Uplynie 14 rokov od povýšenia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

TK KBS, grk, ml; pz | 28. 01. 2022 11:15Bratislava/Prešov/Košice 28. januára (TK KBS) Gréckokatolíci si v nedeľu 30. januára v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove slávením archijerejskej svätej liturgie pripomenú 14. výročie od reorganizácie tejto východnej katolíckej cirkvi, ktorej korene siahajú k slovanským apoštolom sv. Cyrilovi a Metodovi.Tridsiateho januára 2008 pápež Benedikt XVI. povýšil Gréckokatolícku cirkev na Slovensku na metropolitnú cirkev sui iuris so sídlom v Prešove, pričom povýšil Prešovskú eparchiu na archieparchiu a metropolitné sídlo a za prvého prešovského arcibiskupa metropolitu vymenoval vtedajšieho prešovského biskupa Mons. Jána Babjaka SJ.Zároveň povýšil Košický apoštolský exarchát na eparchiu a vtedajšieho exarchu Mons. Milana Chautura CSsR vymenoval za prvého košického eparchiálneho biskupa. Zriadil aj novú Bratislavskú eparchiu a za jej prvého eparchiálneho biskupa vymenoval Mons. Petra Rusnáka. Do Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku teda patria Prešovská archieparchia, Košická eparchia a Bratislavská eparchia.Na základe metropolitného usporiadania Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v roku 2008 vznikla Rada hierarchov tejto miestnej cirkvi, ktorú tvoria jej biskupi. Je jej zákonodarným zborom. Uskutočňuje sa na nej jeden z najdôležitejších znakov a symbolov východnej cirkevnej identity – princíp synodality. Jej činnosť sa riadi normami kánonického práva a štatútom, ktorý schválila Svätá stolica. Doteraz sa uskutočnilo 33 riadnych zasadnutí Rady hierarchov. Predsedom Rady hierarchov je prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, ďalšími členmi sú arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, košický eparcha, vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha a vladyka Marián Andrej Pacák CSsR, emeritný biskup Eparchie svätých Cyrila a Metoda pre Slovákov byzantského obradu v Kanade.Gréckokatolícka cirkev na Slovensku má podľa aktuálnych výsledkov sčítania obyvateľstva z roku 2021 spolu 218 235 veriacich. V porovnaní s posledným sčítaním obyvateľstva narástol počet veriacich o 11 364 čo znamená 5,5 percentný nárast. Z celkového počtu gréckokatolíkov na Slovensku žije v Prešovskej archieparchii 114 401 veriacich, Košická eparchia má 74 240 veriacich a v Bratislavskej eparchii sa prihlásilo ku gréckokatolíckemu vierovyznaniu 29 594 veriacich.Udalosťou, ktorá sa v minulom roku zapísala zlatými písmenami do dejín Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku bola návšteva Svätého Otca Františka v Prešove. 14. septembra na významný sviatok Povýšenia úctyhodného a životodarného kríža nad celým svetom predsedal na zaplnenom priestranstve pred mestskou športovou halou Božskej liturgii sv. Jána Zlatoústeho, počas ktorej ohlásil homíliu.

