Pascite gregem Dei: Pápež František upravil kánonický kódex o sankciách v Cirkvi

TK KBS, RV, jb; rp | 01. 06. 2021 12:37Vatikán 1. januára (RV) V utorok 1. júna v Tlačovom stredisku Svätej stolice predstavili novú Apoštolskú konštitúciu pápeža Františka Pascite gregem Dei (Paste Božie stádo), ktorou sa reformuje VI. kniha Kódexu kánonického práva (CIC). Na prezentácii prenášanej v internetovom strímingu vystúpili predseda Pápežskej rady pre legislatívne texty Mons. Filippo Iannone z rehole karmelitánov a sekretár dikastéria Mons. Juan Ignacio Arrieta.Úpravy kánonického práva nadobudnú účinnosť od 8. decembra 2021 a týkajú sa oblasti trestania deliktov. Spomenutá VI. kniha CIC z roku 1983 má názov „Sankcie v Cirkvi“.Ako píše Svätý Otec, vzhľadom na rapídne spoločenské zmeny „sa jasne ukázala potreba podrobiť revízii trestnú disciplínu promulgovanú sv. Jánom Pavlom II. 25. januára 1983 v Kódexe kánonického práva a potreba modifikovať ju takým spôsobom, aby umožnila cirkevným pastierom používať ju ako agilnejší spásny a nápravný nástroj, ktorý sa použije v správny čas a s pastoračnou láskou na vyhnutie sa ťažším škodám a na nápravu rán spôsobených ľudskou slabosťou“.Ako ďalej vysvetľuje pápež František, jeho predchodca Benedikt XVI. v roku 2007 poveril Pápežskú radu pre legislatívne texty spracovaním prípravnej analýzy, do ktorej sa v duchu kolegiality a spolupráce zapojili odborníci i biskupi, zohľadňujúc špecifické potreby miestnych cirkví.V apoštolskej konštitúcii Pascite gregem Dei pápež František zdôrazňuje, že osobitná úloha biskupov v oblasti vykonávania spravodlivosti a trestania je „požiadavkou lásky“:„Dodržiavanie trestnej disciplíny je povinné pre celý Boží ľud, ale zodpovednosť za jej správne aplikovanie ... prislúcha špecificky pastierom a predstaveným jednotlivých komunít. Je to úloha, ktorá sa nemôže nijako oddeľovať od munus pastorale (pastierskeho úradu), ktorý je im zverený a ktorý sa má plniť ako konkrétna a neodňateľná požiadavka lásky nielen voči Cirkvi, kresťanskému spoločenstvu a eventuálnym obetiam, ale aj voči tomu, kto spáchal delikt, ktorý potrebuje aj čas milosrdenstva aj nápravu zo strany Cirkvi.“Nový text apoštolskej konštitúcie Pascite gregem Dei zavádza úpravy rozličného druhu a „sankcionuje niektoré nové trestné podstaty, ktoré zodpovedajú stále širšej požiadavke v rozličných spoločenstvách znovunastoliť spravodlivosť a poriadok, ktoré boli deliktom narušené“.(Odpovede prezentátorov nového dokumentu, predsedu Pápežskej rady pre legislatívne texty Mons. Filippa Iannoneho a sekretára dikastéria Mons. Juana Ignacia Arrietu, na otázky ohľadom novej Apoštolskej konštitúcie prinesieme v samostatnom článku.) 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022