Laureátka ceny KBS Fra Angelico Eva Fordinálová sa dožila 80 rokov

TK KBS, dsu; ml | 20. 12. 2021 09:19Foto: Archiv OZ Cyrilomediada

Bratislava 20. decembra (TK KBS) Laureátka ceny KBS Fra Angelico, poetka a literárna historička Eva Fordinálová sa dožila 80 rokov (17. decembra 2021).„Ospevovateľka Jána Hollého a celého nášho slovenského bytia, hlboko ukotvená na Záhorí a v rodisku Jána Hollého v Borskom Svätom Mikuláši, obracia celým svojím dielom zrak a vďaku k Hospodinovi a dvíha k Nemu naše srdcia," hovorí o jubilantke Daniela Suchá z OZ CYRILOMETODIADA.Prof. Viliam Turčány, ktorý z bernolákovskej slovenčiny prebásnil Jána Hollého do súčasnej slovenčiny, označil prof. Evu Fodrinálovú za hlavnú znalkyňu diela slovenského klasika. Prof. Fordinálová je nositeľkou Ceny Fra Angelica 2018 za zásluhu o prínos k rozvoju kresťanskej kultúry na Slovensku, Ceny Daniela Rapanta HO MS a Ceny Spolku slovenských spisovateľov za celoživotné dielo.„Ďakujeme pani prof. Fordinálovej za krásu, ktorú svojím perom vnáša do našich  sŕdc, za sprítomnenie diela nášho génia Jána Hollého, za odkrytie hĺbky jeho ducha, hlboko zakoreneného v Bohu a národe. Do ďalších rokov želáme pani prof. Fordinálovej veľa zdravia, najmä však hojnosť Božej milosti a požehnania," dodala Daniela Suchá.-Prof. Eva FordinálováPo skončení štúdia, bola najskôr učiteľkou, vysokoškolským pedagógom a vedkyňou v Ústave slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Výskumnou doménou Evy Fordinálovej bola hlavne literatúra klasicizmu a dvaja profiloví autori tohto obdobia: Ján Hollý a Augustín Doležal. Významným dielom je kniha Otec a syn národa s podtitulom Vzťah Jána Hollého a Ľudovíta Štúra, v ktorom autorka ako najlepšia znalkyňa Jána Hollého poukazuje na veľký vplyv jeho diela na štúrovskú generáciu.V básnickom diele Jána Hollého skúma predovšetkým ideu slovenskej kresťanskej kultúry a národnej suverenity v európskom kontexte, s akcentom na cyrilo-metodskú tradíciu ako slovenské národné kultúrne dedičstvo. Sleduje i aplikáciu jeho ideí do národnej ideológie romantickej generácie.Výskum danej problematiky dokladajú početné monografie a vysokoškolské príručky. Prof. Eva Fordinálová odborné práce publikuje v zahraničných i v domácich odborných časopisoch a zborníkoch.Dlhoročne pôsobí v redakčnej rade časopisu Záhorského múzea Záhorie. Je členkou autorského tímu „Lexikónu katolíckych kňazských osobností Slovenska“. Okrem toho meno prof. Evy Fordinálovej poznajú aj mnohí ctitelia poetického slova a rozhlasoví poslucháči. Aj vďaka Literárnej Senici Ladislava Novomeského, kde sa roku 1995 stala držiteľkou hlavnej ceny za poéziu, nechala v sebe rozvinúť naplno aj svoje básnické vlohy.Jej kresťanská poézia je jednou z najintímnejších a najľúbostnejších. Láskyplné vyznania v  básňach o Bohu a duchovných meditáciách nás pozývajú do väčšej jednoty s Bohom.Vo výskumnej práci i v básnickej tvorbe nachádza podnety a inšpirácie v rodnom Záhorí. Neskôr sa ako poetka predstavila zbierkami vyzretej duchovnej lyriky (Stretlo ma svetlo, Chystám Ti miesto).Literárnej vedkyni, poetke a profesorke udelil Cenu Spolok slovenský spisovateľ za celoživotné dielo.Pani profesorka Eva Fordinálová cieľavedomou, obetavou prácou, dokorán otvára okná duše, srdca - šírke i hĺbke poznania. Investuje, rozmnožuje, znásobuje darovanú hrivnu, a tak v pravý čas prináša dobrú úrodu svojmu národu i Darcovi, pretože centrom jej života je Boh (Zdroj: Laudátio)
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022