V okrese Levice budú od stredy zakázané omše s účasťou veriacich

TK KBS, tasr, ruvz; ml | 29. 12. 2020 13:23Levice 29. decembra (TK KBS/TASR) V okrese Levice budú od stredy zakázané omše s účasťou veriacich. Podľa novej vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Leviciach platí aj zákaz hromadných podujatí, podávania jedál na verejnosti či firemných posedení.

Zákaz sa nevzťahuje na pohrebný obrad, krsty, sobáše a bohoslužby vykonávané iba za účasti celebranta s nevyhnutnou asistenciou s cieľom online vysielania. Vyhlášku prinášame v plnom znení.

- - - - -

VYHLÁŠKA

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Levice

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. d), e), z) a § 59b zákonač.355/2007Z. z. oochrane, podpore arozvoji verejného zdravia aozmene adoplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje:

§1

(1) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d), e), z) zákona č. 355/2007 Z. z. sa zakazuje:
a) všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania podávanie pokrmov a/alebo nápojov
v priestoroch zariadení verejného stravovania,
b) predajalkoholickýchnápojovurčenýchnapriamukonzumáciuvrátaneichpredajanaodbersosebou,
c) organizovaniehromadnýchpodujatídivadelných,hudobných,filmovýchaleboinýchumeleckýchpredstavení,
športových podujatí v interiéri aj exteriéri,
d) realizovanie firemných posedení a akýchkoľvek stretnutí spojených s konzumáciou pokrmov a/alebo nápojov,
e) výkon bohoslužieb, služieb božích a spovedí.

(2) Zákaz podľa § 1 ods. 1 sa nevzťahuje na:
a) športové podujatia registrovaných klubov za podmienok určených vydanou vyhláškou Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 45/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného
zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí,
b) prevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy a/alebo nealkoholické nápoje na odber so sebou alebo
prostredníctvom donáškovej služby,
c) pohrebný obrad, obrad krstov, sobášny obrad a bohoslužby vykonávané iba za účasti celebranta
s nevyhnutnou asistenciou za účelom online vysielania,
d) spovede osobám, ktoré sú v nebezpečenstve smrti, vrátane spovedí v rizikových prevádzkach (zdravotnícke
zariadenia a zariadenia sociálnych služieb). Kňaz a sprevádzajúca osoba musia mať prekryté horné dýchacie
cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,
e) rodinné stretnutia osôb v priamom príbuzenskom vzťahu.

§2 Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 30. decembra 2020.

Mgr. Eva Kaňková, v. r. poverená výkonom funkcie regionálnej hygieničky[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021