Ciele Roka rodiny „Amoris laetitia“ približuje Dikastérium pre laikov

TK KBS, RV, mh, jb; rp | 28. 12. 2020 14:22Vatikán 28. decembra (RV) Ako oznámil pápež František v Nedeľu Svätej rodiny, od 19. marca 2021 sa začne rok reflexie nad odkazom synody o rodine, ktorý on osobne zhrnul v posynodálnej apoštolskej exhortáci Amoris laetitia – Radosť lásky. Osobitný rok rodiny „Amoris laetitia“ bude koordinovať Dikastérium pre laikov, rodinu a život a potrvá do 26. júna 2022, keď sa v Ríme bude konať Svetové stretnutie rodín za účasti pápeža. Ciele roka reflexie vyhláseného pri piatom výročí vydania exhortácie o láske v rodine Amoris laetitia stručne približuje Dikastérium pre laikov, rodinu a život na svojej internetovej stránke. Základnú myšlienku vysvetľuje týmito slovami: „Rok rodiny „Amoris laetitia“ je iniciatívou pápeža Františka, ktorej cieľom je osloviť každú rodinu v celom svete prostredníctvom niekoľkých duchovných, pastoračných a kultúrnych návrhov, ktoré je možné realizovať v rámci farností, diecéz, univerzít, cirkevných hnutí a rodinných združení. Skúsenosť pandémie zdôraznila centrálnu úlohu rodiny ako domácej cirkvi a dôležitosť komunitných väzieb medzi rodinami. Takéto väzby robia z Cirkvi autentickú „rodinu rodín“ (Amoris laetitia, 87). Rodina si zaslúži rok osláv, aby mohla byť umiestnená v centre angažovanosti a starostlivosti o ňu zo strany každej pastoračnej a cirkevnej skutočnosti.“ Ciele osobitného roka rodiny „Amoris Laetitia“ formuluje Dikastérium pre laikov, rodinu a život v piatich bodoch: 1. V širšej miere sa podeliť s obsahom apoštolskej exhortácie Amoris laetitia (AL), aby mohli „ľudia pocítiť, že evanjelium rodiny je radosť, ktorá napĺňa srdce a celý život“ (AL, 200). Rodina, ktorá objavuje a pociťuje oboje, radosť z prijatého daru i z darovania sa pre Cirkev a spoločnosť, „sa môže stať svetlom vo tmách sveta“ (AL, 66). A dnešný svet istotne potrebuje toto svetlo! 2. Ohlasovať, že sviatosť manželstva je darom a obsahuje v sebe transformačnú silu ľudskej lásky. Za týmto cieľom musia duchovní pastieri a rodiny putovať spoločne v zmysle spoluzodpovednosti a pastoračnej komplementarity rozličných povolaní v Cirkvi (porov. AL, 203). 3. Umožniť rodinám, aby sa stali aktívnymi účastníkmi apoštolátu rodiny. Na to je potrebné „evanjelizačné a katechetické úsilie zamerané dovnútra rodiny“ (AL, 200), čím sa rodina učeníkov zmení na rodinu misionárov. 4. Viesť mladých ľudí k uvedomovaniu si, aké dôležité je formovať sa v pravde lásky a v sebadarovaní – cez im venované iniciatívy. 5. Rozšíriť víziu a cieľ rodinného apoštolátu, aby si osvojil prienikový prístup, zahŕňajúc manželské páry, deti, mladých ľudí, seniorov i situácie rodín poznačené krehkosťou. Dikastérium naznačuje aj pripravované iniciatívy a materiály, ktoré bude možné využiť. V pláne je od 9. do 12. júna fórum vedúcich pastoračných služieb pre rodiny pri biskupských konferenciách, medzinárodných hnutí a rodinných združení s názvom „Kde sme s Amoris laetitia? Stratégie na uvedenie do praxe apoštolskej exhortácie pápeža Františka“. Je pripravený projekt 10 videí na tému Amoris laetitia, v ktorých Svätý Otec bude každý mesiac spolu s rodinami vysvetľovať kapitoly tejto apoštolskej exhortácie s podnetmi jej realizovania v živote. Podobne bude k dispozícii séria videí o viere a cirkevnom zapojení ľudí so zdravotným postihnutím (s anglickým názvom #IamChurch). V programe sa počíta so slávením Dňa seniorov a starých rodičov, taktiež s rôznymi medzinárodnými sympóziami a konferenciami, ktoré poskytnú zdroje pre duchovnosť rodiny a pastoračnú činnosť. V neposlednom rade sa pamätá i na 10. svetový deň rodín, ktorý sa uskutoční v Ríme v roku 2022. V rámci jeho prípravy sa budú môcť diecézy zapojiť do katechéz zo spoločnej ponuky. Pod názvom „Kráčanie s rodinami“ bude predstavených 12 konkrétnych pastoračných návrhov pre rodinný život. Týkajú sa oblastí ako: katechumenát na úrovni diecéz a farností, sprevádzanie manželských párov, vzdelávanie rodín, krásne stránky, výzvy i krízy rodinného a manželského života, formácia pastoračných pracovníkov, seminaristov a kňazov, misionárske povolanie rodín, pastorácia starých ľudí, začleňovanie mladých ľudí, či príprava na spomínaný svetový deň rodín. Všetko to bude príležitosťou pre hlbšie štúdium posynodálnej apoštolskej exhortácie pápeža Františka Amoris laetitia.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022