Hlavný hygienik vydal usmernenie k individuálnej duchovnej starostlivosti

TK KBS, uvz, jmi, ml; pz | 31. 03. 2021 16:51Bratislava 31. marca (TK KBS) Hlavný hygienik SR vydal usmernenie o podmienkach, ktoré musia byť splnené pri "individuálnej duchovnej starostlivosti". Tú dnes schválila vláda. „Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a opatrenia nariadené Uznesením vlády SR je možné vysluhovanie svätých omší a liturgických obradov Veľkej noci iba online formou, pričom kostoly ostávajú otvorené. Tento dokument usmerňuje, za akých podmienok je možná účasť na individuálnej duchovnej starostlivosti,“ píše sa v dokumente, ktorý prinášame v plnom znení.Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2Podmienky, ktoré musia byť splnené pri individuálnej duchovnej starostlivostiVzhľadom na epidemiologickú situáciu a opatrenia nariadené Uznesením vlády SR je možné vysluhovanie svätých omší a liturgických obradov Veľkej noci iba online formou, pričom kostoly ostávajú otvorené. Tento dokument usmerňuje, za akých podmienok je možná účasť na individuálnej duchovnej starostlivosti.Individuálna duchovná starostlivosť sa skladá z:

Individuálna duchovná služba zahŕňa najmä: individuálne spovedanie, individuálny duchovný rozhovor s duchovným. Duchovná služba môže zahŕňať aj psychickú prvú pomoc, kopingové stratégie zvládania stresu, krízy alebo smútenia pri strate blízkej osoby. Môže byť poskytovaná v prirodzenom prostredí (dom prijímajúcej osoby, príroda), zariadení (sociálnom, zdravotnom, výchovnom alebo azylovom) alebo v sakrálnom priestore (napr. kostol) alebo pastoračnom centre.Individuálna pastoračná služba zahŕňa najmä: vysluhovanie sviatostí v prirodzenom prostredí osoby/ veriaceho, v ZSS, DOS, ústavných zdravotníckych zariadeniach, hospicoch a rehoľných spoločenstvách komunitného typu; zaopatrovanie chorých a sviatosť pomazania chorých. Touto službou môžebyť poskytnutá aj Eucharistia veriacim. Môže byť poskytovaná v prirodzenom prostredí (dom prijímajúcej osoby, príroda), zariadení (sociálnom, zdravotníckom, výchovnom alebo azylovom) alebo v sakrálnom priestore (napr. kostol) alebo pastoračnom centre.Podmienky, ktoré musia byť splnené pri poskytovaní duchovnej starostlivosti:Vo výnimočných prípadoch odporúčame požiadať o individuálnu duchovnú apastoračnú službu, ktorú je možné vykonať len:

1. ak zúčastňujúca sa osoba (prijímateľ duchovnej alebo pastoračnej služby resp. sprevádzajúca a vysluhujúca) bude zdravá, a bez nariadených karanténnych opatrení,

2. pri dodržaní vopred (emailom, telefonicky) dohodnutého termínu a miesta duchovnej alebo pastoračnej služby, na vhodnom mieste, pri zabezpečení vhodných podmienok za dodržania protiepidemických opatrení.Ad 1. zdravotný stav zúčastnených osôb na duchovnom a pastoračnom stretnutíPodmienkou pre umožnenie individuálnej duchovnej služby je dobrý zdravotný stav zúčastnenej osoby (vrátane sprevádzajúcej osoby v prípade, ak to fyzický stav inej osoby vyžaduje).

Informácie o osobe prijímajúcej duchovnú starostlivosť je potrebné získať telefonicky alebo budú poskytnuté e-mailom. Osoba žiadajúca o individuálnu duchovnú starostlivosť musí poskytnúť pravdivé informácie o tom, či:

Ad 2. Termín individuálnej duchovnej službyBude vopred telefonicky alebo e-mailom dohodnutý a na konkrétny čas len pre jednu osobu. Nie je možné, aby sa na jeden termín dostavilo viac osôb. Výnimkou je doprava a asistencia osoby fyzicky odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby.Ad 3. Vhodné miesto a zabezpečenie vhodných podmienok duchovnej a pastoračnej starostlivostiIdeálnym miestom pre vysluhovanie duchovnej služby je exteriér okolo kostola (záhrada) alebo dobre vetrateľný priestor. V prípade zlého počasia je možné duchovnú službu poskytnúť v budove (napr. v kostole, pastoračnom centre, fare, príbytku zúčastnenej osoby), v priestoroch ktorej sa môže pohybovať len obmedzený počet osôb (max 6). Dôležité je zabezpečiť vhodné miesto s možnosťou zabezpečiť požadované opatrenia.Z tohto dôvodu je nutné:- Na prístupných a označených miestach pre prípad potreby nutné zabezpečiť:

- alkoholový dezinfekčný prostriedok,

- jednorazové vreckovky a

- vhodný odpadkový kôš (vložené nie jedno, ale dve igelitové vrecká) na likvidáciu použitých vreckoviek.Zúčastňujúca sa osoba na duchovnej a pastoračnej službe:

- Pri pohybe a účasti na duchovnom rozhovore alebo sv. spovedi používa osobné ochranné prostriedky, ktorými si kryje nos a ústa (respirátor).

- Pre osobnú potrebu by mala mať so sebou jednorazové vreckovky, igelitové vrecko (pre odkladanie použitých vreckoviek).