Niektoré informácie o Prešovskej archieparchiiPrešovská archieparchia má 18 protopresbyterátov (dekanátov), z ktorých sú dva personálne, 163 farností, 320 kňazov, z toho 18 rehoľných a dvoch diakonov. Z uvedeného počtu kňazov bolo v roku 2021 päť novokňazov. Prešovská archieparchia má 362 chrámov.Súčasťou Prešovskej archieparchie je Humenský archieparchiálny vikariát so sídlom v Humennom, ktorý zriadil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ na Svätý a veľký štvrtok 13. apríla 2017. Za prvého humenského vikára vymenoval otca Martina Zlackého, vtedajšieho farára gréckokatolíckej farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom a protopresbytera humenského protopresbyterátu.Čo sa týka rehoľného života, v archieparchii pôsobia dve mužské rehole – baziliáni a redemptoristi. Aktuálne je spolu v piatich kláštoroch 18 rehoľníkov-kňazov a dvaja rehoľní bratia. V ženských reholiach je 68 rehoľných sestier z rádu baziliánok, kongregácie služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie a kontemplatívnych redemptoristiek.Gréckokatolícka metropolitná cirkev sui iuris na Slovensku má v súčasnosti 65 seminaristov (nielen v seminári, ale aj na štúdiách v zahraničí, na pastoračnej praxi...), z toho Prešovská archieparchia 35 seminaristov. V Prešove sa nachádza aj Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, ktorá je zároveň cirkevnou fakultou akreditovanou Kongregáciou pre katolícku výchovu (semináre a študijné inštitúty) a na ktorej študuje 278 študentov v prvom a druhom stupni vysokoškolského vzdelania, z toho 164 v dennej forme a 114 v externej forme štúdia. V doktorandskom štúdiu je 30 študentov, z toho 3 v dennej forme a 27 v externej forme štúdia. Pedagogický zbor tvorí 5 profesorov, 8 docentov a 6 odborných asistentov s titulom PhD.V Prešove sídli aj redakcia periodika SLOVO, ktorý je oficiálnym časopisom Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a vychádza ako plnofarebný dvojtýždenník už viac ako 50 rokov. V septembri 2021, tesne pred návštevou Svätého Otca Františka v Prešove vyšlo jubilejné 1000. číslo časopisu.V Prešove má svoje sídlo aj Gréckokatolícka charita, ktorá intenzívne pomáha nielen v metropole Šariša, ale aj na iných miestach ľuďom, ktorí sú v núdzi. Okrem mnohých projektov bola v roku 2018 zriadená prvá farská charita v Okružnej neďaleko Prešova. Následne v priebehu ďalších dvoch rokov pribudli farské charity v Prešove na sídliskách Sekčov a Sídlisku 3 a vo farnostiach v Milpoši a Brusnici. V roku 2021 boli zriadené farské charity v 9 ďalších gréckokatolíckych farnostiach: Vyšný Orlík, Remeniny, Hrabské, Malý Lipník, Stročín, Svetlice, Medzilaborce, Pčoliné a Poprad. Gréckokatolícka charita Prešov v minulom roku oslávila 30. výročie znovuobnovenia svojej činnosti. Pri tejto výnimočnej príležitosti sa 9. júna 2022 uskutoční na pôde Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU v Prešove Konferencia charity 2022.Aktuálne na archieparchiálnej úrovni sa završuje proces o živote, hrdinských čnostiach, o povesti svätosti a znameniach Božieho sluhu, gréckokatolíckeho rehoľného kňaza, Jána Ivana Mastiliaka CSsR.Celoročne sú najnavštevovanejšími pútnickými miestami Prešovskej archieparchie bazilika minor Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine a hora Zvir v Litmanovej, ktoré sú duchovným putom zviazané s bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme. Prešovská archieparchia má okrem toho niekoľko ďalších navštevovaných pútnických miest, medzi ktoré patrí aj pútnické miesto v Krásnom Brode, z ktorého ikona Presvätej Bohorodičky bola súčasťou modlitieb a duchovného života počas Jubilejného roka 2018. Slovenská pošta pri príležitosti 200. výročia od vzniku Prešovského biskupstva vydala v edičnom ráde Umenie poštovú známku, ktorej motív tvorila práve ikona z Krásneho Brodu.V archieparchii intenzívne pôsobia 4 pastoračné centrá – pre mládež v Juskovej Voli, pre stredoškolákov a vysokoškolákov v Prešove, pre rodiny na Sigorde a pre Rómov v Čičave. Od roku 2017 aj tri rómske misie v okresoch Vranov nad Topľou, Bardejov a Stará Ľubovňa. Počas posledných dvoch rokov sa intenzívne rozvinula práca na ďalšom pastoračnom centre pre Rómov, ktoré sídli na Sigorde neďaleko Prešova. V pastorácii Rómov aktívne pôsobí sedem kňazov.V archieparchii pôsobí 10 škôl a školských zariadení. Od roku 2017 