Hostia z Poľska a Slovenska debatovali o farskej a školskej katechéze

TK KBS, pti, ml; pz | 16. 04. 2021 12:10Prešov 16. apríla (TK KBS) Na Gréckokatolíckej teologickej fakulte PU v Prešove sa 15. apríla 2021 konala medzinárodná vedecká konferencia s názvom Farská a školská katechéza v spásnom diele človeka. Toto podujatie istým spôsobom nadväzovalo na konferenciu z roku 2012, kedy sa jej účastníci venovali farskej a školskej katechéze ako forme novej evanjelizácie.Nosnou myšlienkou podujatia bolo znovuobjavenie tej skutočnosti, že katechéza bola a je neoddeliteľnou súčasťou života a Cirkvi. Tento fakt potvrdili aj vzácni hostia, Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita a arcibiskup a metropolita Krakovskej arcidiecézy Mons. Marek Jędraszewski, ktorí sú zároveň veľkými kancelármi GTF PU v Prešove a UPJPII v Krakove.Po úvodnom slove dekana fakulty, Mons. Petra Šturáka a po modlitbe a požehnaní so svojím príspevkom vystúpila katechétka Mária Molnárová. Predstavila blokovú výučbu náboženskej výchovy na základe obsahu učiva v materských školách a jednotlivých ročníkoch základných škôl. Tvorbu a vývoj nového kurikula v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku predstavil Vlastimil Bajužik, pričom zdôraznil i predpisy kánonického práva zaoberajúcimi sa katechézou.Zo strany spoluorganizátora, za Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie a Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II v  Krakove referoval svoj príspevok Andrzej Kielian. V ukážke prieskumu z prostredia života mládeže poukázal pozitíva a negatíva popkultúry, ako dynamickej oblasti kultúry, pozostávajúcej z rozmanitých, vzájomne integrovaných prvkov. Na význam Písma v školskej a farskej katechéze, ako aj na jeho správnu interpretáciu poukázala doc. Mária Kardis.Flexibilným – v zmysle interakcie so študentmi – bol príspevok Renata Chrzanowska, ktorá spolu so svojimi študentmi prezentovala rôzne možnosti metód a prístupov v školskej katechéze, ako aj praktické skúsenosti s vyučovaním. Doc. Marcel Mojzeš sa zameral na prebiehajúce pandemické opatrenia, ktoré sú spojené s nemožnosťou účasti na bohoslužbách. Jeho príspevok sa dotkol nových prístupov k liturgickej katechéze, poukazujúc na konkrétne životné skúsenosti tých, ktorí mali skúsenosť s ochorením COVID – 19.Marzena Błażejak a rehoľná sestra Aurelia Patrzyk upriamili pozornosť na jednu z iniciačných sviatostí – na sviatosť birmovania, ktorá sa má, ako prezentovali, bytostne dotýkať birmovancov, nie ich rodičov. Formovanie Božieho obrazu v katechéze detí predškolského veku bola téma, ktorej sa venoval doc. Ján Jenčo. Rehoľná sestra Małgorzata Lekan OP hovorila o význame teológie tela podľa učenia sv. Jána Pavla II., poukazujúc na prezentáciu tohto teologického fenoménu v Amerike.Diapazón príspevkov obohatil svojím vstupom doc. Štefan Paločko. Hovoril o nesprávnom pochopení dogmatických zásad, ktoré spôsobujú zmätok vo vnímaní Kristovho spasiteľného diela. Mateusz Mazurek predstavil možnosti prípravy didaktických materiálov v biblickej katechéze v online forme. Kontinuálny charakter prednášok na konferencii potvrdil aj príspevok Gabriely Genčúrovej, ktorá sa v praktickej prezentácii venovala možnostiam využívania interaktívnej tabule vo farskej katechéze.Predstavenia exhortácie o katechéze s názvom Catechesi tradendae, ktorá je zároveň prameňom každej katechézy, sa ujal doc. Peter Tirpák. Dotkol sa hlavných výziev exhortácie pre oblasť katechézy v školskom a farskom prostredí. Záverečná prednáška Martina Tkáča. bola zameraná na nebo. Konkrétne na cieľ človeka a význam modlitby za zomrelých. Všetky príspevky konferencie budú súčasťou pripravovaného zborníka.     Pred ukončením online prenosu podujatia sa doc. Peter Tirpák poďakoval za aktívnu i pasívnu účasť kolegom z Poľska a Slovenska. Zároveň poďakoval mediálnemu partnerovi, Tlačovej kancelárii Konferencie biskupov Slovenska, Katolíckemu pedagogickému a katechetickému centru so sídlom v Levoči a Arcibiskupstvu v Prešove za sprostredkovanie informácií o podujatí.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024