Návšteva biskupov ad limina apostolorum v Ríme (prvý deň návštevy)

TK KBS, mk; ml | 09. 11. 2015 09:00Rím 9. novembra (TK KBS) V Ríme sa dnes začala návšteva slovenských biskupov ad limina apostolorum. Prvým bodom na programe bola návšteva Baziliky svätého Petra vo Vatikáne, kde biskupi spoločne slávili svätú omšu pri oltári nad hrobkou svätého Petra. Po svätej omši nasledoval program návštev prvých dikastérií Rímskej kúrie.

* PONDELOK 9. NOVEMBRA 2015

Prvým bodom na programe návštevy slovenských biskupov ad limina apostolorum vo Vatikáne bola v pondelok 9. novembra návšteva Baziliky svätého Petra, kde ráno o pol ôsmej spoločne slávili svätú omšu pri oltári nad hrobom svätého Petra. Hlavným celebrantom bol Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita, podpredseda Konferencie biskupov Slovenska, prvým koncelebrantom Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup. Homíliu predniesol banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec, generálny sekretár KBS. Mons. Chovanec vo svojom príhovore priblížil historické skutočnosti, ktoré nás vedú k presvedčeniu, že hrob svätého Petra sa nachádza práve na mieste, nad ktorým dnes stojí Bazilika svätého Petra. Podľa biskupových slov je návšteva ad limina zároveň vyjadrením vernosti svätému Petrovi a jeho nástupcom. Táto vernosť si neraz žiada aj obetu, pripomenul banskobystrický biskup. Dodal, že láska nikdy nie je možná bez obety, a povzbudil všetkých k vernosti voči nástupcom svätého Petra, a to aj v situáciách, ktoré si budú vyžadovať náročné vydanie svedectva. Po svätej omši, na ktorej sa zúčastnili viacerí slovenskí kňazi, rehoľné sestry pôsobiace v Ríme, pútnici, ktorí biskupov sprevádzajú (veľkú časť tvorili členovia púte Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR), i veľvyslanec SR pri Svätej stolici Peter Sopko s manželkou, nasledoval program návštev dikastérií Rímskej kúrie. Ako prvú navštívili biskupi Kongregáciu pre kauzy svätých.

Kongregácia pre kauzy svätých má na starosti skúmanie predkladaných podnetov na blahorečenie a svätorečenie svedkov viery, ktorí výnimočným spôsobom prejavili svoju vernosť Kristovi. Úvodný príhovor predniesol bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, predseda KBS. Spomenul v ňom odvážne svedectvo viery, ktoré v časoch prenasledovania katolíckej cirkvi na Slovensku ponúkli viacerí naši veriaci. Medzi nimi spomenul príklad biskupov Pavla Gojdiča, Vasiľa Hopku a Jána Vojtaššáka, vyzdvihol pátra Metoda Dominika Trčku, sestru Zdenku Schelingovú, ale aj kňazov Titusa Zemana, Jána Mastiliaka, novica Jána Havlíka, Tomáša Munka a jeho otca Františka, ako aj Anku Kolesárovú. Kongregácia sa aktuálne zaoberá posudzovaním zázraku, ktorý sa mal stať na príhovor blahoslavenej sestry Zdenky. Prefekt kongregácie kardinál Angelo Amato so svojimi spolupracovníkmi slovenských biskupov informoval o stave jednotlivých káuz blahorečenia a svätorečenia, ktoré boli na kongregáciu predložené zo Slovenska. Predstavil im obsiahlu publikáciu, ktorú kongregácia vydala, aby objasnila pravidlá a podmienky, ktoré sú spojené s procesom posudzovania jednotlivých káuz. Spomenul tiež, že sám Svätý Otec František považuje kauzy mučeníkov viery z obdobia komunistického prenasledovania za významné a povzbudil biskupov hovoriť o svedkoch viery aj v rámci ohlasovania, aby sa na ich príklad nezabudlo.

Následne sa biskupi presunuli na Kongregáciu pre Boží kult a disciplínu sviatostí. O aktuálnej situácii v liturgickom živote na Slovensku informoval rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik, predseda Liturgickej komisie KBS. Biskup Stolárik hovoril o spôsoboch a prostriedkoch liturgickej formácie na Slovensku, napríklad o národnom liturgickom dni a o študijných dňoch, ktoré poskytujú možnosť prehĺbenia v poznaní v tejto oblasti. Spomenul aj časopis Liturgia, ktorý na Slovensku prináša odborné články. Informoval o práci komisie za uplynulé roky, predovšetkým o príprave liturgických kníh. Podľa jeho slov sa komisia aktuálne venuje najmä príprave tretieho typického vydania Rímskeho misála. Chýbajúce časti by mali byť dokončené v roku 2016. Prefekt kongregácie, kardinál Robert Sarah, odpovedal na otázky biskupov a vo svojom príhovore ich povzbudil, aby na Slovensku zachovali tradíciu úcty k Eucharistii, aby povzbudzovali veriacich k pravidelnej svätej spovedi a k dobrej príprave na prijímanie sviatostí. Zdôraznil, že je potrebné neustále pripomínať, že sviatosti sprostredkujú osobné stretnutie so živým Bohom, a preto ich veriaci majú mať v náležitej úcte a nedovoliť, aby pri ich prijímaní prevládol duch vonkajškovosti, zvykovosti či nenáležitej povrchnosti.