začala vysielať gréckokatolícka televízia Logos. Ponúka online priame prenosy z katedrálneho chrámu a pútnických miest, ktoré sú na dennej báze zaradené aj do vysielania regionálnej televízie TV Zemplín. Logos TV pripravuje Gréckokatolícky magazín, ktorý mapuje dianie v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.Katedrálny chrám v Prešove je zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi. Popri relikvii Svätého Kristovho kríža sú v katedrále k úcte vystavené aj relikvie sv. Jána Krstiteľa, sv. prvomučeníka Štefana a viacerých iných svätých. V bočných kaplnkách sú to relikvie blahoslavených gréckokatolíckych biskupov mučeníkov Pavla Petra Gojdiča OSBM a Vasiľa Hopka a v lodi chrámu aj verná kópia Turínskeho plátna. Túto katedrálu v roku 1995 navštívil sv. Ján Pavol II.Prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ okrem toho, že je predsedom Rady hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku, ako hlava tejto cirkvi je aj stálym členom Synody biskupov v Ríme a členom Kongregácie pre východné cirkvi. V rámci KBS je predsedom Environmentálnej subkomisie.Niektoré informácie o Bratislavskej eparchiiBratislavská gréckokatolícka eparchia si v nedeľu 30. januára 2022 pripomína štrnáste výročie svojho vzniku. Eparchiu zriadil v roku 2008 Svätý Otec Benedikt XVI. bulou Complures saeculorum v rámci nového kánonického usporiadania Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a za jej prvého eparchu vymenoval Mons. Petra Rusnáka. Sídlom eparchie je hlavné mesto Slovenska – Bratislava. Počas štrnástich rokov existencie mladej eparchie v diaspóre sa v plnej miere potvrdila opodstatnenosť jej zriadenia a jej potenciál pre ďalší rozvoj, ako to ukázalo aj ostatné sčítanie obyvateľov, podľa ktorého má eparchia takmer 30.000 gréckokatolíkov.Prešovská metropolia. Ustanovenie bratislavskej eparchie (30. 1. 2008) súviselo s reorganizáciou štruktúry Gréckokatolíckej cirkvi na Slovenku a vytvorením metropolie sui iuris (cirkevnej provincie svojho práva), pozostávajúcej z troch eparchií (Prešovskej archieparchie, Košickej eparchie a Bratislavskej eparchie) s metropolitným sídlom v Prešove. Hlavou metropolie je prešovský arcibiskup a metropolita, Mons. Ján Babjak SJ.Mons. Peter Rusnák bol za biskupa konsekrovaný 16. februára 2008 v Prešove (hlavný svätiteľ – kardinál Jozef Tomko); do úradu bol uvedený 9. marca 2008 v Bratislave prešovským arcibiskupom metropolitom Mons. Jánom Babjakom SJ. Biskup Rusnák je členom Rady hierarchov Gréckokatolíckej metropolie na Slovensku ako aj členom Konferencie biskupov Slovenska, v rámci ktorej je predsedom Sociálnej subkomisie a Subkomisie pre bioetiku, ďalej predsedom Rady Iustitia et Pax, ako aj predsedom Rady pre laické a apoštolské hnutia. Biskup Rusnák tiež prednáša homiletiku na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity.Bratislavská eparchia bola vyčlenená z pôvodnej Prešovskej eparchie a zahŕňa územie západného a stredného Slovenska. Eparchia má 15 farností, a to v krajských a okresných mestách. Tieto farnosti v diaspóre boli postupne zriaďované v rámci vtedajšej Prešovskej eparchie od r. 2003, okrem dvoch tradičných historických farností na Horehroní – Šumiac a Telgárt. Najstaršou gréckokatolíckou farnosťou na západnom Slovensku je farnosť Bratislava – Staré Mesto, ktorá bola zriadená r. 1934 prešovským biskupom Pavlom Gojdičom.Eparchia v číslach. Podľa údajov Štatistického úradu SR sa v ostatnom sčítaní obyvateľstva v r. 2021 prihlásilo na území stredného a západného Slovenska ku gréckokatolíckemu vierovyznaniu 29.594 obyvateľov (t.j. v bratislavskom, trnavskom, nitrianskom, trenčianskom, žilinskom a banskobystrickom kraji). Pri vzniku eparchie v r. 2008 žilo na jej území okolo 15.000 gréckokatolíkov (v sčítaní v r. 2001 sa tu prihlásilo 14.614 gréckokatolíkov a v roku 2011 to bolo 16.841 gréckokatolíkov. Do pastoračnej služby v eparchii je v súčasnosti zapojených 23 kňazov prevažne mladšieho veku a jeden trvalý archidiakon; na kňazstvo sa v eparchii pripravujú dvaja bohoslovci.Celkovo na Slovensku sa ku Gréckokatolíckej cirkvi v r. 2021 prihlásilo 218 235 obyvateľov, čo tvorí 4 % populácie.Eparchia je rozčlenená na štyri protopresbyteráty (dekanáty): Banská Bystrica, Bratislava-Trnava, Nitra-Trenčín a Žilina. Eparchiu tvoria gréckokatolíci v diaspóre, ktorí sa v minulosti prisťahovali z