Pri Teologickej fakulte KU vzniklo Centrum na ochranu maloletých

TK KBS, ku, ml; pz | 13. 03. 2019 13:49Košice 13. marca (TK KBS) Pri Teologickej fakulte (TF) v Košiciach Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku vzniklo Centrum na ochranu maloletých (COM). Sídliť bude na Hlavnej 91 v Košiciach.

"Dňa 28.2.2019 vzniklo schválením Štatútu Akademickým senátom TF KU a vydaním dekrétu dekana TF KU Centrum na ochranu maloletých (COM) pri Teologickej fakulte Košice, Katolíckej univerzity v Ružomberku. Centrum na ochranu maloletých je pracoviskom TF KU pričom jeho činnosť je viazaná na štatút a predpisy Katolíckej univerzity," avizuje webstránka Katolíckej univerzity.

Medzi cieľami jeho činnosti bude príprava a rozvoj programov prevencie pre rôzne pastoračné, vzdelávacie a formačné prostredie v oblasti zneužívania detí a adolescentov, podpora a realizácia interdisciplinárneho výskumu v oblasti sexuálneho zneužívania detí a adolescentov a výcvikové a vzdelávacie aktivity v psychologickej, pedagogickej a duchovnej oblasti ohľadne sexuálneho zneužívania detí a adolescentov. Venovať sa tiež bude vzdelávaniu v oblastiach, na ktoré sa vzťahujú ciele COM, ďalej auditu rizikových faktorov a príprava konceptu vytvárania bezpečného prostredia pre deti a mládež, organizovaniu špecializovanej pomoci obetiam sexuálneho zneužívania, pomoci rodinám, komunitám a farnostiam, vedeniu diagnostiky a terapie osôb podozrivých zo sexuálneho zneužívania a posudzovanie rizikových faktorov páchateľov zneužívania, aktivitám a prekonanie manželských, rodinných a komunitných ťažkostí, ktoré vedú k zneužívaniu moci vrátane sexuálneho zneužívania a propagácii a organizácia dobrovoľníctva v danej oblasti. "Centrum na ochranu maloletých realizuje svoje ciele prostredníctvom organizovania kurzov v rámci postgraduálneho vzdelávania na prevenciu sexuálneho zneužívania detí a mladistvých, ako aj realizáciou tematických školení pre rôzne profesionálne skupiny a dobrovoľníkov, organizáciou konferencií, zasadnutí, sympózií, seminárov a workshopov. COM spolupracuje s rôznymi organizáciami a vedeckými inštitúciami v oblasti cieľov jeho činnosti," avizuje stránka.

Centrum na ochranu maloletých povedie riaditeľ COM Andrej Kačmár. Dekan TF KU ho menoval na 5-ročné funkčné obdobie. Členovia COM sú prijatí a menovaní dekrétom dekana TF KU na návrh riaditeľa pričom svoju činnosť vykonávajú bez nároku na odmenu. Členovia pozostávajú z osôb, ktoré sú kompetentné v rôznych oblastiach, ktorými sa COM zaoberá. Spomedzi členov COM menuje riaditeľ tajomníka, ktorému je zverená úloha pomáhať riaditeľovi pri organizácií aktivít a činností v súlade so schválenými Štatútmi COM. Bližšie informácie je možné získať na adrese: ochranamaloletychtf@ecclesia.sk

Zdroj: Katolícka univerzita v Ružomberku[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024