Úmrtie: Zomrel bývalý riaditeľ Spolku sv. Vojtecha Štefan Hanakovič

TK KBS, mgr; ml | 11. 06. 2020 16:00Bratislava 11. júna (TK KBS) V stredu zomrel bývalý riaditeľ Spolku sv. Vojtecha Štefan Hanakovič. Posledná rozlúčka so Štefanom Hanakovičom bude 18. júna o 13.00 na Národnom cintoríne v Martine.

Štefan Hanakovič sa narodil 20. 8. 1931 v Košolnej (pri Trnave) rodičom Michalovi a Rozálii Hanakovičovým (rod. Izakovičová). Vyrastal v chudobnej rodine. Mal 6 súrodencov (bol piaty v poradí). Od malička ho rodičia viedli k viere, modlitbe, práci, úcte k starším ľuďom, kňazom i učiteľom. Navštevoval ľudovú školu v Košolnej. Vynikal nadaním a šikovnosťou - na vysvedčení mával len jednotky. V škole vystupoval, recitoval básne a od rodičov získal lásku k hudbe, ktorú postupne rozvíjal. Štefanovo nadanie neuniklo pozornosti miestneho kňaza ani riaditeľa miestnej ľudovej školy, ktorí odporúčali rodičom, aby po 4. ročníku dali Štefana na gymnaziálne štúdiá.

Vzhľadom na chudobné pomery v rodine ho rodičia pre vysoké školné poplatky neplánovali dať na ďalšie štúdiá. Nakoniec sa však rozhodli dať Štefana na štúdiá do saleziánskeho ústavu v Šaštíne, kde mali žiaci z chudobnejších rodín možnosť zľavy na štúdium. Na štúdiá saleziánskeho gymnázia v Šaštíne nastúpil v septembri roku 1943. Gymnázium navštevoval 5 rokov. Počas nich sa okrem štúdia zúčastňoval aj matematických súťaží, recitoval, bol členom tamojšej dychovej hudby, orchestra, spevokolu a dokonca občas aj prednášal. V tomto prostredí ho obohacovali myšlienky a výchova saleziánov, čoho následkom boli aj úvahy o duchovnom živote- prihlásil sa do saleziánskeho noviciátu.

Duchovné  nadšenie prekazila „Barbarská noc“ ( apríl r.1950). Následkom tejto udalosti bol odvedený do sústreďovacieho tábora v Podolínci. Ešte v tom istom roku v Kostolnej absolvoval „politickú prevýchovu“ a odtiaľ bol poslaný na dvojtýždňovú brigádu na Priehradu mládeže. Už v septembri r. 1950 mu bol umožnený návrat k štúdiu. Na povereníctve školstva si vybavil možnosť privátneho štúdia na gymnázium v Galante. Gymnázium navštevoval tri roky a v r. 1952 ho úspešne ukončil maturitou. Popri štúdiách sa aktívne venoval aj precvičovaniu divadelných hier s náboženskou tematikou.

Hneď po maturite odchádza na vysokoškolské štúdiá do Bratislavy na Univerzitu Komenského. Bol poslucháčom Filozofickej Fakulty, odbor: Pomocné vedy historické – špecializácia: knihovníctvo. Popri štúdiu sa aktívne venoval divadelným hrám, športoval a angažoval sa aj v disidente - vyše 25 rokov- toto obdobie opisuje ako jedno z najkrajších v jeho živote. Vysokoškolské štúdiá ukončil záverečnou prácou, ktorá bola pre kvalitné spracovanie odporúčaná priamo na obhajobu pre doktorandské štúdium. Prácu obhájil a stal sa tak výnimkou, keď po piatich rokoch štúdia získal doktorandský titul.

Už v poslednom magisterskom ročníku mal na stole mnoho pracovných ponúk v Bratislave. Jeho prednášajúci pedagógovia z Matice ho však prehovárali, aby ponúkané miesta neprijal. Pre jeho zanietenosť v knihách a archívnych dokumentov ho chceli pracovne pritiahnuť do Martina- Matice Slovenskej. Výzvu prijal a odchádza do Martina, kde sa v r. 1956 stal pracovníkom Matice Slovenskej. Opisoval, že jeho celoživotnou záľubou bola okrem kníh a archívnych dokumentov aj turistika. Okrem pracovného prostredia v Martine ho priťahovali aj tamojšie hory, ktoré ho fascinovali. Oženil s Rozáliou Izakovičovou (sestrou saleziána Jozefa). S manželkou mali tri deti: Jozef, Štefan, Rozália. V Matici Slovenskej zastával výskumné i vedecké pracovné pozície.

Vedeckými prácami prispel k zefektívneniu poriadkov v knižných fondoch na Slovensku. Venoval sa výskumu, bibliografií, viedol prednášky, organizoval semináre, usporadúval vedecké konferencie a prispieval do zborníkov. Počas pôsobenia v Matici publikoval množstvo odborných článkov (vyše 600) a odborných (historických) štúdií, okrem toho je autorom aj desiatok kníh (viac o jeho personálnej bibliografií) in: Bartóková, Eleonóra Štefan Hanakovič: Personálna bibliografia / Bartóková, Eleonóra ; Gašparovičová, Anna ; zodp. red. Ághová, Jana. - 1. vyd. - Trnava : Okresná knižnica, 1991. - 47 s.. - (Bibliografia. Séria: Personálna bibliografia) – uloženej v knižnici v SSV.

