar sily, Dar poznania, Dar nábožnosti a Dar bázne voči Bohu. K symbolom Ducha Svätého patrí najmä voda, ktorá naznačuje jeho pôsobenie pri krste a oheň symbolizujúci jeho pretrvávajúcu silu a tiež oblak a svetlo. Až neskôr sa symbolom Ducha Svätého stala aj holubica.Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky (Enchiridion indulgentiarum, conc. 26). Touto slávnosťou sa končí Veľkonočné obdobie. Veľkonočná svieca sa s úctou uchováva pri krstiteľnici, aby sa od nej pri slávení krstu mohli zažať sviece pokrstených. Pri slávení pohrebných obradov sa zapálená kladie k rakve zosnulého na znak toho, že pre kresťana je smrť jeho Veľkou nocou. Od pondelka po tejto slávnosti sa modlíme ráno, na poludnie i večer Anjel Pána. Od roku 2018 sa v celej Rímskokatolíckej cirkvi slávi v pondelok po Zoslaní Ducha Svätého, doteraz tradične označovaný ako Svätodušný pondelok, povinná liturgická spomienka Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi. Spomienku Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi ustanovila Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí dekrétom zverejneným 3. marca 2018 s podpisom prefekta Roberta Saraha z 11. februára 2018 na sviatok Panny Márie Lurdskej. O tejto úcte vo svojich dielach hovoril už sv. Augustín aj sv. Lev Veľký. V novodobej histórii Cirkvi v tejto súvislosti stojí za zmienku 21. november 1964, keď svätý Pavol VI. na záver tretieho zasadnutia Druhého vatikánskeho koncilu vyhlásil Preblahoslavenú  Pannu Máriu za "Matku Cirkvi, čiže celého kresťanského ľudu, tak veriacich ako aj pastierov, ktorí ju volajú najmilovanejšia Matka." Prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí kardinál Robert Sarah vysvetlil výber termínu liturgického dňa v tesnej blízkosti Turíc nasledovne: "Pri zvážení dôležitosti tajomstva duchovného materstva Márie, ktorá sa počnúc očakávaním Ducha Svätého na Turíce (porov. Sk 1, 14) nikdy neprestala matersky starať o Cirkev putujúcu v čase, pápež František ustanovil, že v pondelok po Zoslaní Ducha Svätého bude spomienka Panny Márie, Matky Cirkvi záväzná pre celú Katolícku cirkev rímskeho obradu. Je zrejmé prepojenie medzi turíčnou vitalitou cirkvi a materskou starostlivosťou Márie voči nej." Keďže je na Slovensku zvykom predĺžiť slávnosť Zoslania Ducha Svätého aj na pondelok, možno dnes vziať omšu zo slávnosti Zoslania Ducha Svätého, alebo votívnu omšu "O Duchu Svätom" Táto omša može byť v tento pondelok, iba ak to duchovný správca alebo celebrujúci kňaz uzná za naozaj potrebné a pastoračne užitočné.   V Katolíckej cirkvi na Slovensku sa pri príležitosti Slávnosti Zoslania Ducha Svätého konajú tradičné turíčne vigílie a púte. Na Slovensku je známa turíčna púť v Národnej Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Tohtoročný program sa uskutoční od soboty 4. júna do pondelka  6. júna 2022. Nedeľnú slávnostnú svätú omšu o 10:30 bude celebrovať bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský. Program púte ukončia v pondelok, kedy je púť seniorov a chorých.Zdroj: Archív TK KBS / Revidoval: Daniel Dian 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023