Popoludní ako prvú biskupi navštívili Pápežskú radu pre laikov. Bratislavský eparcha Mons. Peter Rusnák, predseda Rady KBS pre laické apoštolské hnutia informoval o činnosti hnutí a združení veriacich laikov na Slovensku. Zdôraznil snahu Rady podporovať spoluprácu a zapájanie členov hnutí do života miestneho spoločenstva veriacich, aby ich činnosť prinášala ovocie pre všetkých. Vladyka Rusnák vyzdvihol aj dobrú spoluprácu s Fórom kresťanských inštitúcií. Informoval o prípravách na Svetové stretnutie mládeže v Krakove 2016, spomenul slovenské stretnutia R13 a P15. Hovoril tiež o vďačnosti biskupov za dva národné pochody za život, ktoré sa na Slovensku uskutočnili v roku 2013 v Košiciach a 2015 v Bratislave. Sekretár Pápežskej rady Mons. Joseph Clemens reagoval na jeho slová pripomenutím, že vo vzťahu k laickým veriacim sa dnes vyžaduje stále väčšia autenticita a konzistentnosť svedectva, teda jednota medzi životom a slovami. So slovenskými biskupmi debatoval aj o téme apoštolátu, pastorácie mladých a tiež milosrdenstva, predovšetkým v kontexte blížiaceho sa Svätého roku milosrdenstva.

Na druhú popoludňajšiu návštevu sa biskupi rozdelili do dvoch skupín. Prvá z nich navštívila Pápežskú radu pre rodinu a druhá Pápežskú radu pre spoločenské komunikačné prostriedky. O témach týkajúcich sa rodiny informoval košický eparcha Mons. Milan Chautur, predseda Rady KBS pre rodinu. Hovoril o hnutiach kresťanských rodín, manželských stretnutiach a centrách pre rodinu. Spomenul organizáciu diecéznych dní rodiny ako aj prípravu pastoračných pomôcok a kurzov pre potreby farností, ktoré sú zamerané na metodológiu formácie veriacich pred prijatím sviatostí. Hovoril tiež o konferenciách, ktoré Rada pravidelne chystá v súvislosti s témami rodiny. Predseda Pápežskej rady pre rodinu arcibiskup Vincenzo Paglia podčiarkol dôležitosť rodiny pre spoločnosť a nevyhnutnosť chrániť ju pre udržanie budúcnosti krajiny. Hovoril o manželstve ako o povolaní, ktoré je potrebné pastoračne usmerňovať - v tom zmysle, aby sa mladí ľudia nebáli zakladať si rodiny a kvôli vidine materiálneho zabezpečenia neodkladali stále viac a viac vstup do manželstva. Rodinu arcibiskup označil za priestor účinnej protiváhy prehnaného individualizmu, ktorý sa šíri spoločnosťou. Členovia pápežskej rady vyjadrili obdiv dvom národným pochodom za život, ktoré sa uskutočnili na Slovensku a ocenili aj ústavný zákon, ktorý definoval manželstvo ako jedinečný zväzok muža a ženy. Povzbudili biskupov, aby dbali o náležitú prípravu seminaristov v oblasti pastorácie rodín a aby pastorácii rodín venovali zvýšenú pozornosť na úrovni farností.

Na Pápežskej rade pre spoločenské komunikačné prostriedky sa jej predstaviteľom za slovenských biskupov prihovoril bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Rady KBS pre spoločenské komunikačné prostriedky. Informoval o stave katolíckych médií na Slovensku, hovoril tiež o vzťahoch s komerčnými a verejnoprávnymi médiami. Spomenul nové výzvy súvisiace s digitalizáciou periodík a rozkvetom sociálnych sietí. Hovoril tiež o informačnom kontexte, v ktorom sa na Slovensku uskutočnili dva národné pochody za život a Referendum o rodine. Predseda Pápežskej rady arcibiskup Claudio Maria Celli zdôraznil meniace sa podmienky pre odovzdávanie evanjeliového posolstva ako aj pre komunikáciu ako takú - predovšetkým, čo sa týka mladej generácie. Hovoril o skúsenostiach Vatikánu v oblasti podpory elektronických médií a pri zapájaní sa do sveta sociálnych sietí. Povzbudil biskupov, aby na túto oblasť pamätali v každej zo svojich diecéz.

PLNÉ ZNENIE homílie zo svätej omše je možné nájsť ::TU::

FOTOGRAFIE sú ::TU:: / ::AUDIO 1 TU:: a ::AUDIO 2 TU:: / ::VIDEO::

VIAC INFORMÁCIÍ O NÁVŠTEVE JE MOŽNÉ NÁJSŤ ::V DOSSIERI TK KBS::

Poznámka: Aktualizované: 21:00 h[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023