Generálna audiencia: Evanjelium života je aktuálne ako nikdy predtým

TK KBS, RV zk, jb; ml | 25. 03. 2020 17:28Vatikán 25. marca (RV) Na Slávnosť Zvestovania Pána v stredu 25. marca pápež František pri generálnej audiencii formou televízneho prenosu pripomenul 25. výročie vydania encykliky sv. Jána Pavla II. Evangelium vitae – Evanjelium života. Podporu a obranu života označil aj pre dnešné časy za výsostne aktuálnu.

Svätý Otec, ktorý tak urobil výnimku z cyklu katechéz o blahoslavenstvách, zároveň opätovne pozval kresťanov k modlitbovým iniciatívam na zastavenie pandémie. Najbližšia sa uskutoční 27. marca o 18. hodine formou eucharistickej adorácie spojenej s požehnaním „mestu a svetu“.

Výzva sv. Ján Pavla II. za život je výsostne aktuálna

„Rešpektuj, chráň, miluj život a slúž životu - každému ľudskému životu! Len na tejto ceste nájdeš spravodlivosť, rozvoj, pravú slobodu, pokoj a šťastie!“ Tieto slová sv. Jána Pavla II. z encykliky Evangelium vitae zazneli dnes v katechéze pápeža Františka.

Evanjelium života sa nachádza v samom srdci posolstva Ježiša Krista, zdôraznil Petrov nástupca. Všetci sme povolaní to dosvedčovať v každodennom živote podporovaním a chránením života, teda konkrétnych osôb, najmä tých najkrehkejších.

Posolstvo encykliky Evangelium vitae je „aktuálne viac než kedykoľvek predtým. Nielen v krízových situáciách, akou je tá, ktorú práve prežívame, ale žiada sa tu konať na kultúrnej a výchovnej úrovni, aby sme odovzdávali budúcim generáciám postoj solidarity, starostlivosti, prijatia, v plnom vedomí, že kultúra života nie je výlučným dedičstvom kresťanov, ale patrí všetkým, ktorí v úsilí o budovanie bratských vzťahov uznávajú hodnotu prináležiacu každej osobe, aj keď je krehká a trpiaca.“

„Každý ľudský život, jedinečný a neopakovateľný, má hodnotu sám o sebe, predstavuje nevyčísliteľnú hodnotu. Toto treba vždy znova hlásať, s odvahou slov i s odvahou skutkov. Voláme tým po solidarite a bratskej láske pre veľkú ľudskú rodinu a pre každého z jej členov.“

Pozvanie k celosvetovej modlitbe za koniec pandémie

Svätý Otec opätovne vyzval kresťanov všetkých denominácií z celého sveta spojiť sa v ten istý deň napoludnie v modlitbe Otčenáš za odvrátenie pandémie:

„Spojme naše hlasy do prosby k Pánovi  týchto dňoch utrpenia, zatiaľ čo svet je ťažko skúšaný pandémiou. Kiež by dobrý a milosrdný Otec vypočul svornú modlitbu svojich detí, ktoré sa s dôverujúcou nádejou obracajú na jeho všemohúcnosť.“

Pápež pozval aj na ďalšiu modlitebnú iniciatívu, ktorá bude v piatok 27. marca o 18.00 prenášaná médiami do celého sveta:

„Všetkým znovu pozývam, aby sa prostredníctvom komunikačných prostriedkov duchovne zúčastnili na modlitbe, ktorej budem predsedať napozajtra, v piatok o 18. hodine na priestranstve pred Bazilikou sv. Petra. Po počúvaní Božieho slova a adorácii Najsvätejšej sviatosti bude nasledovať požehnanie Urbi et orbi spojené s úplnými odpustkami.“

Hlavný príhovor Svätého Otca tvorila katechéza, ktorú uviedli slová z Lukášovho evanjelia o tajomstve Zvestovania:

«Anjel Márii povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“» (Lk 1,30-35.38)

- -

Plné znenie katechézy Svätého Otca

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Pred 25 rokmi v tento istý deň, 25. marca, ktorý je v Cirkvi slávnosťou Zvestovania Pána, sv. Ján Pavol II. vydal encykliku Evangelium vitae (Evanjelium života) o hodnote a nedotknuteľnosti ľudského života.