východného Slovenska z dôvodu štúdia, za prácou, rodinou, či z iných dôvodov. Trend migrácie z východného Slovenska naďalej trvá, a to hlavne kvôli väčším pracovným príležitostiam, čo sa odzrkadľuje aj na výraznom náraste veriacich.Patrónmi eparchie sú apoštoli sv. Peter a Pavol. Katedrálou je Chrám Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža v Bratislave (na Ondrejskom cintoríne, ul. 29. augusta), v ktorom sa uchovávajú pravé relikvie Kristovho kríža ako aj relikvie sv. Petra a Pavla.Duchovenstvo. V súčasnosti v eparchii pôsobí 23 kňazov a jeden trvalý archidiakon; eparchia má dvoch bohoslovcov. Pri svojom vzniku mala 16 kňazov a jedného diakona. Biskup Peter Rusnák za uplynulé roky vysvätil pre eparchiu štyroch kňazov a jedného trvalého diakona. Gréckokatolícky Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky v Žiline má výsadu duchovného puta s Bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme a privilégium úplných odpustkov.Rehole. V bratislavskej eparchii pôsobia dve ženské a jedna mužská rehoľa. Rehoľné sestry z Rádu sv. Bazila Veľkého (baziliánky) pôsobia na Eparchiálnom úrade v Bratislave od r. 2009. Rehoľné sestry z Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie (služobnice) začali pôsobiť v eparchii od augusta 2014, a to vo farnosti Trenčín. V septembri r. 2015 otvorili v Trenčíne Cirkevnú materskú školu bl. Tarzície, ktorá je vôbec prvou a jedinou cirkevnou školou v eparchii. Mužské rehole sú v eparchii zastúpené Spoločnosťou Ježišovou (jezuitmi byzantského obradu). Okrem toho v eparchii príležitostne vypomáhajú aj ďalší rehoľníci, pôvodom gréckokatolíci, ktorí v rámci svojich reholí pôsobia v pastorácii (napr. redemptoristi, či saleziáni).Špecifická pastorácia. Pastorácia v eparchii – nakoľko ide o diaspóru – má svoj špecifický charakter. Prvoradým poslaním Cirkvi je ohlasovať evanjelium – dobrú zvesť Ježiša Krista. To sa uskutočňuje cez katechizáciu a sviatostnú pastoráciu vo farnostiach. Farské spoločenstvá v eparchii sú spravidla počtom malé, ale o to viac vynikajú bratským spolunažívaním a rodinnou atmosférou.Od 1. apríla 2021 začala v rámci eparchie pôsobiť aj pastorácia gréckokatolíkov ukrajinskej národnosti. Vladyka Peter Rusnák ustanovil pre nich kňaza o Igora M. z Ukrajiny a vymenoval ho za rektora Kostola sv. Rozálie v Bratislave-Lamači, kde sa už od r. 2019 slávia bohoslužby v ukrajinskom jazyku.Perspektívy a výzvy. Aktuálnou výzvou je mapovať prítomnosť gréckokatolíkov v diaspóre na strednom a západnom Slovensku, hlavne vo väčších mestách, a ak je to možné, zriaďovať nové farnosti. V ostatnom čase sa začali sláviť gréckokatolíckej bohoslužby v niektorých menších mestách a obciach na západnom Slovensku (Malacky, Pezinok, Bernolákovo).V niektorých väčších a dynamicky sa rozvíjajúcich farnostiach eparchia plánuje výstavbu alebo zriadenie pastoračných centier s miestami kultu, ktoré by poskytli určité zázemie pre jednotlivé farské spoločenstvá. V súčasnosti je rozostavaný Chrám sv. Cyrila a Metoda v Trenčíne s pastoračným centrom, ktoré je už dokončené.Podobne, ako v ostatných partikulárnych cirkvách, aj život eparchie je v ostatných dvoch rokoch poznačený koronakrízou, ktorá obmedzuje riadnu pastoráciu vo farnostiach. V tejto pre Cirkev novej a náročnej situácii sa ukázala vynachádzavosť a kreativita mnohých duchovných pastierov (online prenosy bohoslužieb, individuálna pastorácia, slávenia bohoslužieb pre malé skupiny osôb, osobné stretnutia a vysluhovanie svitosti zmierenia, či duchovný rozhovor, atď.). V obdobiach lockdownu, alebo obmedzeného počtu účastníkov bohoslužieb sa v bratislavskej katedrále zaviedla v pracovných dňoch eucharistická adorácia a bol navýšený počet nedeľných bohoslužieb, ktoré sa tiež prenášajú online cez internetovú televíziu TV LOGOS;Aktuálnou výzvou v eparchii je zapojenie sa do prípravnej fázy Synody o synodalite. V najbližších mesiacoch sa uskutočnia synodálne stretnutia v jednotlivých farnostiach. Synodálna cesta bude príležitosťou, aby sa naša partikulárna cirkev ako celok i miestne farské spoločenstvá zamýšľali nad prežívaním svojej viery a vydávaní svedectva o Kristovi vo svojom prostredí. Spoločné kráčanie po synodálnej ceste a pohľad do budúcna zaiste prinesie veľa podnetov pre rozvoj duchovného a pastoračného života a načrtne víziu našej partikulárnej cirkvi do nasledujúcich rokov.

