Vyhlásenie z Workshopu Justitia et Pax v Bratislave: Európa žije spolu


TK KBS, iep; ml | 16. 10. 2019 08:21Bratislava 16. októbra (TK KBS) "Európa žije spolu – ponaučenia zo Slovenska. Pokoj, spravodlivosť a pravda po páde železnej opony" je názov vyhlásenia, ktoré prijali v sobotu na medzinárodnom workhope s názvom „Výzvy pre Solidaritu – Spoločný život v Európe po 30 rokoch od pádu železnej opony v Bratislave. Jeho hostiteľkou bola Rada Iustitia et Pax (spravodlivosť a pokoj), ktorá je poradným orgánom Konferencie biskupov Slovenska.

Workshop bol súčasťou programu valného zhromaždenia Konferencie európskych komisií pre spravodlivosť a pokoj (Justitia et Pax Europa). Ide o organizáciu so sídlom v Bruseli, ktorá združuje 31 národných komisií alebo rád Iustitia et Pax. Tie pôsobia pri príslušných biskupských konferenciách, ktoré sa usilujú o odstránenie chudoby, presadzovanie ľudských práv, mieru, zmierenia, ako aj o rozvoj a zachovanie stvorenia.

- -

SLOVENSKÁ VERZIA

Záverečné vyhlásenie Medzinárodného Workshopu Konferencie európskych Justitia et Pax komisií, 11.-14. október 2019, Bratislava

Európa žije spolu – ponaučenia zo Slovenska
Pokoj, spravodlivosť a pravda po páde železnej opony

S pádom železnej opony sme verili, že sloboda už bola dosiahnutá. O 30 rokov neskôr vidíme, že sloboda, spravodlivosť a zmierenie zahŕňajú viac ako len odstránenie ostnatých drôtov. Teraz si uvedomujeme, že sloboda je nekončiaci sa projekt, na ktorom musíme pracovať každý deň.

Uvedomili sme si, že načúvanie príbehom, najmä bolestivým osudom tých, ktorí znášali utrpenie a podstúpili riziká, je východiskovým bodom slobody. Cesta k úplnej slobode si ale vyžaduje opravdivý a hlboký proces zmierenia s možnosťou odpustenia.

Príklady zo Slovenska nám ukázali, že vyrozprávanie pravdy a spravodlivosť pre tých, ktorí boli obeťami komunistického režimu, sú pre slobodnú spoločnosť, ktorá rešpektuje prirodzenú hodnotu a dôstojnosť každej ľudskej bytosti, rozhodujúce.

Napríklad bývalí politickí väzni trpia v dôsledku nedostatočného uznania ich obete za slobodu, niektorí z nich dnes dokonca ani nemôžu vyžiť z dôchodku. Taktiež jednotlivci, ktorí boli súčasťou komunistického režimu, majú dnes stále značný vplyv v spoločnosti. Chýbajúce právne stíhanie zločinov komunizmu obmedzuje schopnosť vytvoriť slobodnú, spravodlivú a sociálne súdržnú spoločnosť.

Hoci hranice obohnané ostnatým drôtom z komunistických čias už boli odstránené, sme dnes svedkami vzniku nových hraníc, ktoré nás obklopujú. Na príkladoch zo Slovenska sme spozorovali, že ešte stále existuje veľa sociálnych nerovností, akým je aj starnutie obyvateľstva, ktoré sa cíti izolované kvôli nedostatku potrebnej osobnej a infraštruktúrnej podpory. Ďalej 16% populácie žije v chudobe, vrátane rodín osamelých rodičov a rodín s viac ako tromi deťmi, ktorým hrozí vysoké riziko chudoby. Rómska komunita je tiež výzvou pre slobodu. Kvôli diskriminácii majú Rómovia problémy s prístupom k vzdelaniu, zdravotníckym službám, sociálnemu bývaniu a zamestnaniu. Riešenie nie je len finančné; vyžaduje si najmä budovanie spoločenstva. Ďalšou výzvou pre dar slobody je situácia v oblasti migrácie – prisťahovalectva ako i emigrácie - a rastúca tendencia nacionalizmu.

Výzvy, ktoré sme opísali, sa netýkajú iba Slovenska, ale Európy ako celku. Všetci čelíme problémom chudoby a vylúčenia, migrácie ako i vyrovnávaniu sa s krivdami minulosti. Potrebujeme konať v duchu spoločnej solidarity, aby sme našli spoločné riešenia pre tieto výzvy pre slobodu.

Ako Cirkev vychádzame z presvedčenia, že každá ľudská bytosť je stvorená na Boží obraz. Preto je potrebné prejaviť rešpekt voči každej osobe a chrániť jej slobodu, najmä slobodu chudobných, znevýhodnených a vylúčených. Ako Justitia et Pax Europa sme sa z európskej skúsenosti s totalitou naučili, že sloboda prejavu, viery, majetku a pohybu je rozhodujúca pre uznanie Božieho obrazu v kažom človeku.

