Výzvy pápeža k modlitbe za povolania a spoločnému zápasu s pandémiou

TK KBS, RV jb, mk; ml | 03. 05. 2020 22:05Vatikán 3. mája (RV) Na 4. veľkonočnú nedeľu 3. mája pápež František v poludňajšom príhovore pripomenul 57. svetový deň modlitby za duchovné povolania. Po mariánskej antifóne „Raduj sa, Nebies kráľovná“ opätovne vyjadril solidaritu a povzbudenie v zápase s epidémiou Covid-19 a povzbudil pripojiť sa k medzináboženskej iniciatíve vyprosovania konca pandémie spoločným dňom modlitby, pôstu a dobročinnosti v termíne 14. mája. Pápež pozval k prežívaniu mesiaca máj duchovnou formou návštevy mariánskych pútnických svätýň.

Na poludnie sa Svätý Otec prihovoril zo Sály bibliotéky v televíznom a internetovom prenose. V úvodnej reflexii sa zamyslel nad obrazom z Jánovho evanjelia, kde sa Ježiš predstavuje ako Dobrý pastier, ktorého hlas ovce počúvajú a on ich volá po mene a vyvádza ich na pašu.

Pápež František sa pristavil pri rozlíšení dvoch rozličných jazykov, ktoré sa ozývajú v srdci človeka: Božieho hlasu a hlasu Božieho nepriateľa, ktorý nás chce zviesť z cesty. Spomenul niektoré rozdiely, podľa ktorých možno tieto hlasy rozlíšiť.

Boží hlas sa ponúka, ale nenatíska, na rozdiel od zvodov nepriateľa. Boží hlas nás pozýva k činnému prežívaniu prítomnosti, neuzatvára nás do sklamaní minulosti či strachov z budúcnosti. Boží hlas prináša pokojnú slobodu, hlas zlého naopak vedie k túžbe mať všetko a hneď. Boží hlas sprevádza svetlo a transparentnosť, hlas zlého naopak tma a faloš.

Na orodovanie Panny Márie, Matky dobrej rady, Svätý Otec vyprosoval orientáciu a sprevádzanie pri rozlišovaní týchto dvoch vnútorných hlasov.

- - - -

Regina caeli vo 4. veľkonočnú nedeľu: Ako rozlíšiť Boží hlas od hlasu pokušiteľa

Prinášame plné znenie príhovoru pápeža Františka pred poludňajšou modlitbou Regina caeli – Raduj sa, Nebies kráľovná vo 4. veľkonočnú nedeľu 3. mája 2020. Svätý Otec sa veriacim prihovoril prostredníctvom médií z bibliotéky Apoštolského paláca.

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Štvrtá veľkonočná nedeľa, ktorú dnes slávime, je venovaná Ježišovi, Dobrému pastierovi. Evanjelium hovorí: „... ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene...“ (Jn 10,3). Pán nás volá po mene; volá nás, pretože nás miluje. Avšak, ako hovorí ďalej Evanjelium, sú tu iné hlasy, ktoré netreba nasledovať: hlasy cudzích, zlodejov a zbojníkov, ktorí chcú ovciam ublížiť.

Tieto rôzne hlasy zaznievajú v našom vnútri. Je tam hlas Boha, ktorý sa jemne prihovára svedomiu, no aj pokušiteľský hlas, ktorý navádza na zlo. Ako rozpoznať hlas dobrého pastiera od hlasu zlodeja; ako odlíšiť inšpiráciu pochádzajúcu od Boha od návrhov zlého? Dá sa naučiť tieto dva hlasy rozlišovať: hovoria totiž, každý iným jazykom, t. j. majú rozdielne spôsoby, ktorými klopú na naše srdce. Prihovárajú sa rozdielnym jazykom.

Tak ako dokážeme rozlíšiť jeden jazyk od druhého, dokážeme rozlíšiť aj hlas Boha od hlasu zlého. Boží hlas nikdy k ničomu nenúti: Boh ponúka, nenatláča sa. Naopak, hlas zlého zvádza, útočí, nanucuje: vzbudzuje oslňujúce ilúzie, atraktívne, avšak pominuteľné pocity. Spočiatku chlácholí, vštepuje nám presvedčenie, že sme všemohúci, ale potom nás nechá s prázdnotou vo vnútri a obviňuje nás: „Nestojíš za nič.“ Boží hlas nás, naopak, napráva s obrovskou trpezlivosťou, ale vždy nás povzbudzuje, utešuje: vždy v nás živí nádej. Boží hlas je hlasom, ktorý otvára obzory, zatiaľ čo hlas zlého ťa vedie k múru, do kúta.

Je tu i ďalší rozdiel. Hlas nepriateľa odvracia od prítomnosti a chce, aby sme sa sústredili na svoje obavy z budúcnosti alebo na smútok z minulosti – nepriateľ nemá rád prítomnosť –: znovu vyťahuje roztrpčenia, spomienky na utrpené krivdy, na toho, kto nám spôsobil zlo..., mnohé mrzké spomienky. Boží hlas však hovorí o prítomnosti: „Teraz môžeš urobiť niečo dobré, teraz môžeš praktizovať kreatívnu lásku, teraz sa môžeš zbaviť smútku a výčitiek svedomia, ktoré držia tvoje srdce vo väzení“. Povzbudzuje nás, posúva nás vpred, ale hovorí do súčasnosti: teraz.

