V Žilinskej diecéze čítajú list biskupa Tomáša Galisa na Misijnú nedeľu

TK KBS, tga; ml | 19. 10. 2019 15:00Žilina 19. októbra (TK KBS) Prinášame plné znenie pastierskeho listu žilinského biskupa Mons. Tomáša Galisa na Misijnú nedeľu, ktorý sa bude čítať v nedeľu vo všetkých kostoloch diecézy.

- -

Pastiersky list na Misijnú nedeľu

Milovaní bratia a sestry, povrchná úvaha nad dnešným evanjeliom by nás mohla zaviesť dvomi nesprávnymi smermi. Jedným z nich by bola kritika inštitúcií a ich predstaviteľov, ktorí sa Boha neboja a ľudí nehanbia, napriek tomu, že majú zodpovednosť za osudy ľudí, miest, alebo národov. Druhý nesprávny smer by mohla byť úvaha nad tým, či neodbytnosť bezbrannej vdovy je najlepší spôsob, ako sa domôcť svojho práva. Hoci je vymožiteľnosť práva jedným z podstatných rysov zrelej spoločnosti, Ježišove slová z dnešného evanjelia nás chcú upriamiť ešte na niečo dôležitejšie. Hlavným posolstvom dnešného evanjelia je totiž vytrvalá dôvera v Božiu pomoc.

Takáto dôvera je kľúčová vlastnosť každého učeníka, ktorý je povolaný stať sa aj misionárom evanjelia. Dobrú zvesť o Božom kráľovstve som neprijal iba preto, aby som si vďaka nej dobre vybudoval svoj život, svoju rodinu, či svoje spoločenstvo. Ani preto, aby som s jej pomocou dosiahol iba svoju osobnú spásu. „To, že prináležíme Bohu ako jeho deti, nikdy nie je len individuálnou záležitosťou“. Základnou vlastnosťou Ježišovej dobrej zvesti je, že sa chce šíriť, chce sa dostať k čím viacerým ľuďom. Lebo „každý človek je milovaným synom a dcérou Nebeského Otca“. Mnohí túto zvesť ešte nepočuli, no „Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení, keď spoznajú pravdu a zakúsia jeho milosrdenstvo prostredníctvom Cirkvi“ (porov. Posolstvo pápeža Františka k Svetovému dňu misií 2019).

Dnes slávime na celom svete vo všetkých katolíckych kostoloch misijnú nedeľu. Je to deň modlitieb za misie a misionárov a deň solidarity, prejavenej finančnou zbierkou na podporu misijných krajín. Tohtoročná misijná nedeľa je o to výnimočnejšia, že pápež František počas celého októbra 2019 pozýva všetkých pokrstených kresťanov na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca.    

Misie v nás vyvolávajú predstavu ďalekej a chudobnej krajiny, kde misionár šíri kresťanstvo a pomáha ľuďom aj v ich chudobe. Mnohí ľudia sú presvedčení, že byť misionárom je úlohou vybraných mužov a žien, ktorí odchádzajú do ďalekých krajín. Žijeme však na Slovensku a misionármi môžeme byť aj tu a teraz. Misia je prinášaním živého Ježiša tam, kde sme. Ak ide misionár do ďalekej krajiny, je potrebná príprava a nadšenie. Misionár potrebuje spoznať ľudí, jazyk, kultúru, zvyky. Musí hovoriť jazykom ľudí, ku ktorým je poslaný, aby mu rozumeli, a hlavne nemôže používať nátlak. To sa vyžaduje aj od každého z nás, ktorí sme prijali krstom poslanie hlásať evanjelium. Misie v nás niekedy vyvolávajú predstavu zbierania peňazí. A hoci aj dnes budeme pozvaní prispieť finančne na misie v Rwande, je treba povedať, že misie neznamenajú peniaze. Sú iba prostriedkom, ako priniesť lásku ľuďom, ktorí sa majú oveľa horšie ako my.

Výnimočným rozmerom tohtoročnej misijnej nedele v našej diecéze je pozvanie, ktoré chcem adresovať každému z vás: Dajme sa spoločne do pohybu ohlasovaním Ježišovej dobrej zvesti. Chcem vám k tomu ponúknuť aj konkrétny nástroj: projektovú súťaž na podporu vašich dobrých nápadov pre posilnenie života vašej farnosti aj celej našej diecézy. Tak, ako pri zahraničných misiách nejde o peniaze, hoci ich spoločne zbierame, ani pri domácej misii nejde o projekty, hoci vás k ich tvorbe pozývam. Dobré nápady, ktoré od dnes môžete celý mesiac tvoriť a predkladať do projektovej súťaže, sú nástrojom, ako vyjadriť našu tvorivosť a premeniť našu túžbu žiť podľa evanjelia, do konkrétnych skutkov.

