Kardinál Czerny: Bratstvo je kľúčom k ľudskému rozvoju

TK KBS, RV cz, rp; pz | 28. 04. 2022 14:32Vatikán 28. apríla (TK KBS) Prefekt Dikastéria pre podporu integrálneho ľudského rozvoja prehovoril na akademickej akcii o prínose katolicizmu ku globálnemu udržateľnému rozvoju a zdôraznil význam výchovy nových generácií k hodnotám bratstva a solidarity vo vzťahoch medzi štátmi.Kardinál Michael Czerny, SJ, vystúpil na akademickej akcii na tému „Prínos katolicizmu ku globálnemu udržateľnému rozvoju“ a znovu zdôraznil zásadný význam solidarity medzi štátmi a výchovy nových generácií k hodnotám bratstva, ktoré vyzdvihuje pápež František.Online konferencia sa zaoberala úlohou cirkvi i laických katolíkov pri presadzovaní udržateľného rozvoja, čím podporila víziu pápeža Františka načrtnutú v jeho encyklike Laudato si o našom spoločnom domove.Kardinál Czerny sa vo svojej prezentácii zameral na encykliku „Fratelli tutti“ o ľudskom bratstve. Poznamenal, že človek a plné uplatnenie jeho potenciálu stojí v centre záujmu cirkvi, a zdôraznil, že Deklarácia práv človeka a občana vydaná počas Francúzskej revolúcie, ktorá inšpirovala aj míľnik Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948, je jedným z „najvyšších vyjadrení uznania ľudskej dôstojnosti“ a referenčným bodom pre západné moderné demokracie.Kardinál Czerny však poznamenal, že zverstvá páchané proti ľudskej dôstojnosti, ktorých sme dodnes svedkami – vrátane katastrofálnych vojen, genocídy, mučenia, trestu smrti, fundamentalizmu, rasizmu a diskriminácie žien a dievčat – nám ukazujú, že základné ľudské práva stále „nie sú účinne dostupné všetkým.“Vo „Fratelli tutti“ – vysvetlil – nám pápež František hovorí, že musíme vychádzať z „vedome pestovaného“ bratstva, založeného na uznaní základnej a vrodenej rovnosti všetkých ľudských bytostí, ktorá vychádza z prirodzeného práva predchádzajúceho pozitívnemu právu danej spoločnosti.„Ak sa všetci neuznávame za súrodencov, je uplatňovanie slobody obmedzené a redukované na autonómiu, ktorá je slabším prejavom ľudskej slobody.“S odvolaním sa na encykliku kardinál Czerny zopakoval, že „individualizmus nás nerobí slobodnejšími, rovnejšími a bratskejšími" a že ak neuznáme, že každá ľudská bytosť má základné právo na svoj integrálny rozvoj, potom "nebude mať budúcnosť ani bratstvo, ani prežitie ľudstva“.V tejto súvislosti upozornil na dve kľúčové témy sociálnej náuky cirkvi, ktoré pápež František rozviedol v dokumente „Fratelli tutti“: princíp solidarity a sociálnu úlohu vlastníctva. V nadväznosti na pápežove slová poznamenal, že „pohľad na to, že sme všetci súrodenci a rovní, optika individuálnych slobôd ohrozuje univerzalitu ľudských práv“ a že „to isté platí o absolútnej a nespochybniteľnej slobode trhu“. „Práva obchodných podnikov nemožno uprednostňovať pred dôstojnosťou chudobných alebo starostlivosťou o životné prostredie.“Potom zopakoval, že rodiny, školy, farnosti, kultúrne a rekreačné centrá musia pestovať bratstvo a odovzdávať hodnoty slobody, vzájomného rešpektu, zdieľania a začlenenia ako protiklad ku „kultúre vyhadzovania“. „Obnovenie reťazca odovzdávania hodnoty osoby, obnovenie prvenstva ľudskej dôstojnosti pri formovaní ľudskej osoby, je cennou formou spoločenskej a morálnej zodpovednosti.“Kardinál Czerny sa potom pozastavil nad dôsledkami, ktoré tieto dva princípy katolíckej sociálnej náuky prinášajú pre štátnu politiku a medzinárodné vzťahy, a zdôraznil, „že každý národ je zodpovedný za rozvoj iných krajín a za podporu integrálneho rozvoja ľudí, a to aj za svojimi hranicami,“ ktorým je upierané právo na materiálnu existenciu a pokrok“. Trval preto na tom, že je potrebné, aby krajiny s vyspelými ekonomikami „skôr pomáhali, ako dominovali“ národom s rozvíjajúcimi sa ekonomikami, „aby každý mohol mať to, čo je nevyhnutné k dôstojnému životu“.Na záver svojho vystúpenia kardinál Czerny vyzval na zmenu prístupu od individualizmu ku „kritériu lásky“ pri rozlišovaní dnešných globálnych problémov, čo podľa neho znamená „podnecovať a sprevádzať procesy, nie vnucovať určité prístupy“. „Na osobnú slobodu sa musíme pozerať optikou súrodectva, zdieľanie pocitu vzájomnej spolupatričnosti, a nie prostredníctvom mýtu individualizmu Francúzskej revolúcie. Rovnako tak naše poňatie súkromného vlastníctva musí uznať prioritu práva každého na prístup k statkom krajiny,“ uzavrel.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023