Na základe týchto hodnôt vnímame našu úlohu ako komisie Justitia et Pax v Európe vyzývať a povzbudzovať Cirkev, vlády, občianske skupiny a každého občana, aby presadzovali pokoj, spravodlivosť a pravdu. Musí sa to robiť na individuálnej úrovni počúvania a budovania vzťahov, ale aj na štrukturálnej úrovni tvorby verejnej správy a politiky. Najdôležitejšie pre slobodnú Európu charakterizovanú ľudskými právami, zmierením a solidaritou sú vzdelávanie (t.j. výučba histórie a jej vplyv na dnešok), ako aj podpora kritického myslenia a vytváranie priestorov pre dialóg.


Bratislava, 14.10.2019

- -

ANGLICKÁ VERZIA

Final Statement of the International Workshop of the Conference of European Justice and Peace Commissions, 11-14 October 2019, Bratislava/Slovakia

Europe Living Together – Lessons From Slovakia

Peace, Justice And Truth After The Fall Of The Iron Curtain

With the fall of the iron curtain we believed that freedom was achieved. 30 years later we see that freedom, justice and reconciliation involve more than removing iron curtains. We now realise freedom is a never-ending project upon which we must work everyday.

We have learned that listening to the stories, especially the painful stories, of those who have suffered and taken risks, is the starting point for freedom. Freedom though is only possible with a real and deep process of reconciliation and the possibility of forgiveness. In the case of Slovakia we have learned that truth telling and justice for those who were the victims under the communist regime is critical to a free society, which respects the inherent value and dignity of each human being.

For example, former political prisoners suffer due to a lack of acknowledgement of their sacrifices for freedom and these people do not have a liveable pension. Further, individuals, who were part of the communist regime, are still shaping society today. The lack of legal prosecution of crimes of communism, limits the ability to create a free, just and socially cohesive society.

Although the barbed wired borders of communist times have been removed, there are other borders, which confront us. In the example of Slovakia, there are many social inequalities like that of an aging population who feel isolated due to a lack of sufficient personal and infrastructural support. Further, 16% of the population lives in poverty, including single parent families and families with more than three children who are at high risk. The Roma community is also a challenge of freedom. Because of discrimination, the Roma have difficulties in accessing education, health care services, social housing and employment. The solution is not just financial; it requires the building of community. A further example is the situation of Migration - immigration as well as emigration – and rising nationalism, challenges of the gift of freedom.

The challenges we described are not solely for Slovakia, but these are issues for Europe as a whole. We are all facing problems with poverty and exclusion, migration and dealing with past injustices. We need to work together in solidarity to find common solutions to these challenges of freedom.

As Church we orient ourselves on the belief that every human being is made in the image of God. Thus, each person must be respected and their freedom protected, especially protecting the freedom of the poor and those who are disadvantaged, excluded and underprivileged. As Justice and Peace Europe, we have learned from the European experience of totalitarianism, that Freedom of speech, belief, property and movement are crucial to acknowledging the image of God in every person.

Based upon these values we see our role as Justice and Peace Commissions of Europe to challenge and encourage the Church, governments, civic groups and every citizen to promote peace, justice and truth. This must be done at individual level of listening and relationship building but also at the structural level of government and public policy making. In particular, education (i.e. the teaching of history and its impact on today) as well as the promotion of critical thinking and safe spaces for dialogue are essential for a free Europe defined by human rights, reconciliation and solidarity.

Bratislava, 14.10.2019

- -

Bližšie informácie o podujatí

Od 11. do 14. októbra 2019 do Bratislavy pricestovali delegáti z 19 krajín. Nechýbalo predsedníctvo Iustitia et pax Europa na čele s jej predsedom biskupom Noelom Treanorom, biskupom z diecézy Down & Connor v Severnom Írsku, a sekretárom Stefanom Luntem. Slovenskú Radu Iustitia et Pax viedol biskup Peter Rusnák. Program oboch podujatí sa začal slávením liturgie v katedrálnom chráme Povýšenia sv. Kríža. S otváracou prednáškou vystúpil rektor Kolégia Antona Neuwirtha Martin Luterán.

Sobota patrila práci v malých skupinách a workshopom k témam: Pád železnej opony: dôsledky pre Európu dneška, Reprezentatívna demokracia verzus hlas ulice: boj za spravodlivosť a právo po 30 rokoch, Migrácia a mobilita zo stredoeurópskej perspektívy, chudoba a sociálne vylúčenie: príklad z rómskej a iných vylúčených komunít. Deň vyvrcholil pri okrúhlom stole, pri ktorom sa stretli redstavitelia hnutí a združení, ktoré sa venujú otázkam zmierenia, spravodlivosti a solidarity.

Nedeľný program začal účasťou na svätej omši v Univezitnom pastoračnom centre. Potom nasledovala verejná spomienková slávnosť pri príležitosti 30. výročia od pádu železnej opony pri Bráne Slobody v Devíne. Slávnosť bola poctou a vyjadrením úcty voči všetkým, ktorí sa stali obeťou nespravodlivého režimu. Počas plavby si delegáti a hostia modlitbou pripomenuli viac ako 400 mužov a žien, ktorí zahynuli na hranici medzi Československom a Rakúskom medzi rokmi 1945 – 1989 pri hľadaní slobody.

Nedeľný večer a pondelok patrili zhromaždeniu Iustitia et pax Europa. Rada Iustitia et Pax je poradným orgánom KBS. Podobne ako rovnomenná pápežská rada, jej úlohou je presadzovať spravodlivosť a pokoj vo svetle Evanjelia a sociálnej náuky Cirkvi.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021