Návšteva Svätého Otca v nás podľa M. Kramaru zanechala pocity veľkej radosti

TK KBS, rp;rp | 15. 09. 2021 13:11Bratislava 15. septembra (TK KBS) Návšteva Svätého Otca na Slovensku v nás podľa hovorcu Konferencie biskupov Slovenska Martina Kramaru zanechala pocity veľkej radosti, zároveň tiež množstvo krásnych podnetov na uvažovanie. “Pán nám požehnal nádherné počasie, a tak Svätého Otca mohli prijať desaťtisíce pútnikov vo všetkých troch slovenských cirkevných provinciách - dvoch latinských, Košiciach a Bratislave, kam patrí aj Šaštín Prešov, ktorý je domovom gréckokatolíckej metropoly byzantského obradu. Prežili sme dni plné šťastia, priznám sa, že som sa neubránil slzám, keď Svätý Otec s papamobilom vošiel na štadión medzi mladých v Košiciach, bolo to nádherné. A nádherný bol aj Šaštín, napriek všetkým komplikáciam kvôli okolnostiam pandemickej krízy prišlo približne 60 tisíc veriacich. Povzbudenia Svätého Otca boli veľmi bohaté, tak pre nás kňazov, ako aj biskupov a zasvätených, žiť vieru, ktorá nie je strnulá, ale je v pohybe, vychádza v ústrety, je prorocká, nesústredí sa na čísla a vyjadrenia moci, ale dôveruje aj v maličkosti tomu, že Božia moc je tá, ktorá rozhoduje, žiť vieru, ktorá je znamením, ktorému budú odporovať, nie v zmysle vyvolávania konflitkov, ale v zmysle náročnosti na seba samých, aby sme vydávali autentické svedctvo Evanjelia a neprepadli nikdy sebectvu a povrchnosti. Ďakujeme Svätý Otec, nezabudneme sa za vás modliť a prosíme, modlite sa aj vy za Slovensko,” uviedol Martin Kramara. Der Besuch des Heiligen Vaters in der Slowakei hat bei uns große Freude ausgelöst und viele schöne Denkanstöße gegeben. Der Herr hat uns mit wunderbarem Wetter gesegnet, und so konnte der Heilige Vater Zehntausende von Pilgern in allen drei slowakischen Kirchenprovinzen empfangen - in den beiden lateinischen Provinzen Košice und Bratislava, zu denen auch Šaštín gehört, und in Prešov, wo sich die griechisch-katholische Metropolie des byzantinischen Ritus befindet. Wir haben glückliche Tage erlebt, und ich gestehe, dass ich Tränen vergossen habe, als der Heilige Vater und das Papamobil in das Stadion unter die jungen Leute von Košice fuhren; es war wunderbar. Auch Šaštín war wunderbar, trotz aller Komplikationen aufgrund der Umstände der Pandemiekrise kamen rund 60 000 Gläubige. Die Ermutigungen des Heiligen Vaters waren sehr reichhaltig, sowohl für uns Priester als auch für die Bischöfe und Geweihten, einen Glauben zu leben, der nicht starr ist, sondern in Bewegung ist, der hinausgeht, um zu begegnen, der prophetisch ist, der sich nicht auf Zahlen und Kraftausdrücke konzentriert, sondern auch auf die kleinen Dinge vertraut, dass es die Macht Gottes ist, die entscheidet, einen Glauben zu leben, der ein Zeichen ist, dem widerstanden wird, nicht in dem Sinne, dass wir Konflikte provozieren, sondern in dem Sinne, dass wir von uns selbst verlangen, dass wir ein authentisches Zeugnis des Evangeliums geben und nicht in Egoismus und Oberflächlichkeit verfallen. Danke, Heiliger Vater, wir werden nicht vergessen, für Sie zu beten, und bitte beten Sie auch für die Slowakei.

The Holy Father's visit to Slovakia has left us with feelings of great joy, as well as many beautiful stimuli for reflection. The Lord blessed us with wonderful weather, and so the Holy Father was able to receive tens of thousands of pilgrims in all three Slovak ecclesiastical provinces - the two Latin provinces, Košice and Bratislava, which also includes Šaštín, and in Prešov, which is home to the Greek Catholic Metropolis of the Byzantine Rite. We have had days full of happiness, and I confess that I could not help tearing up when the Holy Father and the papamobile went out into the stadium among the young people of Košice; it was wonderful. Šaštín was also wonderful, despite all the complications due to the circumstances of the pandemic crisis, around 60 000 faithful came. The Holy Father's encouragements were very rich, both for us priests and for the bishops and consecrated, to live a faith that is not rigid but is in motion, that goes out to meet, that is prophetic, that does not focus on numbers and expressions of power, but trusts even in the little things, that it is the power of God that decides, to live a faith that is a sign that will be resisted, not in the sense of provoking conflits, but in the sense of demanding of ourselves that we give authentic witness to the Gospel and never fall into selfishness and superficiality. Thank you Holy Father, we will not forget to pray for you and please pray for Slovakia as well. La visita del Santo Padre in Slovacchia ci ha lasciato sentimenti di grande gioia, oltre a molti bei stimoli di riflessione. Il Signore ci ha benedetto con un tempo meraviglioso, e così il Santo Padre ha potuto ricevere decine di migliaia di pellegrini in tutte e tre le province ecclesiastiche slovacche - le due province latine, Košice e Bratislava, che comprende anche Šaštín, e a Prešov, che ospita la metropoli greco-cattolica di rito bizantino. Abbiamo avuto giorni pieni di felicità, e confesso che non ho potuto fare a meno di piangere quando il Santo Padre e la papamobile sono usciti nello stadio tra i giovani di Košice; è stato meraviglioso. Anche Šaštín è stata meravigliosa, nonostante tutte le complicazioni dovute alle circostanze della crisi pandemica, sono venuti circa 60 000 fedeli. Gli incoraggiamenti del Santo Padre sono stati molto ricchi, sia per noi sacerdoti che per i vescovi e i consacrati, per vivere una fede che non è rigida ma è in movimento, che va incontro, che è profetica, che non si concentra sui numeri e sulle espressioni di potere, ma confida anche nelle piccole cose, che è la potenza di Dio che decide, per vivere una fede che sia un segno a cui si resisterà, non nel senso di provocare conflitti, ma nel senso di esigere da noi stessi che diamo una testimonianza autentica del Vangelo e non cadiamo mai nell'egoismo e nella superficialità. Grazie Santo Padre, non dimenticheremo di pregare per lei e la prego di pregare anche per la Slovacchia.Audio: 


[download mp3] (ENG)

Audio: 


[download mp3] (ITA)

Audio: 


[download mp3] (SVK)

Audio: 


[download mp3] (GER)

Audio: 


[download mp3] (FRA)
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024