KU v Ružomberku súčasťou nového konzorcia slovenských univerzít

TK KBS, ku, ml; pz | 24. 10. 2019 08:40Zvolen 24. októbra (TK KBS) V utorok 22. októbra 2019 bolo vo Zvolene podpísané Memorandum o spolupráci slovenských univerzít. Jeho signatári vyjadrili vôľu užšie spolupracovať v oblastiach vzdelávania a starostlivosti o študentov, vo výskumnej, vývojovej, umeleckej, projektovej a inej tvorivej činnosti. Katolícku univerzitu v Ružomberku vo Zvolene zastupoval a memorandum podpísal jej rektor Jaroslav Demko.

Signatármi tohto memoranda sú Technická univerzita vo Zvolene, Ekonomická univerzita v Bratislave, Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katolícka univerzita v Ružomberku a Prešovská univerzita v Prešove.

Strany memoranda deklarujú svoj záujem vytvoriť Konzorcium slovenských univerzít, ktoré bude združovať univerzity okolo geografického stredu Európy. Konzorcium slovenských univerzít bude mať právne postavenie konzorcia vysokých škôl v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bude pôsobiť ako záujmové združenie právnických osôb zapísané v registri konzorcií vysokých škôl. Právna subjektivita a všetky akademické práva a slobody členov konzorcia zostanú v plnom rozsahu zachované.

Zriadenie konzorcia bude znamenať zlepšenie postavenia jeho členov v akademických rankingoch, medzinárodnej a úniovej spolupráci, ako aj navýšenie ich finančných zdrojov. Konzorcium je prostriedkom slúžiacim na posilnenie vzájomnej synergie kapacít členských univerzít. Zároveň bude aktívne spolupracovať s ďalšími konzorciami a klastrami na Slovensku, v Európe a vo svete.

Signatárske univerzity reprezentujú 50 tisíc študentov a 4 tisíc tvorivých zamestnancov. Výsledky vo vede a výskume dokumentuje viac ako 8 000 vedeckých publikácií evidovaných za ostatných 5 rokov v databáze Web of Science. Možnosť pristúpiť k memorandu o spolupráci zostáva otvorená aj po jeho podpise. Založenie konzorcia sa po diskusiách s partnermi a akademickými samosprávami očakáva v najbližšom období.

Zdroj: Katolícka univerzita v Ružomberku[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021