Žilinská diecéza má prvú diecéznu svätyňu, stal sa ňou kostol v Terchovej 

TK KBS, zd, svd; ml | 16. 10. 2019 11:35Žilina/Terchová 16. októbra (TK KBS) Žilinská diecéza má prvú diecéznu svätyňu, stal sa ňou farský kostol sv. Cyrila a Metoda v Terchovej. Oznámil to žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Urobil tak počas svätej omše v stredu 9. októbra 2019, kedy na mieste slávili 70. výročie konsekrácie kostola (9. 10. 1949). "Ide o oficiálne pútnicke miesto uznané cirkvou," vysvetlil hovorca Žilinskej diecézy Zdeno Pupík. 

„Vypočujúc túžby a želania veriacich, ktorí z osobitného dôvodu nábožnosti prichádzajú do farnosti Terchová, aby prejavili úctu apoštolom Slovanov, slovanským vierozvestcom Cyrilovi a Metodovi účasťou na liturgických sláveniach, alebo súkromnou modlitbou vo farskom kostole zasvätenému týmto apoštolom a s úmyslom zabezpečiť im primeranejšiu duchovnú starostlivosť, v zmysle kánonu 1230 Kódexu kanonického práva a po prerokovaní na zasadnutí Presbyterskej rady Žilinskej diecézy ustanovujem farský kostol sv. Cyrila a Metoda v Terchovej za diecéznu svätyňu," uvádza sa v dekréte o ustanovení za diecéznu svätyňu, ktorý podpísal žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. 

Pod označením svätyňa sa rozumie kostol alebo iné posvätné miesto, kam z osobitného dôvodu nábožnosti putujú početní veriaci so schválením biskupa (resp. miestného ordinára). Terchová sa stala oficiálnym pútnickým miestom na Slovensku a pre celý svet. Ak je to vhodné svätyni biskup môže udeliť niektoré privilégia. Konkrétne sa v terchovskej svätyni sa môže kedykoľvek sláviť svätá omša ku cti sv. Cyrila a Metoda (tzv. votívna svätá omša) a pri svätej spovedi tu môže dať každý kňaz, ktorý má platnú spovednú fakultu, rozhrešenie od hriechov, ktoré sú zároveň deliktami a ktoré automaticky vedú toho kto ich spácha k exkomunikácii a ktoré sú podľa práva rezervované miestnemu ordinárovi. Vo svätyni, ak sa veriaci, nábožne pomodlí Modlitbu Pána a Vyznanie viery, je možné tiež získať jeden krát úplný odpustok v týchto prípadoch: na slávnosť titulu svätyne; jedenkrát počas roka v deň, ktorý si zvolí sám veriaci, a vždy, keď sa zúčastní na spoločnej púti, ktorá sa koná na tomto mieste.

Slávnostnú svätú omšu celebroval žilinský biskup Tomáš Galis s kňazmi rodákmi a tými, ktorí tu slúžili ako farári alebo kapláni. V úvode tejto slávnosti bol prečítaný dekrét, ktorým bol náš kostol vyhlásený za diecéznu svätyňu, dodal pre TK KBS Zdeno Pupík, hovorca Žilinskej diecézy. Biskup Galis zároveň pri tejto slávnosti inštaloval do skleného kríža na oltári kostola relikvie sv. Klimenta Ochridského, žiaka sv. Cyrila Metoda. Farnosť a obec Terchová k tejto slávnosti pripravili knižnú publikáciu, ktorá mapuje dejiny terchovskej farnosti a jej farského kostola. Publikáciu môžu záujemcovia získať na fare a obecnom úrade v Terchovej.

Zdroje: Žilinská diecéza, Štefan Židek / Spoločnosť Božieho Slova (verbisti.sk)[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021