A ešte ďalšia vec: tie dva hlasy v nás vyvolajú odlišné otázky. Tá, ktorá pochádza od Boha, bude: „Čo mi osoží?“. Naopak, pokušiteľ bude trvať na inej otázke: „Čo sa mi chce?“ Čo sa mi chce: hlas zlého sa vždy točí okolo ega, jeho popudov a potrieb, chcieť všetko a hneď. Je to ako rozmary detí: všetko a teraz hneď. Hlas Boha však nikdy nesľubuje radosť za nízku cenu: pozýva nás prekročiť naše ego, aby sme našli pravé dobro, pokoj. Pamätajme si: zlo nikdy neprináša pokoj, najskôr spôsobí poblúznenie, aby potom zanechať trpkosť. Taký je štýl zla.

Hlas Boží a hlas pokušiteľa sa nakoniec prihovárajú z rozdielnom „prostredí“: nepriateľ uprednostňuje tmu, faloš, klebety; Pán miluje denné svetlo, pravdu, úprimnú priezračnosť. Nepriateľ nám bude hovoriť: „Uzavri sa sám v sebe, aj tak ti nikto nerozumie a nepočúva ťa, nikomu nedôveruj!“ Dobro, naopak, pozýva otvoriť sa a byť priezračnými a dôverujúcimi Bohu a iným.

Drahí bratia a sestry, v tento čas nás mnohé myšlienky a obavy vedú k tomu, aby sme vstúpili do seba. Dajme pozor na to, aké hlasy prichádzajú k nášmu srdcu. Pýtajme sa odkiaľ pochádzajú. Prosme o milosť rozpoznať a nasledovať hlas Dobrého pastiera, ktorý nám dáva vyjsť von z ohrady egoizmu a privádza nás na pastviny slobody. Nech Panna Mária, Matka dobrej rady, usmerňuje a sprevádza naše rozlišovanie.

Preložila: Slovenská redakcia VR, Martina Korytiaková

- - - -

Po modlitbe Raduj sa, Nebies kráľovná a udelení požehnania Svätý Otec pripomenul dnešný Svetový deň modlitieb za duchovné povolania:

„Drahí bratia a sestry, dnes sa slávi Svetový deň modlitby za povolania. Celý život kresťana je neustálou odpoveďou na Božie povolanie, v akomkoľvek životnom stave. Tento Svetový deň nám pripomína to, čo povedal jedného dňa Ježiš, teda, že pole Božieho kráľovstva si vyžaduje veľa práce, a treba prosiť Otca, aby poslal robotníkov pracovať na tomto poli (porov. Mt 9,37-38). Kňazstvo a zasvätený život si vyžadujú odvahu a vytrvalosť; a bez modlitby sa nedá napredovať na tejto ceste. Pozývam všetkých vyprosovať od Pána dar dobrých robotníkov pre jeho Kráľovstvo, so srdcom aj rukami ochotnými pre jeho lásku.“

Osobitné povzbudenie a podporu vyjadril pápež tým, čo sa usilujú správnym spôsobom reagovať na krízu pandémie Covidu-19:

„Ešte raz by som chcel vyjadriť svoju blízkosť chorým na Covid-19, tým, čo sa venujú ich liečeniu i všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom trpia kvôli pandémii. Chcem zároveň podporiť a povzbudiť medzinárodnú spoluprácu, ktorá sa uvádza do činnosti rôznymi iniciatívami, aby odpovedala vhodným a účinným spôsobom na ťažkú krízu, ktorú prežívame. Je v skutočnosti dôležité zhromaždiť vedecké kapacity transparentným a nezištným spôsobom, aby sa našli vakcíny a spôsoby liečby a zaistil sa všeobecný prístup k základným technológiám, ktoré by dovolili každej nakazenej osobe, v každej časti sveta, dostať potrebnú zdravotnú starostlivosť.“

Ďalej pápež František vyzdvihol aj záslužnú činnosť talianskej asociácie Meter, ktorej cieľom je boj proti detskej pornografii a prevencia proti internetovým ohrozeniam mladistvých pedofilmi. Asociácia Meter každoročne organizuje v rámci Talianska Deň zameraný na deti, ktoré sú obeťami násilia, zneužívania a nevšímavosti. Svätý Otec povzbudil všetkých, čo sa angažujú v tejto iniciatíve a poďakoval deťom, ktoré mu zaslali vlastnoručne namaľovaný darček.

„Začali sme pred pár dňami mesiac máj, mesiac špeciálne mariánskeho charakteru, počas ktorého veriaci radi navštevujú svätyne zasvätené Panne Márii. Tento rok, kvôli zdravotnej situácii, sa na tieto miesta viery a nábožnosti prenesme duchovne, aby sme svoje obavy, očakávania a budúce plány vložili do srdca Svätej Panny.“

Svätý Otec pre záverom podporil najnovšiu medzináboženskú iniciatívu výboru pre ľudské bratstvo na aplikáciu Dokumentu z Abú Zabí:

„A keďže modlitba je univerzálnou hodnotou, prijal som návrh Vysokého výboru pre ľudské bratstvo, aby sa blížiaceho sa 14. mája veriaci všetkých náboženstiev zjednotili duchovne v rámci dňa modlitby, pôstu a skutkov milosrdenstva, aby sme prosili Boha o pomoc ľudstvu prekonať pandémiu koronavírusu. Nezabudnite: 14. mája, všetci veriaci spolu, veriaci rozličných tradícií, aby sme sa modlili, postili a konali skutky milosrdenstva.“

Na záver Svätý Otec prešiel k oknu svojej pracovne a požehnal svetu ponad vyprázdnené Námestie sv. Petra.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024