Niektoré informácie o Košickej eparchiiKošická eparchia bola kánonicky zriadená 30. januára 2008, bulou pápeža Benedikta XVI. Qui successimus a podriadená prešovskému metropolitnému stolcu. Eparchia, ako samostatná cirkevnoprávna jednotka, vznikla povýšením Košického apoštolského exarchátu, zriadeného ešte v roku 1997. V roku 2022 si spoločenstvo gréckokatolíkov v Košiciach teda pripomína 25 rokov od vzniku samostatného biskupstva.Hranice Gréckokatolíckej eparchie Košice sa prekrývajú s hranicami Košického samosprávneho kraja.Všetci gréckokatolíci na území Abova, Zemplína a Spiša boli od konca 18. storočia začlenení do Mukačevskskej eparchie – matky všetkých gréckokatolíckych biskupstiev v Karpatskom oblúku. V roku 1787 sa Košice stali sídlom Košického vikariátu Mukačevskej eparchie, aby sa tak zjednodušila správa biskupstva, ktoré zahŕňalo 13 žúp severovýchodného Uhorska. Prenesenie sídla vikariátu do Prešova a zriadenie Prešovskej eparchie v roku 1818 podriadilo všetkých gréckokatolíkov Abova a Spiša pod správu biskupa v Prešove. Gréckokatolíci na Zemplíne ostali aj naďalej pod správou biskupa v Mukačeve a neskôr niekoľko farností prešlo pod správu novovzniknutej Hajdúdorožskej eparchie. Zmena hraníc v strednej Európe v období pred Druhou svetovou vojnou viedla v roku 1939 k zriadeniu Mukačevskej apoštolskej administratúry na Slovensku. Po definitívnom usporiadaní hraníc v roku 1945 bola táto administratúra rozšírená o ďalšie farnosti. Po roku 1990 sa obnovili snahy o zriadenie biskupstva pre gréckokatolíkov bývalej Mukačevskej administratúry na Slovensku. Tieto farnosti Zemplína od 21. februára 1997, spolu s gréckokatolíckymi farnosťami Abova a časti Spiša, tvoria jadro vtedy zriadeného Košického apoštolského exarchátu a od roku 2008 aj Košickej eparchie.Z celkového počtu obyvateľov žijúcich na území Košickej eparchie, tvorí komunita gréckokatolíkov približne 9,5 percenta, vyjadrené v číslach podľa sčítania obyvateľov v roku 2021 bol celkový počet obyvateľov v Košickom kraji 782 216, z ktorých sa 74 240 hlásilo ku Gréckokatolíckej cirkvi.V súčasnosti (k 31.1.2022) je Košická eparchia spoločenstvom približne 75 tisíc gréckokatolíkov žijúcich v 98 farnostiach, siedmich protopresbyterátoch (dekanátoch), 17 mestách, 440 obciach, o ktorých sa stará 174 kňazov, z ktorých sú 16 rehoľníci, 3 mnísi, 13 dôchodcovia, 9 vykonávajú pastoračnú službu v zahraničí a 3 pôsobia v Ordinariáte OS a OZ SR. Na území eparchie pôsobí v niekoľkých rehoľných domoch aj 31 rehoľných sestier. Na kňazstvo sa pripravuje 25 seminaristov. Bohoslužobný život sa uskutočňuje v 158 chrámoch a niekoľkých farských, školských, nemocničných a iných kaplnkách na území eparchie.V zriaďovateľskej pôsobnosti Košickej eparchie je 16 škôl a školských zariadení. V roku 2019 vzniklo v Dvoriankach Centrum pre mládež Košickej eparchie svätého Jána Teológa.Od roku 1997 bolo na území Košickej eparchie zriadených 18 farností, posvätených 26 nových chrámov a 21 nových farských budov. Kláštorný chrám Zostúpenia svätého Ducha v Michalovciach, kde sú uložené ostatky blahoslaveného Metoda Dominika Trčku CSsR, bol v roku 2012 povýšený na „baziliku minor.