Príhovor pápeža Františka pri vianočnom požehnaní Urbi et Orbi

TK KBS, RV mv; pz | 25. 12. 2018 12:10Vatikán 25. decembra (TK KBS) V plnom znení prinášame príhovor Svätého Otca Františka pri požehnaní Mestu a svetu - Urbi ete Orbi na slávnosť Narodenia Pána 25. decembra 2018. Pápež sa prihovoril tradične na poludnie z loggie Baziliky sv. Petra.

---

Urbi et Orbi

Drahí bratia a sestry, radostné Vianoce!

Vám, veriacim Ríma, vám, pútnikom, a všetkým vám, ktorí ste v spojení vo všetkých častiach sveta, nanovo adresujem radostné posolstvo Betlehema: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, v ktorých má zaľúbenie“ (Lk 2,14).

Ako pastieri, ktorí prví prišli k jaskyni, zostávame s údivom pred znamením, ktoré nám Boh dal: „Dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach“ (Lk 2,12). V tichu si kľakáme a klaniame sa.

A čo nám hovorí to Dieťa, ktoré sa pre nás narodilo z Panny Márie? Aké je univerzálne posolstvo Vianoc? Hovorí nám, že Boh je dobrý Otec a my všetci sme bratia.

Táto pravda sa nachádza v základe kresťanského pohľadu na ľudské bytie. Bez bratstva, ktoré nám daroval Ježiš Kristus, nášmu úsiliu o spravodlivejší svet dochádza dych a aj tým najlepším plánom hrozí, že sa stanú štruktúrami bez duše.

Preto je moje prianie požehnaných Vianoc prianím bratstva. Prianím bratstva.

Bratstva medzi ľuďmi každého národa a kultúry.

Bratstva medzi ľuďmi rôznych názorov, no schopnými rešpektovať sa a načúvať druhému.

Bratstva medzi ľuďmi rozličných náboženstiev. Ježiš prišiel zjaviť Božiu tvár všetkým, ktorí ho hľadajú.

Urbi et Orbi

A Božia tvár sa zjavila v konkrétnej ľudskej tvári. Neukázal sa v anjelovi, ale v človekovi, narodenom v čase a v priestore. A tak svojím vtelením nám Boží Syn naznačuje, že spása prechádza cez lásku, prijatie, rešpekt voči tomuto nášmu biednemu ľudskému bytiu, ktoré máme všetci spoločné vo veľkej rôznosti národností, jazykov, kultúr..., no všetci sme bratia v ľudskosti!

Teda naše rozdielnosti nie sú na škodu a nie sú ani nebezpečenstvom, sú bohatstvom. Tak ako pre umelca, ktorý chce vytvoriť mozaiku: je lepšie mať k dispozícii kamienky mnohých farieb, než len niekoľkých!

Učí nás tomu skúsenosť rodiny: medzi bratmi a sestrami sme odlišní jeden od druhého, a nie vždy sa zhodneme, ale jestvuje tam nerozlučné puto, ktoré nás spája a láska rodičov nám pomáha, aby sme sa mali radi. To isté platí pre rodinu ľudstva, no tu je „rodičom“ Boh, on je základom a silou nášho bratstva.

Nech nám tieto Vianoce umožnia znovu objaviť putá bratstva, ktoré nás spájajú ako ľudské bytosti a spájajú všetky národy. Nech umožnia Izraelčanom a Palestínčanom obnoviť dialóg a nastúpiť cestu pokoja, ktorá ukončí konflikt, ktorý už viac ako sedemdesiat rokov nivočí krajinu, ktorú si Pán vyvolil, aby ukázal svoju láskavú tvár.

Dieťa Ježiš nech umožní milovanej a doráňanej Sýrii znovu nájsť bratstvo po týchto dlhých rokoch vojny. Nech sa medzinárodné spoločenstvo rozhodne zasadí za politické riešenie, ktoré dá bokom rozdelenia a čiastkové záujmy, aby sa tak sýrsky ľud, najmä tí, čo museli opustiť vlastné kraje a hľadať útočisko inde, mohli vrátiť a žiť v pokoji vo svojej vlasti.

Myslím na Jemen, s nádejou, že prímerie sprostredkované medzinárodným spoločenstvom bude môcť konečne priniesť úľavu toľkým deťom a obyvateľstvu vysilenému vojnou a hladomorom.

Myslím ďalej na Afriku, kde sa milióny ľudí stali utečencami alebo sú evakuovaní a potrebujú humanitárnu pomoc a zaistenie potravy. Nech Božské Dieťa, Kráľ pokoja, umlčí zbrane a dá vzísť novému úsvitu bratstva na celom kontinente, požehnávajúc úsilie všetkých, čo pracujú v záujme procesov zmierenia na rovine politickej i sociálnej.

Nech Vianoce upevnia bratské zväzky spájajúce Kórejský polostrov a umožnia pokračovať v nastúpenej ceste zbližovania a dospieť k spoločným riešeniam, ktoré zaistia všetkým rozvoj a blaho.

Tento čas požehnania nech umožní Venezuele znovu nájsť svornosť a všetkým zložkám spoločnosti bratsky pracovať pre rozvoj krajiny a pre pomoc najslabším vrstvám obyvateľstva.

Pán, ktorý sa rodí, nech prinesie úľavu milovanej Ukrajine, úzkostne túžiacej po znovuzískaní trvalého pokoja, ktorého príchod mešká. Iba mierom, rešpektujúcim práva každého národa, sa môže krajina zotaviť z podstúpených utrpení a znovunastoliť dôstojné podmienky života pre svojich občanov. Som nablízku kresťanským komunitám tejto oblasti a modlím sa, aby sa mohli utkávať vzťahy bratstva a priateľstva.

Pred Dieťaťom Ježišom nech znovu objavia brat brata obyvatelia drahej Nikaraguy, aby neprevážili rozdelenia a sváry, ale všetci sa usilovali o zmierenie a spoločné budovanie budúcnosti krajiny.

Chcem pripomenúť národy, ktoré trpia ideologickými, kultúrnymi a ekonomickými kolonizáciami, vidiac poškodzovanie ich slobody a identity, a ktoré trpia hladom a nedostatkom vzdelávacích a zdravotníckych služieb.

Osobitná myšlienka patrí našim bratom a sestrám, ktorí slávia Narodenie Pána v ťažkých podmienkach, ba priam nepriateľských, najmä tam, kde je kresťanská komunita v menšine, neraz zraniteľná alebo nebraná do úvahy. Nech Pán daruje im aj všetkým menšinám žiť v pokoji a vidieť uznané vlastné práva, najmä náboženskú slobodu.

Malé a skrehnuté Dieťa, ktoré kontemplujeme dnes v jasliach, nech chráni všetky deti na zemi a každú krehkú, bezbrannú a vyradenú osobu. Nech všetci môžeme prijať pokoj a útechu z narodenia Spasiteľa, a – cítiac, že sme milovaní jediným nebeským Otcom – obnoviť sa a žiť ako bratia!

Urbi et orbi[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024