Drahí bratia a sestry, my dnes finančne prispejeme na posilnenie ohlasovania evanjelia v ďalekej Rwande. Aj naša diecéza pre svoju finančnú slabosť prijala v tomto roku pomoc iných diecéz, aby mohla zabezpečiť plnenie svojich základných úloh. Rozhodli sme sa veľkú časť tejto získanej sumy premeniť na podporu pre tých z vás, ktorým horí srdce pre šírenie evanjelia. Lebo v jeho ohlasovaní spočíva hlavná úloha života každej miestnej cirkvi.

Pozývam každého z vás k zamysleniu nad štyrmi otázkami:

• Ako môžeme príťažlivejším spôsobom ohlásiť evanjelium ľuďom, ktorí v našom meste/obci neveria v Ježiša, alebo im je ľahostajný?

• Čo môžeme urobiť pre to, aby viera praktizujúcich kresťanov bola ešte osobnejšia, pevnejšia a radostnejšia?

• Ako môžeme účinnejšie vo farnosti poslúžiť tým, ktorí sú odkázaní na pomoc a starostlivosť iných?

• Čo môžeme urobiť, aby sme vo farnosti tvorili osobnejšie vzťahy, aby sme si ako Kristovi nasledovníci boli navzájom bližší?

Som si istý, že vás Duch Svätý v tomto uvažovaní privedie ku konkrétnym prejavom ohlasovania a ku skutkom lásky, ktoré budú vynikajúcou účasťou na misijnom poslaní celej cirkvi. Na ich realizáciu môžete získať až 500,- € ako farnosť, ako malé spoločenstvo, či organizácia. Budem vďačný, ak vám aj tieto prostriedky pomôžu byť ešte viac činnými skrze lásku pri ohlasovaní evanjelia v dennom živote. Nech sa táto misia uskutočňuje v našej miestnej cirkvi aj cez projektovú súťaž, ktorú dnes vyhlasujem pre celú diecézu. Nech je prejavom našej otvorenosti na impulzy Ducha Svätého, ktoré sme ochotní počúvať v osobnej i spoločnej modlitbe. Nech je priestorom zdieľania našej osobnej skúsenosti s mocou Božej lásky a s vytrvalou dôverou v Božiu pomoc, ako ju prejavila chudobná žena z dnešného evanjelia.

Potrebujeme poznať Boha, aby sme mali radosť a ňou získavali iných pre evanjelium. Potrebujeme  byť vďační za každého človeka, ktorého stretneme, a je jedno, či je to v zahraničných misiách, alebo doma, v obchode, či na pracovisku. Misionár sa pozerá na druhých ľudí očami lásky, ktorá neprestáva vidieť dobro v každom človeku a každého človeka vidieť ako hodného dobra. Misionár má rád ľudí aj napriek tomu, že ho nevítajú s otvorenou náručou. Misionár prináša radosť, nádej, zmenu, nový závan.

Misionár je náročný na seba a láskavý k iným. Je si vedomý darov, ktoré dostal od Boha, a naplno ich využíva v službe pre druhých. Rád počúva a menej hovorí, je citlivý na drobné služby a pomoc druhému.

Nech je štedrosť, ktorou bola obdarovaná naša diecéza, pozvaním k vašej štedrosti pri dnešnej zbierke pre cirkev v africkej Rwande. Nech toto obdarovanie zároveň pomôže každému z nás “byť misiou”. Lebo  “každý pokrstený a pokrstená je misiou”, ako to napísal pápež František v tohtoročnom Posolstve na Svetový deň misií. “Kto miluje, je vždy v pohybe;  je hnaný von zo seba, je priťahovaný a priťahuje druhých, daruje sa druhému a buduje vzťahy, plodiace život. Pokiaľ ide o Božiu lásku, nikto nie je neužitočný, či bezvýznamný. Každý z nás je misiou vo svete, pretože každý z nás je plodom Božej lásky“. 

Spolu so Svätým Otcom Františkom zverme toto poslanie Márii, našej Matke. Práve ona, v zjednotení so svojím Synom, sa už od jeho počatia dala do pohybu a nechala sa úplne vtiahnuť do Ježišovho poslania; toho poslania, ktoré sa pod krížom stalo aj jej poslaním. S vďakou za vás, každému z vás žehnám Boží pokoj a dobro.

Váš biskup Tomáš

- -[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021