V Badíne bolo Zhromaždenie Konferencie vyšších rehoľných predstavených

TK KBS, kvrps, ml; pz | 27. 05. 2022 10:25Badín 27. mája (TK KBS) V dňoch 23. až 24. mája 2022 sa v Dome Xaver v Badíne uskutočnilo zasadnutie najvyššieho orgánu Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS). Zo 75 členov Konferencie sa na zasadnutí zúčastnilo 53 vyšších rehoľných predstavených resp. ich delegovaných zástupcov.V prvej časti programu sa členovia Konferencie zaoberali prebiehajúcou synodálnou cestou Cirkvi. Vypočuli si dostupné informácie zo zapojenia rehoľníkov v diecéznych synodálnych tímoch a farských skupinách, ako aj závery k synodálnej ceste, ktorá sa uskutočnila na úrovni Únie európskych konferencií vyšších rehoľných predstavených (UCESM).V ďalšom programe uvažovali nad výstupmi prvej dielčej správy projektu Cyrilometodějskej teologickej fakulty Univerzity Palackého Olomouc pod názvom Zasvěcený život dnes, ktorý sa realizoval aj v spolupráci s KVRPS. Do projektu sa zapojilo približne 400 respondentov – rehoľníkov z Čiech i Slovenska. Uvedené informácie odhaľujú isté tendencie a javy v rámci zasväteného života, ktoré – ako bolo aj prítomnými rehoľníkmi konštatované – je dobré vziať do úvahy a ďalej s nimi pracovať.Cestou zdieľania a spoločného uvažovania pokračoval ďalší program Zhromaždenia. Prítomní členovia KVRPS vytvorili päť pracovných skupín, aby reflektovali témy, ktoré sa zdajú byť ako prioritné pre zasvätených na Slovensku: spolupráca a etablovanie rehoľníkov, rozlišovanie, komunitný život, formácia a živá evanjelizácia. Výstupy skupín boli zosumarizované a bude sa nimi ďalej zaoberať vedenie Konferencie.V popoludňajšom bloku sa Zhromaždenie venovalo aktuálnej situácii vzhľadom na krízu na Ukrajine. Oboznámilo sa s informáciami zo spracovaného dotazníka, ktorého realizáciu iniciovalo vedenie KVRPS, aby tak zmapovalo zapojenie a poskytnutú pomoc v rámci reholí na Slovensku.K zasadnutiu sa online pripojil aj Mons. Jozef Haľko, predseda Rady KBS pre migrantov. Spolu s ním rehoľníci zdieľali skúsenosti z poskytovania pomoci, ale aj ťažkosti, na ktoré v rehoľných prostrediach narážajú a ktoré je potrebné aktuálne ďalej riešiť, zvlášť vzhľadom na otázku ubytovania a socializácie migrantov prichádzajúcich z Ukrajiny.V rámci programu členovia KVRPS privítali medzi sebou Evu Güttlerovú, generálnu riaditeľku denníka Štandard, ktorá prítomným predstavila tému mediálneho etablovania reholí. Následne sa otvorila diskusia k témam medializácia a krízová komunikácia, ktoré zostávajú výzvou pre Konferenciu a tiež pre jednotlivé rehole a to aj preto, že si stále viac uvedomujeme – ako to zaznelo aj v príspevku hosťa – že „digitálny svet dnes je už reálny svet a treba sa ním zaoberať“.Program pod názvom HOLY-DAYS pre kňazov aj rehoľné sestry ako ponuku istej prevencie pred vyhorením a ťažkosťami v kňazskom a rehoľnom živote prišiel predstaviť ďalší hosť vdp. Andrej Darmo, zástupca tímu lektorov. Program pre kňazov sa bude realizovať 3. – 29. októbra 2022 v Duchovnom centre misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Nitre na Lukovom Dvore. Program pre rehoľné sestry sa uskutoční vo februári 2023 v Bacúrove.V ďalšom pracovnom bloku boli predstavené štatistické údaje KVRPS spracované k 31. 12. 2021. Aktuálne KVRPS zastrešuje 75 rehoľných inštitútov (47 ženských a 28 mužských), v ktorých žije celkom 2 665 rehoľníkov (1 843 rehoľníčok a 822 rehoľníkov), z ktorých je 1 809 v produktívnom veku a 856 v dôchodkovom veku.Následne program pokračoval informáciami z ekonomicko-právnej oblasti. Zhromaždenie sa oboznámilo s hospodárením KVRPS za rok 2021 a schválilo rozpočet na prebiehajúci rok 2022. Otvorila sa aj téma energií a kroky KVRPS vzhľadom na prebiehajúcu energetickú krízu.V ďalšej časti zasadnutia členovia Rady KVRPS predstavili nové zloženie odborných komisií KVRPS na obdobie 2022-2024, ako aj ich prioritné témy. V závere zaznelo ešte niekoľko dôležitých informácii a ponúk a to k účasti na T22 a Expo povolaní v júli 2022, ako aj ponuka vzdelávania pre vyšších rehoľných predstavených Seminár tvorby spoločenstva, ktorý sa uskutoční 24. – 27. 10. 2022 v Badíne.Počas konania Zhromaždenia si členovia KVRPS prevzali novú knihu Sila povolania (Rozhovor so Svätým otcom Františkom o zasvätenom živote v súčasnosti), ktorú pripravilo Vydavateľstvo don Bosco v spolupráci s KVRPS.Zároveň členky kontemplatívnych reholí si mohli prevziať aj nový dokument Hovorme o formácii, ktorého autorom je Mons. Carballo, sekretár Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Dokument chce byť „účinným nástrojom na ceste obnovy kontemplatívneho života, obnovy, ktorú si Cirkev veľmi želá…“ a prejavila to aj tým, že za posledné obdobie ponúkla už viaceré dokumenty týkajúce sa kontemplatívneho života.Zdroj: kvrps.sk sr. Jana Kurkinová, FMA, Sekretariát KVRPS
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023