- Dodržuje osobnú a respiračnú hygienu - správny postup pri kašľaní, smrkaní a kýchaní s použitím jednorazových vreckoviek po zložení respirátora a otočení sa chrbtom k osobám v jeho okolí. V nevyhnutnom prípade, ak nemá urýchlene k dispozícii vreckovku, nekýcha/nekašle do dlane, ale do rukáva v oblasti lakťovej jamky.- Dodržuje dištančnú vzdialenosť najmenej 2 metre od inej osoby, napr. asistenta kňaza.- Pri duchovnom rozhovore a sv. spovedi dodržuje odstup od spovedníka 2 metre (v prípade potreby - nedoslýchavosť i kratšiu vzdialenosť), nie je priamo tvárou ale bokom otočená k spovedníkovi. Vždy s ROR.- Dodržuje organizačné opatrenia v priestoroch pred vstupom a po vstupe na vymedzené miesto pre duchovnú službu.- Rešpektuje usmernenia v priestoroch určených pre duchovnú službu.- Osoba poskytujúca duchovnú službu (duchovný):

- Nesmie poskytovať takúto službu v prípade:

- Používa osobné ochranné pomôcky, ktorými si kryje nos a ústa (respirátor FFP2), chráni si oči (okuliare/ štít v prípade rozhovoru v bližšej vzdialenosti ako 2 metre napr. pri nedoslýchavých osobách).- Dodržuje osobnú a respiračnú hygienu - správny postup pri kašľaní, smrkaní a kýchaní s použitím jednorazových vreckoviek po zložení rúška a otočení sa chrbtom k osobám v jeho blízkosti. V nevyhnutnom prípade, ak nemá urýchlene k dispozícii vreckovku, nekýcha/nekašle do dlane, ale do rukáva v oblasti lakťovej jamky.- Pre osobnú potrebu by mal mať so sebou jednorazové vreckovky, igelitové vrecko (pre odkladanie použitých vreckoviek).- Pri duchovnej alebo pastoračnej službe dodržuje odstup od prijímajúcej zúčastnenej osoby 2 metre (v prípade potreby - nedoslýchavosť) i kratšiu vzdialenosť, nie je priamo otočený tvárou ale bokom k účastníkovi.- Pri výmene respirátora dodržať správny postup pri skladaní z tváre tak, aby si nekontaminoval tvár a ruky. Následne si vydezinfikovať ruky a použiť nový/ čistý respirátor.- V prípade, že bude spovedať ďalšiu osobu (pri dodržaní požiadaviek) a má vlhký respirátor, je to potrebné vymeniť za nový respirátor.Ad 4. Individuálne sväté prijímanie:- Osoba pristupujúca k svätému prijímaniu:

- Používa osobné ochranné prostriedky, ktorými si kryje nos a ústa (respirátor), vykonať dezinfekciu rúk alebo mať na rukách rukavice.

- Veriaci si na veľmi krátku chvíľu zloží respirátor, dostane hostiu do rúka vloží si ju do úst. Potom si prekryje ústa a nos respirátorom.

- Pre osobnú potrebu by mal mať so sebou jednorazové vreckovky, igelitové vrecko (pre odkladanie použitých vreckoviek).

- Dodržuje osobnú a respiračnú hygienu (správny postup).

- Dodržuje dištančnú vzdialenosť najmenej 2 metre od ostatných osôb.- Kňaz/ duchovný:Používa osobné ochranné pomôcky, ktorými si kryje nos a ústa (respirátor), ak nie je očkovaný, tak chráni si oči a ideálne by bolo na tvár použiť ochranný štít.

Pri svätom prijímaní dodržuje maximálny možný odstup od prijímajúcej osoby tak, aby mohol bez problémov vložiť hostiu do rúk prijímajúceho.Po skončení svätého prijímania si správnym spôsobom zloží osobné ochranné pomôcky, umyje ruky mydlom a vydezinfikuje.Ad 5. Individuálna psychická prvá pomoc, kopingové stratégie zvládania stresu, krízy (vrátane duchovnej krízovej intervencie) alebo smútenia pri strate blízkej osoby:- Riadi sa bodmi ad 1–3,

- Dodržiavanie pravidiel ROR (minimálne 2 metrový odstup, respirátor, dezinfekcia rúk),V prípade sprevádzania a poskytovania duchovnej služby osobe pozitívnej na COVID-19 sa riadi nasledovnými pravidlami:- Ak je poskytovateľ (duchovný alebo terapeut) zaočkovaný 2. dávkou vakcíny proti SARS- CoV-2, je možné, aby za dodržiavania ROR a použitia OOPP (jednorazový plášť alebo overal, jednorazové rukavice, návleky, štít, respirátor apokrývka hlavy) po dĺžku nevyhnutnú pre poskytnutie individuálnej služby (odporúčame najkratšiu možnú dobu) poskytol takúto službu v nevyhnutnom rozsahu a prostredí.- Ak nie je poskytovateľ (duchovný alebo terapeut) zaočkovaný, alebo je iba po 1. dávke, môže takúto službu vykonať, iba ak nie je iná primerane kompetentná osoba, ktorá by ho nahradila s tým, že je potrebné následne absolvovať dobrovoľnú izoláciu po dobu 14 dní a najskôr na 8. deň si urobiť PCR test.Ján Mikas, hlavný hygienik Slovenskej republiky
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021