Košická eparchia bola kánonicky zriadená 30. januára 2008

TK KBS, mm, rp; pz | 29. 01. 2021 13:34Bratislava 29. januára (TK KBS) Košická eparchia bola kánonicky zriadená 30. januára 2008, bulou pápeža Benedikta XVI. Qui successimus a podriadená prešovskému metropolitnému stolcu. Eparchia, ako samostatná cirkevnoprávna jednotka, vznikla povýšením Košického apoštolského exarchátu, zriadeného ešte v roku 1997. Hranice Gréckokatolíckej eparchie Košice sa prekrývajú s hranicami Košického samosprávneho kraja.

Všetci gréckokatolíci na území Abova, Zemplína a Spiša boli od konca 18. storočia začlenení do Mukačevskskej eparchie – matky všetkých gréckokatolíckych biskupstiev v Karpatskom oblúku. V roku 1787 sa Košice stali sídlom Košického vikariátu Mukačevskej eparchie, aby sa tak zjednodušila správa biskupstva, ktoré zahŕňalo 13 žúp severovýchodného Uhorska. Prenesenie sídla vikariátu do Prešova a zriadenie Prešovskej eparchie v roku 1818 podriadilo všetkých gréckokatolíkov Abova a Spiša pod správu biskupa v Prešove. Gréckokatolíci na Zemplíne ostali aj naďalej pod správou biskupa v Mukačeve a neskôr niekoľko farností prešlo pod správu novovzniknutej Hajdúdorožskej eparchie. Zmena hraníc v strednej Európe v období pred Druhou svetovou vojnou viedla v roku 1939 k zriadeniu Mukačevskej apoštolskej administratúry na Slovensku. Po definitívnom usporiadaní hraníc v roku 1945 bola táto administratúra rozšírená o ďalšie farnosti. Tie od 21. februára 1997, spolu s gréckokatolíckymi farnosťami Abova a časti Spiša, tvoria jadro vtedy zriadeného Košického apoštolského exarchátu a od roku 2008 aj Košickej eparchie.

Z celkového počtu obyvateľov žijúcich na území Košickej eparchie, tvorí komunita gréckokatolíkov približne 10 percent, vyjadrené v číslach podľa sčítania obyvateľov v roku 2011 bol celkový počet obyvateľov v Košickom kraji 791 723, z ktorých sa 75 231 hlásilo ku Gréckokatolíckej cirkvi.

V súčasnosti (k 31.1.2021) je Košická eparchia spoločenstvom približne 80 tisíc gréckokatolíkov žijúcich v 97 farnostiach, siedmich protopresbyterátoch, 17 mestách, 440 obciach, o ktorých sa stará 173 kňazov, z ktorých sú 16 rehoľníci, 3 mnísi, 13 dôchodcovia, 11 vykonávajú pastoračnú službu v zahraničí a šiesti pôsobia v Ordinariáte OS a OZ SR. Na území eparchie pôsobí v niekoľkých rehoľných domoch aj 32 rehoľných sestier. Na kňazstvo sa pripravuje 26 seminaristov. Bohoslužobný život sa uskutočňuje v 158 chrámoch a niekoľkých farských, školských, nemocničných a iných kaplnkách na území eparchie.

V zriaďovateľskej pôsobnosti Košickej eparchie je 16 škôl a školských zariadení. V roku 2019 vzniklo v Dvoriankach Centrum pre mládež Košickej eparchie svätého Jána Teológa.

Od roku 1997 bolo na území Košickej eparchie zriadených 18 farností, posvätených 26 nových chrámov a 21 nových farských budov. Kláštorný chrám Zostúpenia svätého Ducha v Michalovciach, kde sú uložené ostatky blahoslaveného Metoda Dominika Trčku CSsR, bol v roku 2012 povýšený na „baziliku minor.“ Chrám Zosnutia presvätej Bohorodičky v Klokočove, v najvýznamnejšom pútnickom mieste Košicke eparchie, ktoré si v roku 2020 pripomenulo 350. výročie od zázračného slzenia ikony Presvätej Bohorodičky, bol v roku  2020 spojený duchovným putom s rímskou pápežskou bazilikou Santa Maria Maggiore.

V posledných rokoch sa mesto Košice stáva cieľom migrácie mnohých gréckokatolíkov z východného Slovenska, ale aj študentov a pracujúcich z Ukrajiny, ktorí sa tiež hlásia ku Gréckokatolíckej cirkvi. Aj z tohto dôvodu boli v roku 2020 zriadené v košiciach dve nové farnosti, aby  sa zlepšila pastoračná starostlivosť o gréckokatolíkov v druhom najväčšom meste Slovenska. Zároveň boli v tom istom roku v Košickej eparchii ustanovení aj dvaja noví biskupskí synkeli (vikári). Jeden pre maďarských a jeden pre rusínskych a ukrajinských gréckokatolíkov žijúcich na území eparchie.

Gréckokatolícka eparchia Košice je zasvätená sv. Konštantínovi – Cyrilovi a Metodovi.

Na území eparchie sa nachádza sedem pútnických miest: Klokočov (Zosnutie Presvätej Bohorodičky), Košice (Narodenie Presvätej Bohorodičky), Michalovce (Zostúpenie sv. Ducha), Sečovce (sv. Cyril a Metod), Trebišov (Kristus Kráľ), Slovinky (sv. veľkomučeník Juraj), Veľké Kapušany (bl. hieromučeník P. P. Gojdič).

Na čele eparchie je vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, ktorého do tohto úradu uviedol 18. februára 2008 kardinál Leonardo Sandri, prefekt Kongregácie pre východné cirkvi. Od 20. januára 2020 je popri vladykovi Milanovi Chauturovi CSsR, apoštolským administrátorom sede plena vladyka Cyril Vasiľ SJ, bývalý sekretár Kongregácie pre Východné cirkvi v Ríme.

V rámci KBS sa arcibiskup Cyril Vasiľ stal predsedom Rady pre rodinu a predsedom Rady pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021