“ Chrám Zosnutia presvätej Bohorodičky v Klokočove, v najvýznamnejšom pútnickom mieste Košicke eparchie, ktoré si v roku 2020 pripomenulo 350. výročie od zázračného slzenia ikony Presvätej Bohorodičky, bol v roku 2020 spojený duchovným putom s rímskou pápežskou bazilikou Santa Maria Maggiore. V deň sviatku Zvestovania Presvätej Bohorodičke 25. marca 2021 bol v celej Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku vyhlásený nový mariánsky sviatok s titulom Pamiatka zázračnej klokočovskej ikony Presvätej Bohorodičky, patrónky Zemplína. Zároveň bola klokočovská Bohorodička vyhlásená za patrónku východoslovenského regiónu, ktorý sa historicky nazýva Zemplín. Nový sviatok sa bude sláviť každoročne prvú nedeľu v mesiaci október. V prípade, že na prvú nedeľu pripadne dátum 1. október, čo je sviatok Pokrova – Ochrany Presvätej Bohorodičky, liturgická spomienka klokočovskej ikony sa bude sláviť nasledujúcu nedeľu.Na sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla na svätej omši, ktorej predsedal pápež František v Bazilike sv. Petra, bola vystavená aj ikona Klokočovskej Bohorodičky. V ten deň zároveň pápež požehnal aj korunky, ktorými bol klokočovský obraz korunovaný počas návštevy Svätého Otca Františka v Prešove v septembri 2021.V posledných rokoch sa mesto Košice stáva cieľom migrácie mnohých gréckokatolíkov z východného Slovenska, ale aj študentov a pracujúcich z Ukrajiny, ktorí sa tiež hlásia ku Gréckokatolíckej cirkvi. Aj z tohto dôvodu boli v roku 2020 zriadené v Košiciach dve nové farnosti, aby sa zlepšila pastoračná starostlivosť o gréckokatolíkov v druhom najväčšom meste Slovenska. Zároveň boli v tom istom roku v Košickej eparchii ustanovení aj dvaja noví biskupskí synkeli (vikári). Jeden pre maďarských a jeden pre rusínskych a ukrajinských gréckokatolíkov žijúcich na území eparchie.Gréckokatolícka eparchia Košice je zasvätená sv. Konštantínovi – Cyrilovi a Metodovi.Na území eparchie sa nachádza sedem pútnických miest: Klokočov (Zosnutie presvätej Bohorodičky), Košice (Narodenie presvätej Bohorodičky), Michalovce (Zostúpenie Svätého Ducha), Sečovce (sv. Cyril a Metod), Trebišov (Kristus Kráľ), Slovinky (sv. veľkomučeník Juraj), Veľké Kapušany (bl. hieromučeník P. P. Gojdič).V roku 2021 došlo k personálnym zmenám vo vedení Košickej eparchie. Dňa 24. júna 2021 Svätý Otec František prijal zrieknutie sa pastoračného riadenia Košickej eparchie predložené vladykom Milanom Chauturom CSsR a zároveň menoval za košického eparchiálneho biskupa vladyku Cyrila Vasiľa SJ, doterajšieho apoštolského administrátora sede plena spomenutej eparchie, pričom mu ponechal titul arcibiskup.V rámci KBS sa arcibiskup Cyril Vasiľ SJ stal predsedom Rady pre rodinu, predsedom Rady pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života a predsedom Rady pre pastoráciu v zdravotníctve a SKCH. Okrem toho je aj členom Kolégia pre skúmanie rekurzov v oblasti rezervovaných deliktov pri Kongregácii pre učenie viery v Ríme a členom Najvyššieho tribunálu apoštolskej signatúry vo Vatikáne.

TK KBS informovali Michal Pavlišinovič, Stanislav Gábor a Martin Mráz 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024