Puto medzi Zvestovaním a Evanjeliom života je úzke a hlboké, ako to zdôraznil sv. Ján Pavol II. vo svojej encyklike. Dnes opäť oživujeme toto učenie v kontexte pandémie, ktoré ohrozuje ľudský život a svetovú ekonomiku. Je to situácia, ktorá robí ešte zaväzujúcejšími slová, s ktorými sa encyklika začína. «Evanjelium života sa nachádza v samom srdci posolstva Ježiša Krista. Cirkev ho každodenne s láskou prijíma, aby ho verne a odvážne ohlasovala ako dobrú zvesť ľuďom všetkých čias a kultúr» (č. 1).

Tak ako každé evanjeliové hlásanie, aj toto treba predovšetkým dosvedčovať. A myslím s vďačnosťou na tiché svedectvo mnohých ľudí, ktorí sa rozličnými spôsobmi angažujú v službe chorým, starým ľuďom, tým, ktorí sú osamelí a najnúdznejší. Uvádzajú Evanjelium života do praxe, rovnako ako Mária, ktorá po prijatí anjelovej zvesti išla pomáhať sesternici Alžbete, ktorá to potrebovala.

Veď život, ktorý sme povolaní podporovať a chrániť, nie je akýmsi abstraktným konceptom, ale sa vždy ukazuje v osobe z mäsa a kostí: práve počaté dieťa, bedár na okraji spoločnosti, chorý, ktorý je osamelý a skľúčený či v terminálnom štádiu choroby, človek, ktorý stratil prácu alebo sa mu nedarí ju zohnať, utečenec, ktorý bol odmietnutý či uzavretý do geta... Život sa prejavuje v konkrétnosti osôb.

Každá ľudská bytosť je Bohom povolaná tešiť sa z plnosti života; a keďže je zverená do materskej ochrany Cirkvi, potom akékoľvek ohrozenie dôstojnosti a života človeka nemôže nedoliehať na jej srdce, na hlbiny jej materských útrob. Obrana života nie je pre Cirkev akousi ideológiou: je realitou, ľudskou realitou, týka sa všetkých kresťanov, ba viac, nielen preto, že sú kresťanmi, ale aj preto, že sú ľuďmi. Nie je to ideológia.

Atentáty na dôstojnosť a na život osôb pokračujú žiaľ aj v tejto našej epoche, ktorá je epochou univerzálnych ľudských práv; ba stojíme tvárou v tvár novým hrozbám a novým otroctvám, a tvorba zákonov nie vždy sleduje ochranu ľudského života tých slabších a krehkejších.

Posolstvo Encykliky Evangelium vitae je teda aktuálne viac než kedykoľvek predtým. Nielen v krízových situáciách, akou je tá, ktorú práve prežívame, ale žiada sa tu konať na kultúrnej a výchovnej úrovni, aby sme odovzdávali budúcim generáciám postoj solidarity, starostlivosti, prijatia, v plnom vedomí, že kultúra života nie je výlučným dedičstvom kresťanov, ale patrí všetkým, ktorí v úsilí o budovanie bratských vzťahov uznávajú hodnotu prináležiacu každej osobe, aj keď je krehká a trpiaca.

Drahí bratia a sestry, každý ľudský život, jedinečný a neopakovateľný, má hodnotu sám o sebe, predstavuje nevyčísliteľnú hodnotu. Toto treba hlásať vždy znova a znova, s odvahou slov i odvahou skutkov. Toto je volaním po solidarite a bratskej láske pre veľkú ľudskú rodinu i pre každého z jej členov.

Preto spolu so sv. Jánom Pavlom II., ktorý je autorom tejto encykliky, spolu s ním nanovo a s plným presvedčením zdôrazňujem výzvu, s ktorou sa on obrátil na všetkých pred 25 rokmi: «Rešpektuj, chráň, miluj život a slúž životu - každému ľudskému životu! Len na tejto ceste nájdeš spravodlivosť, rozvoj, pravú slobodu, pokoj a šťastie!» (Evangelium vitae, č. 5).

Preložila: Slovenská redakcia VR[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024