Vyšlo pápežovo posolstvo ku Dňu misií: „Budete mi svedkami“

TK KBS, RV, zk; rp | 06. 01. 2022 17:54



Vatikán 6. januára (RV) „Budete mi svedkami“ (Sk 1,8) – to je názov Posolstva pápeža Františka k Svetovému dňu misií 2022, ktorý Cirkev slávi vždy v predposlednú októbrovú nedeľu. Svätý Otec text podpísal i zverejnil vo štvrtok 6. januára, symbolicky na slávnosť Zjavenia Pána.



Pápež v posolstve vyslovuje želanie: „Kiež by sme boli my všetci v Cirkvi tým, čím sme už na základe krstu: prorokmi, svedkami, misionármi Pána! S mocou Ducha Svätého a až po samý kraj zeme.“



Pripomína aj viacero jubileí, ktoré bude v tomto roku Cirkev sláviť v súvislosti s misiami: 400 rokov od vzniku Kongregácie pre evanjelizáciu národov, kedysi nazývanej Propaganda Fide, 200 rokov od založenia prvého pápežského diela – Diela pre šírenie viery, 100 rokov od povýšenia troch zo štyroch misijných diel na pápežské.



V tomto jubilejnom roku budeme sláviť i blahorečenie francúzskej laičky Pauline Jaricotovej, ktorá presne pred 200 rokmi založila Združenie pre šírenie viery. Svätý Otec v posolstve pripomína odkaz jej života:



„Napriek svojmu neľahkému stavu prijala Božie vnuknutie založiť sieť modlitieb a zbierku pre misionárov, aby sa tak veriaci mohli aktívne podieľať na misii „až po samý kraj zeme“. Z tejto geniálnej myšlienky sa zrodil Svetový deň misií, ktorý slávime každý rok a ktorého zbierka vo všetkých komunitách je určená pre univerzálny fond, vďaka ktorému pápež podporuje misijnú činnosť.“



Každý pokrstený je povolaný byť misionárom



Identitou Cirkvi je evanjelizovať, vydávať svedectvo o Kristovi, píše Svätý Otec a zdôrazňuje komunitný charakter tejto činnosti. Každý pokrstený je povolaný k misii v Cirkvi. Ježiš nás posiela do sveta nielen preto, aby sme vykonávali misiu, ale ju žili:



„Pri evanjelizácii príklad kresťanského života a ohlasovanie Krista idú ruka v ruke. Jedno slúži druhému. Sú to dve pľúca, ktorými musí dýchať každé spoločenstvo, aby mohlo byť misionárske. Toto úplné, dôsledné a radostné svedectvo o Kristovi bude určite príťažlivou silou pre rast Cirkvi aj v treťom tisícročí. Preto vyzývam všetkých, aby si znovu osvojili odvahu, smelosť – to parresia prvých kresťanov, aby vydávali svedectvo o Kristovi slovami i skutkami, a to v každej oblasti života.“



Cirkev pri ohlasovaní Krista vychádza k hraniciam



V druhej časti posolstva Svätý Otec poukazuje na dôležitosť toho, aby bola Cirkev „vychádzajúca“ pri ohlasovaní Krista.



„Stále existujú geografické oblasti, kam ešte nedorazili misionári - svedkovia Krista s radostnou zvesťou o jeho láske. Na druhej strane, žiadna ľudská skutočnosť nebude cudzia pozornosti Kristových učeníkov pri ich misii. Kristova cirkev bola, je a vždy bude „vychádzajúcou“ smerom k novým geografickým, sociálnym a existenčným horizontom, k „hraničným“ miestam a ľudským situáciám, aby vydávala svedectvo o Kristovi a jeho láske všetkým mužom a ženám každého národa, kultúry a sociálneho postavenia.



V tomto zmysle bude misia vždy aj missio ad gentes, ako nás učil Druhý vatikánsky koncil, pretože Cirkev bude musieť vždy ísť ďalej, za svoje vlastné hranice, aby všetkým vydávala svedectvo o Kristovej láske. V tejto súvislosti by som chcel pripomenúť a poďakovať mnohým misionárom, ktorí svoj život strávili „za hranicami“, stelesňujúc Kristovu lásku tomu množstvu bratov a sestier, ktorých postretli.“



Pápež tiež pripomína, že do misijnej činnosti „patrí aj pastoračná starostlivosť o migrantov, ktorú nemožno zanedbávať a ktorá môže pomôcť aj miestnym veriacim znovu objaviť radosť z kresťanskej viery, ktorú prijali“.



Duch Svätý ako protagonista evanjelizácie



Skutočným protagonistom evanjelizácie je Duch Svätý, zdôrazňuje v tretej časti posolstva pápež. Žiaden kresťan nemôže vydávať skutočné svedectvo o Kristovi bez inšpirácie a pomoci Ducha. Pápež preto pripomína dôležitosť modlitby, v ktorej nás Duch Svätý obnovuje a posilňuje.



Svoje posolstvo k Svetovému dňu misií 2022 pápež František zakončuje nasledovným prianím:



„Drahí bratia a sestry, aj naďalej snívam o Cirkvi, ktorá by bola celá misionárska a o novom období misijnej činnosti kresťanských spoločenstiev. A opakujem Mojžišovo želanie pre Boží ľud na ceste: «Kiežby všetok Pánov ľud pozostával z prorokov!» (Num 11,29). Áno, kiež by sme boli my všetci v Cirkvi tým, čím sme už na základe krstu: prorokmi, svedkami, misionármi Pána! S mocou Ducha Svätého a až po samý kraj zeme. Mária, Kráľovná misií, oroduj za nás!“




[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024