Po nežnej revolúcií a páde komunistického režimu bol začiatkom 90. rokov zvolený za tajomníka Matice Slovenskej. Funkciu tajomníka vykonával do roku 1992. V tom istom roku bol zvolený za Správcu Matice Slovenskej (1992 – 1993). V Matici Slovenskej odpracoval 36 rokov (1956 – 1992). Po vyše 36 ročnej práci v Matici (1956 – 1992), nasledovalo obdobie politických dozvukov predchádzajúcej doby – snahy odvolať ho z funkcie správcu Matice. Napätie sa stupňovalo a tak si na odporúčanie, ako cirkevných tak i laických predstaviteľov podal prihlášku na konkurz riaditeľa SSV. Miesto riaditeľa SSV bolo uprázdnené potom, čo dňa 31. 10. 1992 odstúpil z funkcie riaditeľa SSV V. Farkaš, ktorého po dvoch rokoch vo funkcií stiahol späť do pastorácie biskup Banskobystrickej diecézy R. Baláž.

Dňa 9. marca r. 1993 zasadal v Trnave výbor SSV. Prvým bodom programu bola samotná voľba riaditeľa- bolo vypočutých 5 uchádzačov. Voľba prebehla tajným hlasovaním. Po nej Výbor zvolil Štefana Hanakoviča za riaditeľa SSV (1993 – 2002). Dňa 23. 4. 1993 sa konala inaugurácia riaditeľa do funkcie. Počas pôsobenia v SSV dbal na edičnú činnosť a snažil sa o rozvoj členskej základne. Svojimi aktivitami prinavrátil u širokej verejnosti myšlienky na národných dejateľov a osobností, ktoré sa podieľali na správe a historickom vývoji Spolku sv. Vojtecha. Jeho publikačná činnosť počas pôsobenia v SSV bola rozmanitá. Dôkazom sú desiatky príležitostných príhovorov, vrátane odborných seminárov. Napísal stovky odborných a historických článkov vrátane prejavov pri rôznych príležitostiach. Zúčastnil sa viacerých významných podujatí, vrátane niekoľkých medzinárodných.

Významnou medzinárodnou udalosťou bolo stretnutie s Jánom Pavlom II. pri ktorom mu odovzdal knižný dar vydaní SSV. Viedol viaceré semináre a usporadúval vedecké konferencie. Zaslúžil sa najmä o rekordné vytlačenie katechizmu Katolíckej cirkvi - stotisícový náklad sa rozpredal za necelý týždeň. Za túto knihu SSV dostal Cenu Slovenského literárneho fondu. Svojimi článkami prispieval do Pútnika Svätovojtešského a Katolíckych novín. Je autorom odborného diela: Dejiny Spolku sv. Vojtecha (vydal SSV v roku 2005). Venoval sa aj dielu Dr. A. Radlinského, ktoré vydal pod názvom: Dr. Andrej Radlinský - kútsky farár. Dostal niekoľko ponúk na knižné spracovanie životopisov niektorých dejateľov napr. aj život Andreja Kmeťa.

Spísal desiatky vlastných textov k piesňam - niektoré z nich znotoval a zhudobnil. Pri príležitosti 125. výročia založenia SSV v roku 1995 organizoval trojdňové oslavy. Počas nich usporiadal vedeckú konferenciu, odovzdávali sa pamätné medaily, prišlo k slávnostnému odhaleniu pamätnej tabule A. Radlinského a prebiehali výstavy. Počas jeho pôsobenie v SSV prijal viacero významných hostí, napr.: Prezidentov Kováča a  Schustera, Kardinála Jozefa Tomka či predsedov KBS. Riaditeľom SSV bol deväť rokov (1993 – 2002). Po funkcií riaditeľa SSV bol (v r. 2003 – 2005) riaditeľom Diecéznej historickej knižnice Štefana Moyzesa v Kláštore pod Znievom. „Odpočinkové“ časy venoval tvorbe historických štúdií, článkov a napísal viacero slávnostných príhovorov. Je držiteľom niekoľkých ocenení: Zlatá plaketa obce Kúty, čestné občianstvo obce Kúty, Cena mesta Trnava a Martin, Cena biskupského úradu Ostrihom (Maďarsko), r. 2010 dostal pamätnú medailu predsedu TTSK.


-

Zdroje:

Archív SSV

-Informácie pochádzajú zo Spolkových Zápisníc : Zápisnice zo zasadania výboru SSV zo dňa 9.3.1993 Fotoarchív SSV, dokumenty Štefana Hanakoviča (spracovávaný fond)

Katolícke noviny:
- Názov: Pri príležitosti zvolenia nového riaditeľa SSV sme Dr. Štefana Hanakoviča požiadali o rozhovor / Štefan Hanakovič, Eva Flonteková, Autor: Hanakovič, Štefan, 1931- Spolu Autor: Flonteková, Eva/ Zdroj článku: Katolícke noviny . - Roč. 108, č. 18 (1993), s. 3
- Hanakovič, Štefan: Jubileum v plnej aktivite. In.: Katolícke noviny . - Roč. 116, č. 33 (2001), s. 19
- Názov: Život spojený s knihami. In.: Katolícke noviny . – Roč. 121, č. 39 (2006), s. 25


Farský časopis Duchovné ozveny 1/2011
- (článok bez uvedenia autora). 2011. PhDr. Štefan Hanakovič. In.: DUCHOVNÉ OZVENY mesačník farnosti sv. Martina z Tours Suchá nad Parnou, Košolná, Trenčín. ISSN 1337-5849, 2011, roč. XIV, č. 1, s. 5-7.

MIKUŠ, T. a kol. KULTÚRNO-HISTORICKÝ KALENDÁR TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO 
KRAJA. 3. rozšírené vyd. Trnava : Trnavský samosprávny kraj, 2012. 408 s. ISBN 978-80-971174-4-3

Archiv SSV[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022