Hlavný hygienik k opatreniam pri svätej spovedi v individuálnych prípadoch

TK KBS, uvz, ml; mk | 08. 04. 2020 11:31Bratislava 8. apríla (TK KBS) Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a opatrenia nariadené Ústredným krízovým štábom Vlády SR nie je teraz možné organizovanie veľkých veľkonočných spovedí pre celé obce alebo farnosti. Hlavný hygienik SR Ján Mikas vydal usmernenia k vysluhovaniu sviatosti zmierenia v individuálnych prípadoch. Prinášame ich v plnom znení.

- - -

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k vysluhovaniu sviatosti zmierenia v individuálnych prípadoch

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a opatrenia nariadené Ústredným krízovým štábom vlády SR nie je teraz možné organizovanie veľkých veľkonočných spovedí pre celé obce alebo farnosti.

Vo výnimočných prípadoch (mimoriadnych, neodkladných) odporúčame požiadať o individuálnu spoveď, ktorú je možné vykonať len:

1. ak spovedajúca osoba bude zdravá a bez nariadených karanténnych opatrení,

2. pri dodržaní dohodnutého termínu sv. spovede,

3. na vhodnom mieste, pri zabezpečení vhodných podmienok sv. spovede a dodržaní protiepidemických opatrení,

4. sväté prijímanie.

1. zdravotný stav spovedajúcej sa osoby a spovedníka

Podmienkou pre umožnenie individuálnej spovede je dobrý zdravotný stav spovedajúcej sa osoby. Informácie o spovedajúcej sa osobe je potrebné získať telefonicky alebo budú poskytnuté e-mailom. Osoba žiadajúca o individuálnu spoveď musí poskytnúť pravdivé informácie o tom, či:

-  má príznaky respiračnej infekcie (horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie),

-  bola v kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19 (v období kratšom ako 14 dní),

-  jej bola nariadená samoizolácia jej všeobecným lekárom a ešte pretrváva,

-  jej bola nariadená karanténa jej všeobecným lekárom a ešte pretrváva,

-  je liečená pre COVID-19 v domácnosti,

-  v prípade predchádzajúceho ochorenia na COVID-19 je už vyliečená a má negatívny laboratórny výsledok.

2. Termín individuálnej spovede

Bude vopred telefonicky alebo e-mailom dohodnutý a na konkrétny čas len pre 1 osobu. Nie je možné, aby na 1 termín sa dostavilo viac osôb.

3. Vhodné miesto a zabezpečenie vhodných podmienok svätej spovede

Ideálnym miestom pre vysluhovanie sviatosti zmierenia je exteriér okolo kostola (záhrada).

V prípade zlého počasia je možné spovedať v kostole, v priestoroch ktorého sa môže pohybovať len obmedzený počet osôb.

Dôležité je zabezpečiť vhodné miesto s primeranou dôstojnosťou a možnosťou zabezpečiť požadované opatrenia. Z tohto dôvodu je nutné:

Na prístupných a označených miestach pre prípad potreby nutné zabezpečiť:

- alkoholový dezinfekčný prostriedok,

- jednorazové vreckovky a vhodný bezdotykový odpadkový kôš (vložené nie jedno, ale dve igelitové vrecká) na likvidáciu použitých vreckoviek.

Spovedajúca osoba:

- Pri pohybe a účasti na sv. spovedi používa osobné ochranné prostriedky, ktorými si kryje nos a ústa (rúško) a na rukách má rukavice.

- Pre osobnú potrebu by mala mať so sebou jednorazové vreckovky, igelitové vrecko (pre odkladanie použitých vreckoviek).

- Dodržuje osobnú a respiračnú hygienu - správny postup pri kašľaní, smrkaní a kýchaní s použitím jednorazových vreckoviek po zložení rúška a otočení sa chrbtom k osobám v jeho okolí. V nevyhnutnom prípade, ak nemá urýchlene k dispozícii vreckovku, nekýcha/nekašle do dlane, ale do rukáva v oblasti lakťovej jamky.

- Dodržuje dištančnú vzdialenosť najmenej 2 metre od inej osoby, napr. asistenta kňaza.

- Pri svätej spovedi dodržuje odstup od spovedníka 2 metre (v prípade potreby - nedoslýchavosť i kratšiu vzdialenosť), nie je priamo tvárou, ale bokom otočená k spovedníkovi.

- Dodržuje organizačné opatrenia v priestoroch pred vstupom a po vstupe na vymedzené miesto pre svätú spoveď.

- Rešpektuje usmernenia v priestoroch určených pre svätú spoveď.

Spovedník:

- Nesmie spovedať v prípade:

1. klinických príznakov respiračnej infekcie (zvýšená telesná teplota, kašeľ, sťažené dýchanie),

2. kontaktu s COVID-19 pozitívnou osobou,

3. nariadenej domácej izolácie, karantény a domácej liečby, a bez potvrdenia negatívneho výsledku po liečbe OVID-19.

- Používa osobné ochranné prostriedky, ktorými si kryje nos a ústa (jednorazové rúško), chráni si oči (okuliare) a na rukách má jednorazové rukavice (ideálne by bolo na tvár použiť ochranný štít).

- Dodržuje osobnú a respiračnú hygienu - správny postup pri kašľaní, smrkaní a kýchaní s použitím jednorazových vreckoviek po zložení rúška a otočení sa chrbtom k osobám v jeho blízkosti. V nevyhnutnom prípade, ak nemá urýchlene k dispozícii vreckovku, nekýcha/nekašle do dlane, ale do rukáva v oblasti lakťovej jamky.

- Pre osobnú potrebu by mal mať so sebou jednorazové vreckovky, igelitové vrecko (pre odkladanie použitých vreckoviek).

- Pri svätej spovedi dodržuje odstup od spovedajúcej osoby 2 metre (v prípade potreby - nedoslýchavosť) i kratšiu vzdialenosť, nie je priamo otočený tvárou, ale bokom k spovedajúcemu sa.

- Pri výmene rúška dodržať správny postup pri skladaní z tváre tak, aby si nekontaminoval tvár a ruky. Následne si vydezinfikovať ruky a použiť nové / čisté rúško.

- V prípade, že bude spovedať ďalšiu osobu (pri dodržaní požiadaviek) a má vlhké rúško, je to potrebné vymeniť za nové jednorazové rúško.

4. Sväté prijímanie po svätej spovedi

Osoba pristupujúca k svätému prijímaniu:

- Používa osobné ochranné prostriedky, ktorými si kryje nos a ústa (rúško) a na rukách má rukavice.

- Veriaci si na veľmi krátku chvíľu zloží rúško a rukavice, dostane hostiu do rúk

a vloží si ju do úst. Potom si prekryje ústa a nos rúškom a natiahne rukavice.

- Pre osobnú potrebu by mal mať so sebou jednorazové vreckovky, igelitové vrecko (pre odkladanie použitých vreckoviek).

- Dodržuje osobnú a respiračnú hygienu (správny postup).

- Dodržuje dištančnú vzdialenosť najmenej 2 metre od ostatných osôb.

Kňaz:

- Používa osobné ochranné prostriedky, ktorými si kryje nos a ústa (jednorazové rúško), chráni si oči (okuliare). Ideálne by bolo na tvár použiť ochranný štít.

- Pri svätom prijímaní dodržuje maximálny možný odstup od prijímajúcej osoby tak, aby mohol bez problémov vložiť hostiu do rúk prijímajúceho.

- - -

Ján Mikas, hlavný hygienik Slovenskej republiky[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024