V roku svätého Jozefa vznikol jedinečný akatist k tomuto svätcovi

TK KBS, is pa, rp; pz | 18. 03. 2021 07:47Prešov 18. marca (TK KBS) Pri príležitosti prebiehajúceho Roka svätého Jozefa vydala v týchto dňoch Prešovská archieparchia nový akatist k svátému Jozefovi. Táto byzantská hymnická modlitba je známa nielen medzi veriacimi východných cirkví, ale teší sa veľkej obľube aj v modlitbovom živote latinskej cirkvi.Akatist z cirkevnoslovanského originálu preložil gréckokatolícky kňaz Marko Durlák, ktorý v súčasnosti pôsobí v Ríme na Kongregácii pre východné cirkvi. „Samotný text originálneho akatistu som našiel na ruskej internetovej stránke http://akafistnik.ru/, kde je veľa akatistov k rôznym svätým, k ikonám či sviatkom. Konkrétne pri akatiste k sv. Jozefovi sa uvádza, že ho zložil istý P. S. Kazanský, profesor moskovskej duchovnej akadémie a bol schválený v roku 1871,“ povedal o prípravách slovenskej verzie Durlák.Ako ďalej dodal, časť z tohto akatistu preložil už pred piatimi rokmi, keď pôsobil ako špirituál v prešovskom kňazskom seminári a pre seminaristov pripravil modlitbovú duchovnú brožúru na obdobie Filipovky s názvom 40-dňové putovanie do Betlehema. „Celý akatist som však preložil až teraz, pri príležitosti roku sv. Jozefa. Keďže v rámci svojho pôsobiska na kongregácii, som mal už indície, že v Cirkvi bude vyhlásený rok svätého Jozefa, tak som rýchlo siahol po preklade akatistu, aby pri ohlásení tohto jubilejného roka už bol akatist textovo pripravený a aby cez túto modlitbu mohli aj naši veriaci nanovo objaviť veľkosť tejto biblickej postavy,“ dodal autor prekladu.Akatist k sv. Jozefovi v porovnaní s akatistom k presvätej Bohorodičke má trochu odlišnú štruktúru. Po každom jednom ikose totiž nasleduje iba šesť invokácií. Takáto štruktúra je zvlášť príznačná pre akatisty, ktoré vznikli v neskoršom období. Pôvodný a prvý akatist k Bohorodičke má klasickú stavbu, kde po každom ikose nasleduje 12 invokácií, ktoré sú obyčajne zoradené do troch blokov po štyri zvolania.„Niektoré akatisty sú zložené iba z ôsmich alebo, ako aj v prípade tohto aktistu, len šiestich invokácií. Je to aj preto, lebo tieto akatisty sú určené ani nie tak pre liturgické slávenie, ale skôr pre osobnú modlitbu. Teda počet invokácií nezohráva pre melodickosť takú veľkú úlohu, nakoľko veriaci sa ho modlí tak, že ho číta bez spevu. V prípade, že sa chce akatist pomodliť v spoločenstve veriacich spevom, treba potom mať taký nápev, ktorý by bol vhodný k počtu zvolaní. Nápev ktorý som našiel ako vhodný k tomuto akatistu zložil mních Nektarij, avšak bližšie informácie o tomto mníchovi nemáme,“ priblížil ďalšie zaujímavosti o akatiste Marko Durlák.Svätému Jozefovi sa v minulosti venovala dosť malá pozornosť v rámci liturgického kultu v celej Katolíckej cirkvi. V latinskom obrade jeho kult zvlášť pozdvihli pápeži posledných dvoch storočí. Východné cirkvi Ježišovmu pestúnovi nevenovali taktiež veľkú pozornosť. Niektoré sa inšpirovali západnou praxou napríklad tým, že zvýrazňovali viac jeho úctu v mesiaci marec. Melchitská cirkev pod vplyvom latinského sviatku svätého Jozefa, zaviedla do svojho kalendára jeho sviatok na ten istý deň ako má rímsky kalendár, teda 19. marca, a to pod názvom Odchod do večnosti svätého Jozefa.Útla brožúrka akatistu, na titulke ktorej dominuje ikona svätého Jozefa, ktorý drží v náručí dieťa Ježiša už bola v týchto dňoch rozdistribuovaná do jednotlivých farností metropolie. Veriaci sa zatiaľ môžu modliť tento akatist súkromne, alebo aj cez online streamovanie z jednotlivých farností, nakoľko viacerí kňazi počnúc 19. marcom budú sláviť túto pobožnosť pravidelne celý rok vždy devätnásteho v mesiaci.Aspoň skrátene prinášame text prvého kondáku a ikosu akatistu k sv. Jozefovi aj s audio súborom. Nápev akatistu prespieval gréckokatolícky kňaz Tomáš Pecuch.Kondák 1Vyvolený ochranca Presvätej Panny Márie, spravodlivý Jozef, pestún a vychovávateľ Bohočloveka, v túžbe osláviť, ako si poslúžil nevýslovnému tajomstvu vtelenia Boha Slova, prinášame ti tento chválospev. A keďže teraz stojíš pred trónom Krista, nášho Boha, a tešíš sa z jeho priazne, prihováraj sa za nás, ktorí k tebe voláme: Raduj sa, spravodlivý Jozef, skorý pomocník a prosebník za naše duše.Ikos 1Teba, pokorného muža, si Boh vybral za ochrancu a svedka panenstva Presvätej Panny Márie, aby si tajomstvo narodenia Boha Slova z nepoškvrnenej Panny, ktoré nedokážu pochopiť ani anjeli, uchovával čisté pred zlými jazykmi ľudí a pred nástrahami diabla. Preto ťa, spravodlivý Jozef, ako Božieho vyvolenca oslavujeme a takto voláme:Raduj sa, vznešený výhonok z koreňa Jesseho.Raduj sa, hlboko vnútri kráľovskou nádherou ozdobený.Raduj sa, lebo si v pozemskej chudobe získal duchovné bohatstvo.Raduj sa, lebo hoci nepoznaný, večnú slávu si dosiahol.Raduj sa, nad kráľov slávnejší.Raduj sa, spravodlivosťou prevyšujúci patriarchov i praotcov.Raduj sa, spravodlivý Jozef, skorý pomocník a prosebník za naše duše. Audio (kňaz Tomáš Pecuch)


[download mp3]
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024