Nitriansky biskup Viliam Judák udelil dišpenz v Nitrianskej diecéze 

TK KBS, bnrb; ml | 27. 11. 2021 19:05Liturgiou Kvetnej nedele vstúpili v Nitre do slávenia Veľkého týždňa.

Nitra 27. novembra (TK KBS) Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák sa v súvislosti s aktuálnou situáciou obrátil na svojich kňazov v Nitrianskej diecéze s vyhlásením. Zároveň dňom 26. novembra 2021 až do odvolania rozhodol o udelení dišpenzu od povinnej účasti na svätých omšiach v nedele a v prikázané sviatky pre všetkých katolíckych veriacich v Nitrianskej diecéze, a tých čo sa na jej území skutočne nachádzajú.Vyhlásenie prinášame v plnom znení:Drahí bratia kňazi, Advent je časom nádeje a túžby. Očakávame zjavenie Pána a liturgia vkladá do nás túžbu po jeho dôvernejšom, hlbšom poznaní. Cirkev, verná svojmu poslaniu, chce do nás vložiť túžbu, aby sme spoznali Ježiša, Božieho Syna, ktorý prichádza ako človek v spolupatričnosti, v pokore a v chudobe. Prijal telo schopné trpieť. Takto nám zjavil Boha, nie znameniami na nebi, ako žiadali niektorí, ale láskou k chorým a slabým s ochotou ostať s nami a ukázať nám Otcovu lásku, lásku štedrého Boha. On nás vedie k tomu, aby sme sa úprimne zaujímali o všetko, čo predstavuje život človek, nie aby sme v tom našli uspokojenie svojho egoizmu, ale prostriedok zjednotenia s druhými a ukazovali im cestu spásy. 

Žiaľ, súčasný stav šírenia pandémie nám toto poslanie veľmi sťažuje. Tak ak bolo vyjadrené vo vyhlásení katolíckych biskupov Slovenska, vyjadrujem smútok a hlboké sklamanie z uznesenia vlády o zákaze verejných bohoslužieb, ktorá je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky aj Medzinárodnou zmluvou medzi Svätým stolcom a Slovenskou republikou. Kvôli tejto situácii Vás prosím, aby ste sa s pastoračnou múdrosťou usilovali obetavo, ale bezpečne, konať posvätnú slubu a hľadať spôsob a možnosti, ako vo väčšej miere ponúknuť bohatstvo sviatostného života, ktorú nám sprostredkúva Cirkev. Aj vzhľadom na Adventné obdobie, do ktorého vstupujeme, buďme blízko svojím veriacim a všetkým tým, ktorí potrebujú našu službu, za ktorú nesieme zodpovednosť pred Bohom. Zároveň som sa s ohľadom na aktuálnu pandemickú situáciu rozhodol s platnosťou od dnešného dňa, t. j. od 26. novembra 2021 až do odvolania, udeliť dišpenz od povinnosti zúčastniť sa svätej omše v nedeľu a prikázaný sviatok všetkým veriacim katolíkom Nitrianskej diecézy ako aj všetkým veriacim, čo sa v nej skutočne nachádzajú (kán. 1247 CIC). Veriacim pripomínam, že tento dišpenz od účasti na bohoslužbe nijako neumenšuje svätenie a duchovné prežívanie Pánovho i sviatočného dňa. Preto ich všetkých naliehavo povzbudzujem, aby venovali v tieto dni náležitý čas modlitbe osobne alebo v rodine (kán. 148 § 2 CIC). Nech je nedeľa aj tým dňom a časom, v ktorom svojej rodine a blízkym venujú čas a starostlivosť, nech je dňom odpočinku, ale aj dňom premýšľania, ticha a vzdelávania sa a meditácie, čo všetko prospieva rastu vnútorného a kresťanského života (porov. KKC 2186). Prosme Pannu Máriu, aby nám pomáhala lepšie pochopiť tajomstvo vtelenia, aby nás chránila pred falošnými výkladmi a priviedla nás na správnu cestu pokornej, osobnej lásky, akú prežívala ona, keď žila pre svojho Syna Ježiša a vychovávala ho ľudsky a zároveň božsky. Takto aj my budeme môcť prijať Kristovho Ducha a odovzdávať ho dnešnému svetu. Spoločne sa tiež modlíme, aby sme čím skôr bez obmedzení mohli sláviť posvätné tajomstvá v spoločenstve bratov a sestier. V tomto duchu Vám a všetkým spolu s pomocným biskupom Petrom vyprosujeme a žičíme požehnané Adventné obdobie. Mons. Viliam Judák

nitriansky biskup _

Zdroj: Biskupstvo Nitra 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022